Home Politieke Monitor

Politieke monitor

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
11 septemberBrief van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer inzake een tijdelijke aanpassing testbeleid covid-19Brief
9 septemberRapport RIVM en NZa over integrale geboortezorg
De NZa adviseert om het experiment met de integrale bekostiging onder de Beleidsregel integrale geboortezorg per 2022 onderdeel te maken van de reguliere bekostiging naast de monodisciplinaire bekostiging. Daarnaast adviseert de NZa om per 2028 helemaal over te gaan op integrale bekostiging van de geboortezorg.
Brief
De 1ste zichtbare effecten
Advies toekomst
Ervaringen
Toekomst
Evaluatie 2017-2019

8 septemberAntwoord op vragen van de leden Amhaouch, Van Helvert en Van den Berg over het bericht ‘Viecurie vreest voor zelfstandigheid’Beantwoording
7 septemberLijst van vragen en antwoorden over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024Beantwoording
1 septemberHet rapport ‘Stand van het land Regiobeelden is gepubliceerd. Deze zal als één van de bronnen voor de contourennota gebruikt worden.
In de hoofdlijnakkoorden voor de curatieve sector hebben partijen afgesproken in beeld te brengen hoe de sociale- en gezondheidssituatie zich ontwikkelt per regio. Op verschillende manieren wordt er invulling gegeven aan deze afspraak, daarom is onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een ‘stand van het land’ op te maken.
O.a. aandacht voor acute zorg en verloskunde en er wordt bij gebrek aan landelijke kaders over wat van een regio verwacht wordt geroepen om beleidsmatige verankering; zoals de zorgstandaard voor de integrale geboortezorg.
Rapport
11 augustusKritische experts: ‘Het moet in het vervolg anders met de coronamaatregelen’.
Idee voor eigen overlegtafel op te zetten voor corona en zwangerschap en geboorte? Nu al spreken over maatregelen voor tweede golf / lockdown?
Idee volgt uit combinatie van dit artikel met onderstaand interview in NRC.
NOS.nl
7 augustus‘Over zwangeren en Covid-19 is weinig bekend’.
Miriam Sturkenboom: Van het nieuwe coronavirus is nog weinig bekend. Dat geldt nog sterker voor de risico’s die zwangere vrouwen lopen.
NRC.nl
24 juliZorgkeuzes in Kaart 2020
Het rapport van de Technische werkgroep ZiK met de uitkomsten van de analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg.
Interessante documenten in aanloop naar de verkiezingen. Het kabinet heeft geen eigen beleidsopvatting gegeven.
Brief
Transitiekosten zorgkeuzes in kaart
Zorgkeuzes in kaart
Eigen betalingen in de zorgverzekeringswet
24 juliVerslag van een notaoverleg, gehouden op 2 juli 2020, over Cure (Voortzetting).
O.a. wordt er gesproken over de bekostiging van de (langdurige) zorg. Minister geeft aan dat verschillende voorstellen voor de bekostiging van de acute zorg terug te vinden zullen zijn in de houtskoolschets.
Verslag
21 juliNZa advies het stimuleren van passende zorg en digitale zorg.
Passende zorg en digitale zorg vraagt om gedragsveranderingen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers, maar ook om veranderingen in de bekostiging
Brief
Advies
14 juliMoeder kan in zeldzame gevallen coronavirus doorgeven aan ongeboren kind.Nu.nl
8 juliMinister de Jonge informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start
Er wordt onder andere stilgestaan bij het ‘Project kansrijke ontmoetingen’ van het CPZ (zie p. 15).
Brief
Bijlage
7 juliReactie op verzoek commissie over de planning en doorlooptijden met betrekking tot het aanbod van de NIPT vanaf 1 april 2023.Brief
Nevenbevindingen bij de NIPT
Nevenbevindingen TRIDENT-2 in context
7 juliBrief aan Tweede Kamer van minister Blokhuis inzake prenatale screening i.r.t. geboortezorg
Voor het Kabinet staat voorop dat een zwangere toegang moet hebben tot geboortezorg en screening van een hoge kwaliteit. Het integrale geboortezorgmodel is daarin niet weg te denken. Daarnaast wordt nu ook inzet gepleegd om de samenwerking tussen geboortezorg en het sociaal domein te intensiveren via onder andere het programma Kansrijke Start.
Brief
7 juliMinister Blokhuis informeert de Tweede Kamer inzake de Stand van zaken onderzoek 13-weken echo
De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zullen voor een volgend kabinet dan ook een belangrijke basis zijn voor besluitvorming over de eventuele definitieve toevoeging van de 13-wekenecho aan het programma van prenatale screening.
Het lijkt er dus op dat dit kabinet niet voornemens is een afweging te maken over de wenselijkheid van de 13-wekenecho en dit aan een volgend kabinet overlaat.
Brief
7 juliBereikbaarheidsanalyse voor SEH’s en acute verloskunde 2020.
De actualisatie van 2020 is gebaseerd op een inventarisatie van het huidige zorgaanbod van SEH’s, acute verloskunde en ambulancestandplaatsen met peilmoment maart 2020. De bereikbaarheidsanalyse voor de acute verloskunde gaat uit van de 74 locaties die 24/7 acute verloskunde aanbieden en voldoen aan de kenmerken voor de specialistische functie acute verloskunde. Uit het bereikbaarheidsmodel volgt dat 99,8% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht. Ook hier geldt dat de meeste van de 34.000 inwoners die een langere reistijd hebben op de Waddeneilanden wonen, maar ook in (delen van) de gemeenten van Baarle-Nassau, Hoekschewaard, Sluis, Steenwijkerland en het Hogeland. Net als in 2019, zijn er dertien ‘gevoelige’ ziekenhuizen voor acute verloskunde.
Brief
Analyse
7 juliMinister Blokhuis informeert de Tweede Kamer inzake de Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht
Vanuit het Bestuurlijk Overleg over de regionale samenwerkingsstructuur van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren op het gebied van preventie, ouderen en ggz, werken VWS, VNG en ZN in een gezamenlijke werkgroep aan oplossingsrichtingen
Brief
Bijlage
6 juliToezeggingen Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte 18 december 2019.
In dit onderzoek is beoordeeld of de onafhankelijkheid in de beoordeling van leefstijlinterventies door het Centrum Gezond Leven (CGL) voldoende is geborgd. Daarnaast is in kaart gebracht welke verbeterslagen mogelijk zijn in het beoordelingstraject van leefstijlinterventies.
