Politieke Monitor 2023

In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg. We houden ook een politieke agenda bij.

TIP: met CTRL+F vind je gemakkelijk de stukken die je zoekt in deze monitor

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
MEI
30Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024 – waarin een wijziging ten behoeve van de flexibilisering van de kraamzorg wordt voorgesteldBrief
30Brief Zorginstituut met advies over eventuele andere inrichting aanspraak op kraamzorgBrief
30Brief Zorginstituut met advies over aftrek ligdagen bij aanspraak op kraamzorgBrief
APRIL
17Toevoegen adrenoleukodystrofie aan de hielprikscreening

De minister heeft besloten om screening op ALD bij jongens toe te voegen aan de neonatale hielprikscreening. Hij heeft het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek de opdracht gegeven om de benodigde implementatiestappen te nemen, zodat ALD per 1 oktober 2023 aan de hielprikscreening kan worden toegevoegd.
Brief en bijlagen
13Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over goede en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals ten behoeve van primaire zorg. Brief en bijlagen
13Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het verbeteren van databeschikbaarheid middels een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor het leveren van goede zorg.Brief en bijlagen
12Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start waarin de resultaten van de vierde landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM worden gepresenteerd.Rapportage
Monitor
6Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het huidige, versnipperde zorginformatiestelsel en de toekomstige uitdagingen. Brief en bijlagen
4Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt over de versterking van de (organisatie van de) eerstelijnszorg. Brief en bijlagen
4Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over een actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling om de zorg slimmer te organiseren. Brief en bijlagen
3Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten.Bijlagen
MAART
6GR-advies vergunningaanvraag NIPT
 
De NIPT wordt per 1 april 2023 onderdeel van het landelijke programma prenatale screening, waarbij het aanbod kosteloos zal worden voor de zwangere.
Brief en bijlagen
FEBRUARI
6GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend

In het GALA, dat op 3 februari is ondertekend, hebben de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het
gebied van gezondheid en welbevinden.
Brief
GALA
JANUARI
25Ondertekening Integraal Zorgakkoord (IZA) door de Landelijke Huisartsen Vereniging

Eerder stond het LHV bestuur al achter de inhoudelijke afspraken maar bij de leden was onvoldoende
vertrouwen dat de afspraken ook uitgevoerd zouden worden. Op dat moment heeft de LHV besloten
een definitieve beslissing over het IZA uit te stellen. We hebben afgesproken in de tussentijd gezamenlijk
aan de slag te gaan met een aantal afspraken die cruciaal zijn voor de huisartsenzorg, om zo snel
mogelijk concrete resultaten te boeken en daarmee het wederzijdse vertrouwen te versterken.
De afgelopen periode hebben partijen keihard gewerkt om belangrijke afspraken in de huisartsenzorg
voortvarend uit te voeren: onder meer rondom meer tijd voor de patiënt (MTVP) en de avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg). Op beide onderwerpen zijn er landelijk inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt die al dit jaar tot substantiële verbeteringen zullen leiden.
 
De LHV heeft nu besloten het IZA alsnog te ondertekenen.

Brief
Bijlage
IZA
19Brief aan Tweede Kamer inzake Kwaliteit van zorg van ministers Kuipers, Helder en van Ooijen. Te weten criteria regiobeelden/plannen, ROAZ-beelden/plannen en beoordelingskader impactvolle transformaties IZA

Criteria regiobeelden
De criteria gaan onder meer over de onderwerpen die aan bod moeten komen in de beelden, de verschillende partijen die betrokken moeten worden bij het opstellen van de beelden en plannen, de rolverdeling hierbij en de wijze waarop de beelden en plannen transparant worden gemaakt.


 
Brief en bijlagen