Situatie 4: Rechtspersoon oprichten voor overstap integrale bekostiging (IB)
 • De plannen, ambities en uitdagingen waar het VSV voor staat zijn voor de aangesloten partijen helder en verwoord in de visie.
 • Het VSV heeft besloten of overweegt om de overstap te maken naar integrale bekostiging (IB) en wil hiervoor een rechtspersoon oprichten.
Handvatten bij overstap IB

Als jouw VSV overweegt om de overstap te maken naar een IGO op basis van integrale bekostiging (IB), kunnen de volgende documenten je verder op weg helpen:

Stappenplan oprichting rechtspersoon:Als je besluit om een rechtspersoon op te richten kun je gebruik maken van dit stappenplan om je planning in kaart te brengen.

Handreikingen:

 • Handreiking Fiscaliteit januari 2020
  Deze handreiking verschaft helderheid over het behoud van fiscaal ondernemerschap en eventuele btw bij de invoering van integrale bekostiging van de geboortezorg. De organisatiemodellen van enkele regio’s zijn voorgelegd aan de belastingdienst. De zienswijze van de Belastingdienst wordt in deze handreiking toegelicht.
 • Handreiking Mededinging 2021
  De Handreiking geeft adviezen aan geboortezorgorganisaties waarmee mogelijke mededingingsrechtelijke risico’s kunnen worden beperkt. Deze adviezen zijn afgestemd met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Verder is deze Handreiking interessant voor een VSV die wil nagaan of de onderlinge samenwerking meer in algemene zin is toegestaan. De ACM geeft in de Beleidsregel JZOJP namelijk aan dat geen boete zal worden opgelegd als aan vijf voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 5 van de Handreiking.
 • Handreiking oprichten IGO meerdere VSV’s november 2018
  Deze handreiking behandelt vragen die spelen bij VSV’s die overwegen over te stappen op IB en die zich bevinden in grote steden en gebieden met meerdere VSV’s. In deze handreiking worden de vragen beantwoord zoals die zijn gesteld door de regio’s Den Haag en Rotterdam in hun verkenning van het oprichten van een IGO en IB in hun regio.
 • Juridisch kader aansprakelijkheid IGO april 2019
  Deze notitie gaat in op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van integrale geboortezorg organisaties. Hiermee is bedoeld de aansprakelijkheid voor schade die de zwangere en/of pasgeborene of een ander lijdt als gevolg van handelen of nalaten dat de IGO kan worden toegerekend. Op het einde wordt kort ingegaan op de vraag hoe IGO’s kunnen omgaan met het risico op aansprakelijkheid.
 • Handreiking verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij integrale geboortezorg AKD april 2016

Verschillen tussen rechtsvormen en ontwerpen voor rechtspersoon:

Voordat je een keuze maakt voor een rechtsvorm is het belangrijk dat je met je VSV beslist welk doel je rechtspersoon moet dienen. Dit staat in je visie. Met andere woorden: de inhoud bepaalt de vorm.

Voorbeeld-model statuten

 • Voorbeeld-modelstatuten coöperatie IGO IB februari 2019
  Dit voorbeeld van coöperatiestatuten is bedoeld om de gedachten te ordenen voor geboortezorgregio’s die de overstap willen maken naar een IGO in de vorm van een coöperatie. Dit voorbeeld gaat uit van een IGO waarbij de betrokken disciplines zich zoveel mogelijk aansluiten als samenwerkingsverband. Bij de verschillende bepalingen wordt een toelichting gegeven en soms worden alternatieve mogelijkheden benoemd.
 • Voorbeeld-modelstatuten verloskundigen voor aansluiting IGO februari 2019
  Verloskundigen en/of kraamzorgorganisaties hebben de mogelijkheid om zich als samenwerkingsverband in de vorm van een coöperatie aansluiten bij een IGO. Dit voorbeeld van coöperatiestatuten is bedoeld om de gedachten te ordenen voor verloskundigen en kraamzorgorganisaties. In dit document geven we toelichting en alternatieve mogelijkheden.
 • Voorbeeld-dienstverleningsovereenkomst tussen IGO en zorgverleners 2022
 • Dit voorbeeld is bedoeld voor IGO’s die een overeenkomst sluiten met zorgaanbieders. De dienstverleningsovereenkomst geeft invulling aan de integrale geboortezorg die de IGO met de zorgverzekeraars namens de IGO leden heeft gecontracteerd. Een IGO lid zal hierbij doorgaans zelf een zorgaanbieder zijn. Dus een IGO lid sluit dan in de rol van zorgaanbieder een dienstverleningsovereenkomst met de IGO. Het is belangrijk voor een IGO dat de dienstverleningsovereenkomst inhoudelijk aansluit bij de statuten en het huishoudelijk reglement, ook bij het gebruik van de juiste terminologie

Het CPZ organiseert regelmatig bijeenkomsten voor VSV’s die de stap willen zetten naar integrale bekostiging. Je kunt je voor deze uitwisselingsbijeenkomsten opgeven. Hierbij  gaan we in op de keuzes die belangrijk zijn om deze stap te kunnen zetten. Zo’n bijeenkomst kan relevant zijn wanneer jouw VSV overweegt om over te stappen op IB, maar er nog niet helemaal uit is.