Brief
Beoordeling erkenningstraject interventies
3 juliHoutskoolschets Acute Zorg, aangeboden aan de Tweede Kamer door minister Van RijnHoutskoolschets
Bijlage
Artikel Skipr
Artikel Volkskrant: verder rijden voor spoedzorg
juniCasestudie Beatrixziekenhuis en Bernhoven van het CPBStudie
29 juni Antwoord minister Van Rijn op vragen van het lid Dik-Faber over het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorgAntwoord schriftelijke vragen
29 juni Ministers De Jonge, Van Rijn en Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke akkoorden en afspraken die met vijf sectoren in de curatieve zorg zijn afgesloten.Voortgangsbrief
26 juniHet RIVM analyseert in opdracht van het ministerie van VWS periodiek het aanbod en bereikbaarheid van de
spoedeisende zorg in Nederland.
Bereikbaarheidsanalyse
26 juniMinister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgang van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen.Voortgangsbrief
Bijlage
22 juniMinister Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal PreventieakkoordBrief
18 juniPersbericht CPB: Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banenRapport
17 juniDebat over pakketbeheer kan hier worden teruggekeken Concept verslag
17 juniNieuwsbericht Medisch Contact over het advies van RVS: regel vertegenwoordiging burger die toegankelijke acute zorg wil.Rapport RVS: van deelbelangen naar gedeeld belang
16 juniDe SER stelt dat het zorgsysteem moet worden aangepast, dat zorgpersoneel meer autonomie, tijd en waardering krijgt. Om het de zorgmedewerker en de patiënt makkelijker te maken, adviseert de SER digitale innovaties sneller en grootschaliger in gebruik te nemen. Medische gegevens moeten daardoor sneller kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast moet de zorg zich gaan focussen op preventie, zodat mensen langer gezond blijven en zorguitgaven voorkomen kunnen worden.Rapport ‘Zorg voor de toekomst’
12 juniVerslag van het schriftelijk overleg d.d. 21 april 2020 inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho waarin de vragen zijn beantwoord.Verslag
10 juniVAO over wijkverpleging https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wijkverpleging-9
In dit VAO heeft De Jonge een aantal interessante uitspraken gedaan over de contourennota: ‘In het najaar gaan we uitvoerig het debat aan over de vragen: hoe structureren we nou de financiering, hoe structureren we het stelsel, hoe bevorderen we die samenwerking over de domeinen heen?
We moeten dus kijken hoe we het werk in de zorg zo kunnen structureren dat maximaal wordt ingezet op samenwerking.
Een prikkel, bijvoorbeeld een financieringsprikkel, om zelf zo veel mogelijk cliënten te krijgen, om die cliënten vooral ook zelf te willen behandelen en om vooral ook niet samen te werken met een ander, is daarbij disfunctioneel. Zo wil ik dit bezien, maar dit vergt wel altijd enige nuance.”
Als verslag openbaar wordt nemen we dat hier op.
4 juniCOVID-19 Update stand van zaken door Hugo de Jonge waarin o.a. wordt aangekondigd dat de contourennota naar het najaar verschuift. Brief
29 meiBrief Van Rijn aan de Tweede Kamer inzake basispakket Zvw 2021 (brief tbv AO pakketbeheer van 17/6/2020) Brief
Bijlage brief ZN inzake voortgang basispakket 2019
Bijlage brief ZN inzake VGV
28 meiJaarverslag Ministerie van VWS 2019 en het rapport Algemene Rekenkamer bij het JaarverslagJaarverslag
AKR-rapport
27 meiVerslag van schriftelijke overleg over COVID0-19 Update stand van zakenVerslag
25 meiBrief Blokhuis aan Tweede Kamer inzake Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024Brief
Bijlage Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
20 meiBrief De Jonge aan Tweede Kamer inzake Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheid en Jeugd.Brief
Bijlage Jaarbeeld 2019
Bijlage Klachtbeeld 2019
19 meiBrief Blokhuis aan Tweede Kamer inzake RIVM beleidsvormingsanalyse vitamine K-profylaxe bij pasgeborenenBrief
Bijlage RIVM beleidsvormingsanalyse
Brief 29 juni voortgang
12 meiVerslag procedurevergadering commissie van VWS. In dit verslag de vraag: De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering op 12 mei 2020 besloten u te verzoeken om een brief van het kabinet met betrekking tot de organisatie van het medisch zorglandschap, te ontvangen voorafgaand aan het notaoverleg Cure. De commissie verzoekt u deze brief in het licht van de gevolgen van de huidige coronacrisis op de organisatie van het medisch zorglandschap. Tevens vraagt de commissie in deze brief in te gaan op de planning omtrent de toegezegde houtskoolschets over de acute zorg en de contourennotaVerslag
12 meiAanbiedingsbrief van Hugo de Jonge inzake de Werkagenda (2020-2024) van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) incl. beleidsreactieBrief Hugo de Jonge
Werkagenda
De derde levensfase
(Samen)leven is meer dan overleven
6 meiCOVID-19 Update stand van zaken door Hugo de JongeBrief Hugo de Jonge
23 aprilVerzoek om inbreng voor het besloten debat inzake planning wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho op 29 aprilVerzoek om inbreng
Bijlage: brief staatssecretaris Blokhuis inzake prenatale screening
Bijlage: onderzoek RIVM
Inbreng fracties
23 aprVerzoek van de kamerleden Bergkamp en Tellegen om een schriftelijk overleg te houden over uitstel landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenechoVerzoek Bergkamp en Tellegen
Bijlage: besluitenlijst emailprocedure
22 aprCOVID-19 Update stand van zaken door Hugo de JongeBrief Hugo de Jonge
Bijlagen:
*Gelopen proces t.a.v. tracking en tracing apps
*Advies n.a.v. 65e OMT
*Projecten first wave programma
*Advies vaccinatie tegen pneumokokken
22 aprDe Brede Maatschappelijke Heroverwegingen heeft het rapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel” opgesteld, dit n.a.v. de motie Sneller c.s. Rapport ’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’
Bijl: art. de Volkskrant ‘rigoureus snijden in de zorgkosten’
21 aprVerslag schriftelijk overleg inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho.
Kamerbrief staatssecretaris Blokhuis inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho
Verslag

