De governance van CPZ

 1. De stichting CPZ heeft als statutair doel het:
  • terugdringen van perinatale mortaliteit en morbiditeit;
  • bevorderen van de een goede start voor elk kind in Nederland.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het bevorderen van het verbeteren van de kwaliteit van de integrale perinatale zorg;
  • het fungeren als overlegorgaan voor belangenorganisaties die actief zijn op het gebied van de perinatale zorg in Nederland;
  • het faciliteren van de ontwikkeling van richtlijnen, normen en kaders op het gebied van de perinatale zorg in Nederland en van beleid dat de toepassing van die richtlijnen, normen en kaders bevordert;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.

In 2018 is de governance van het CPZ vernieuwd. Begin 2019 zijn de statuten hierop aangepast. De belangrijkste gremia en overlegstructuren worden hieronder toegelicht:

Deelnemende partijen

De stichting CPZ is opgericht door deelnemende partijen: Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Verantwoording CPZ

Het CPZ stelt samen met de deelnemende partijen een Meerjarenplan op. Voor de periode 2018-2022 is de Agenda voor de Geboortezorg het uitgangspunt voor de inzet en de verantwoording van het CPZ.

De verantwoording die het bestuur van het CPZ aflegt is tweeledig:

 1. Aan de Deelnemersraad
 2. Aan het ministerie van VWS: Het CPZ is verantwoording verschuldigd aan haar subsidiegever, het ministerie van VWS. VWS keurt het werkprogramma van het CPZ goed en bekijkt of het CPZ het subsidiegeld goed heeft besteed. Deze verantwoording loopt gelijk met de hele subsidiecyclus de jaarlijks goedgekeurd moet worden.

Bestuur CPZ

Het bestuur van het CPZ bestaat uit acht bestuurders.  Een onafhankelijk voorzitter en zeven bestuurders die zijn voorgedragen door de in het CPZ deelnemende partijen. Ze  zijn allen actief in het geboortezorgveld en worden benoemd door het bestuur .

De benoeming vindt plaats voor een periode van maximaal tweemaal drie jaar. Bestuursleden nemen deel aan het bestuur ‘zonder last maar met ruggespraak’. Het bestuur van het CPZ komt minimaal 6x per jaar bijeen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en de penningmeester. Zij handelen in opdracht van en namens het bestuur.

Directeur CPZ

De directeur geeft leiding aan het bureau en is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en ontwikkeling, opstellen van jaarplannen, meerjarenplannen en de begroting.

Deelnemersraad

Op bestuurlijk niveau wordt verantwoording afgelegd door het CPZ-bestuur aan de Deelnemersraad. De Deelnemersraad van het CPZ wordt gevormd door bestuursleden van de deelnemende partijen. Dit overleg is strategisch van aard en heeft betrekking op de langere termijn agenda. Het overleg wordt voorgezeten door de voorzitter van het CPZ.

De Deelnemersraad komt minimaal 1 a 2 keer per jaar bijeen.

Directeurenoverleg

In het directeurenoverleg komen meer tactisch-operationele onderwerpen aan bod en wordt afstemming gezocht tussen de partijen onderling. Aan het directeurenoverleg nemen vertegenwoordigers van de CPZ-deelnemers op directieniveau deel, dan wel met directiemandaat. In het overleg kunnen bestuursbesluiten verder worden uitgewerkt en wordt afstemming gezocht om elkaar te versterken en te helpen. Ook wordt afstemming gezocht op het signaleren, informeren en agenderen van de verschillende thema’s en stand van zaken richting partijen buiten het CPZ. Het overleg wordt voorgezeten door de directeur of bestuurssecretaris van het CPZ.

Het Directeurenoverleg vindt minimaal 4x per jaar plaats.

Expert-, Klankbord-, Advies- of Werkgroep:

Afhankelijk van de opdracht of het vraagstuk kan er een andere structuur nodig zijn. Daarvoor wil het CPZ de governance niet vasttimmeren. Afhankelijk van het onderwerp, advies en/of de opdracht wordt aan de hand van een zogenaamde governance beslisboom gekeken welke partijen betrokken moeten worden, hoe overleg en besluitvormingsprocedures eruit moeten zien en of het in een nieuw of bestaand gremium opgepakt kan worden. Ook partijen buiten de CPZ-deelnemers kunnen participeren