Regionaal

 • VSV’s (71)

  Een VSV is de afkorting voor een verloskundig samenwerkingsverband. Een VSV is een regionaal netwerk van verloskundig zorgverleners, kraamzorgorganisaties, andere geboortezorg professionals en regionale adviesraden van zwangeren/(jonge) ouders die een gezamenlijk doel nastreven, namelijk de realisatie van de best haalbare kwaliteit van geboortezorg vanuit cliëntenperspectief.

 • VSV (KvK-inschrijving) (7)

  Een verloskundig samenwerkingsverband (VSV) of een deel van een VSV dat als rechtspersoon is ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Een samenwerkingsverband in de geboortezorg dat de monodisciplinaire samenwerking overstijgt.

 • Integrale geboortezorgorganisaties (8)

  Van de 71 VSV’s hebben 8 samenwerkingsverbanden zich doorontwikkeld tot een integrale geboortezorgorganisaties. De huidige 8 hebben allen ook gekozen voor integrale bekostiging (conform de NZa beleidsregel IG).

 • Consortia (9)

  Consortia zijn regionale samenwerkingsverbanden van professionals in de geboortezorg waar multidisciplinair en lijnoverstijgend kennis wordt ontwikkeld en gedeeld. Bij ieder Consortium zijn meerdere VSV’s en minimaal een perinatologisch centrum betrokken. Consortia zijn geïnitieerd vanuit het programma Zwangerschap en geboorte van ZonMw.

 • ROS’en (15)

  Het ROS-netwerk is het landelijk dekkend netwerk van 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en). Elke ROS heeft zijn eigen regio. De maatschappelijke opdracht van alle ROS’en is om de eerstelijnszorg in de wijk te versterken en innovatie te stimuleren samen met professionals en waar mogelijk ook met de inwoners. ROS’en werken voor de eerste lijn. Voor huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, eerstelijnspsychologen, wijkverpleegkundigen, diëtisten en apothekers. Bekijk de landkaart voor de ROS bij jou in de buurt.

 • RSO’s (10)

  Een RSO is een Regionaal Samenwerkingsorganisatie die zorgcommunicatie in de regio ondersteunt. Het zijn samenwerkingsverbanden van en voor zorgverleners op het gebied van ICT en informatieuitwisseling. Een RSO houdt zich bezig met thema’s die randvoorwaaardelijk zijn om goede communicatie in de regio en boven regionaal mogelijk te maken. Bekijk de landkaart voor de RSO bij jou in de buurt.

 • ROAZ’en (11)

  Een Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) maakt afspraken om de acute zorg in de regio’s goed te organiseren en kwalitatief te verbeteren. Dit alles volgens de geldende normen voor bereikbaarheid van acute zorg.
  Ketenpartners in acute zorg zoals ziekenhuizen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsen, huisartsenposten, verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD zijn hierbinnen met elkaar verbonden. Bekijk de landkaart voor de ROAZ in jouw regio.

Landelijk

 • Beroeps- & brancheverenigingen

  Hier vind je een overzicht van landelijke branche & beroepsverenigingen die werkzaam zijn in of met zorgprofessionals uit de geboortezorg. Voor alle CPZ deelnemers kun je ook omlaag scrollen.

 • Landelijke organisaties overig

  Hier vind je een overzicht van landelijke organisaties die actief zijn of samenwerken met organisaties in de geboortezorg

 • Toezichthouders & zorgautoriteiten

  Hier vind je een overzicht van toezichthouders en zorgautoriteiten relevant voor de geboortezorg.

 • Kenniscentra & onderzoeksdomeinen

  Hier vind je een overzicht van landelijke onderzoeks- en kenniscentra relevant voor de geboortezorg.

 • Cliëntenorganisaties

  Hier vind je een overzicht van cliënten en patiëntenorganisaties relevant voor de geboortezorg.

CPZ deelnemers

 • BO Geboortezorg

  Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo) behartigt de belangen van kraamzorgorganisaties in de geboortezorg.

 • KNOV

  De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen is dé beroepsorganisatie van en door verloskundigen.

 • NVOG

  Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor gynaecologen.

 • NVK

  De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor kinderartsen.

 • NVZ

  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland.

 • Patiëntenfederatie

  De Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.

 • ZN

  Zorgverzekeraars Nederland is de belangenorganisatie van ondernemingen die in Nederland verzekeringen voor ziektekosten aanbieden.