Brief
Bijlage
17 aprNaar aanleiding van de ontvangen meldingen en het financiële beeld van de kraamzorgsector, zijn partijen (VWS, NZa, ZN en Bo geboortezorg) om tafel gegaan. In een brief van 3 april jl. heeft ZN aangekondigd, gezien de huidige kwetsbare financiële positie, tot extra maatregelen over te gaan. In juni zal ZN de situatie opnieuw gaan beoordelen. Dan is de uitkomst van het NZa kostenonderzoek bekend en het effect van de coronacrisis op de vraag naar kraamzorg zal dan ook duidelijker zijn. Met deze afspraken is voor de periode tot 1 juli vooruitlopend op het kostenonderzoek financiële ruimte geboden aan kraamzorgorganisaties.Kamerbrief Martin van Rijn, stand van zaken kraamzorg
Motie lid Joba van den Berg
Motie lid Chris Jansen
16 aprUpdate stand van zaken COVID-19 door minister Hugo de JongeKamerbrief update stand van zaken
7 aprUpdate stand van zaken COVID-19 door minister Hugo de JongeKamerbrief update stand van zaken
31 mrtMinister Hugo de Jonge informeert de 2e kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19Kamerbrief update stand van zaken
Bijlage: Advies 62e OMT
Bijlage: Totale extra bijdrage vanuit Kabinet
4 mrtToezegging eigen betalingenBrief Bruins eigen betaling
febRegiobeelden: Deze site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Vanaf eind januari is de vernieuwde website online. De site is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste PlekDe interactieve website www.regiobeeld.nl is uitgebreid en vernieuwd
6 febAO medisch zorglandschap VWSVerslag
20 febVAO

