Oefening Confrontatiematrix

De uitkomsten van de confrontatiematrix bepalen mede de formulering van de doelstellingen voor de komende twee tot vijf jaar van het VSV. Ook de overige uitkomsten van de kwadranten uit het visievierluik ( de kernwaarden en de missie) geven samen inzicht in het bepalen van de doelstellingen.

Nadat de belangrijkste ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) en de belangrijkste bronnen (sterktes en verbeterpunten) zijn gekozen kan de confrontatiematrix worden opgesteld. Hieruit formuleert het VSV de belangrijkste uitdagingen.

In de confrontatiematrix worden ontwikkelingen uit de externe omgeving geconfronteerd met de interne sterktes en potentieel binnen het VSV. Hierbij wordt van buiten naar binnen gekeken. De gedachte daarbij is dat het VSV geen invloed kan uitoefenen op de situatie en ontwikkelingen in de omgeving. Het geeft wel aan in hoeverre de externe ontwikkelingen gerelateerd zijn aan de interne ontwikkelingen binnen het VSV

Het doel:
Ontdek hoe het VSV vanuit de sterktes invloed kan uitoefenen op externe kansen en bedreigingen.

Hoe ga je aan de slag:

In de rij bovenaan het format staan de uitkomsten uit de interne analyse. In de kolom links staan de uitkomsten van de externe analyse. Hierdoor ontstaat een tabel. Maak voor het confronteren van de items uit de tabel gebruik van de voorbeeldvragen hieronder. Geef met elkaar door middel van scores aan hoe sterk het verband tussen iedere interne en externe factor is. Dit kan individueel of plenair worden gedaan.

Vragen voor de confrontatiematrix:
  • In hoeverre kan sterkte X worden ingezet om in te spelen op kans Y?
  • In hoeverre kan zwakte X worden versterkt om in te spelen op kans Y?
  • In hoeverre kunnen we gebruik maken van sterkte X om bedreiging Y af te weren?
  • In hoeverre kunnen we zwakte X versterken om bedreiging Y af te weren?

Met de interne factoren die de hoogste scores krijgen, kan het VSV de meeste invloed uitoefenen op de externe factoren. Want daar heb je het sterkste verband aangegeven. In het schrijven van de visie en doelstellingen van het VSV is het daarom van belang om hierop te focussen.

Afhankelijk van de optelling maakt het VSV een keuze voor de onderwerpen. Kies drie tot maximaal acht thema’s die het hoogste aantal punten krijgen. De antwoorden op de vragen uit de confrontatiematrix (zie boven) vormen de basis voor het formuleren van de doelstellingen.

In het kort:
Met alle betrokkenen zijn de interne sterkten (Strengths) en zwakten (Weaknesses) en de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) door het VSV opgesteld. In de matrix zijn deze met elkaar geconfronteerd, zodat helder weergegeven is waar in de toekomststrategie rekening mee gehouden moet worden. Hoge cijfers weerspiegelen een relatie tussen twee punten en daarmee een aandachtspunt, terwijl een laag cijfer betekent dat deze zaken geen invloed op elkaar uitoefenen.