Uitvoering motie Jansen
Verslag VAO
moties

Brief Bruins 3 mrt
19 febVoortgang proces 13 weken echoBeantwoording vragen
13 febAO Zwangerschap en Geboorte. Hoofdonderwerp: Kraamzorg. Over dit AO hebben we een kort verslag geschreven agenda
Beantwoording vragen kraamzorg

Eerdere toezeggingen

Verslag
12 febVerslag bespreking initiatiefnota Van Gerven ‘ziekenhuis dichtbij’ met aandacht voor acute verloskunde
En daaraan voorafgaand VAO acute zorg: Minister zegt toe na een motie van Van de Berg (CDA) dat waar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dit toelaten – ervoor te zorgen dat er geen beslissingen over een sluiting van een HAP of SEH worden genomen vóór er een regiobeeld beschikbaar is.
Initiatiefnota Van Gerven

VAO
Ambulancezorg/Acute Zorg
11 febMinister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellenBericht
6 febInbreng KNOV t.b.v. AO Medisch Zorglandschap capaciteitInbreng
6 febAO Medisch ZorglandschapAgenda
6 febRegeling van werkzaamheden. Ploumen (PvdA) vraagt tijdens de regeling om een apart plenair debat over de noodklok vanuit de verloskundige zorg. Het ging over de werkdruk, het personeelstekort en over spoedeisende hulpposten en verloskundigenpoli’s die op grote afstand komen te staan. Dit wordt toegevoegd aan AO Zwangerschap en geboorte (13-2) en de spreektijd wordt uitgebreid met 1 minuut.Verslag

Telegraaf
31 janRapport kostenonderzoek beschikbaarheidsbijdragen SEH en acute verloskunde Stuk op website NZa
30 janPersbericht Bo noodklok kraamzorgBericht
30 janBesluitenlijst procedurevergadering VWS. Op verzoek van Joba van den Berg:
Er wordt een kort algemeen overleg Zwangerschap en geboorte gepland, indien mogelijk te houden op 13 februari 2020 over kraamzorg
Aan de bewindspersonen wordt een stand van zakenbrief gevraagd, te ontvangen voor dit AO Zwangerschap en geboorte.
Besluitenlijst
2019
18 decAO Zwangerschap en Geboorte. Over dit AO hebben we een verslag geschreven
1 oktBruno Bruins informeert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van de acute zorg.Brief
Onderzoek NZa