Politieke Monitor

In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg. We houden ook een politieke agenda bij.

TIP: met CTRL+F vind je gemakkelijk de stukken die je zoekt in deze monitor

DatumOnderwerpExterne info of
link naar meer
JULI
8Verslag van een schriftelijk overleg over diverse rapporten middelengebruik en tabaksontmoediging
De Taskforce AVS heeft verschillende doelen gesteld om samen met de geboortezorgprofessionals zwangere vrouwen te helpen met stoppen met drinken. De Taskforce AVS zet daarnaast in voor het uitdragen van de nulnorm als het gaat om alcohol en zwangerschap in alle richtlijnen voor de geboortezorg.
Verslag
8Antwoord op vragen van de leden Van den Berg, Palland, Peters en Bikker over het artikel ‘Investeer in preventie en die begint al bij de kinderwens’Antwoorden
7RIVM bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2022 en RIVM-rapport feiten en cijfers acute zorg
Het RIVM heeft in de jaarlijkse bereikbaarheidsanalyse modelmatig berekend welke ziekenhuislocaties met een SEH-afdeling of met acute verloskunde ‘gevoelig’ zijn voor de 45-minutennorm.
Brief
Bijlage
Bijlage
4Staatsecretaris van Ooijen informeert de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van preventie
De voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord laat zien dat er voortgang is geboekt, maar dat lang niet alle doelen die beoogd waren voor de jaren 2019 tot en met 2021, gerealiseerd zijn (59%). Verder is 74% van alle meetbare en concreet geformuleerde afspraken in uitvoering en 18% afgerond. In veel gevallen heeft Covid-19 invloed gehad op de mogelijkheden om acties uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld in het onderwijs, de horeca en de sport.
Brief
Bijl. alcohol en overgewicht
Bijl. factsheet
Bijl. voortgangsrapportage
JUNI
30Brief van Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer inzake het Kader Passende Zorg
In het coalitieakkoord staat dat passende zorg de norm is. Daarom heeft het Zorginstituut in opdracht van het ministerie van VWS een kader Passende zorg opgesteld. Dit Kader beschrijft de noodzakelijke gezamenlijke beweging naar passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht.
Brief
17Monitor medisch-specialistische zorg 2022
Brief van de minister van VWS, Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer
De waarde van het binnenkort aflopende hoofdlijnenakkoord msz wordt door partijen verschillend beoordeeld. 43% van de ziekenhuizen vindt dat het hoofdlijnenakkoord (HLA) een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van landelijke doelstellingen t.o.v. 36% die vindt dat dit niet het geval is. Van de klinieken vindt maar 6% dat het HLA een bijdrage heeft geleverd t.o.v. 64% die vindt dat het niet zo is
Brief
Bijlage
13Vervolgaanpak actieprogramma Kansrijke Start 2022-2025
Brief van staatssecretaris van Ooijen aan de Tweede Kamer
De vervolgaanpak Kansrijke Start zet in op het versterken, uitbouwen en het structureel verankeren van de lokale Kansrijke Start – aanpak.
Brief
Bijlage
Beslisnota
8Motie van het lid Hijink over de acute geboortezorg, de intensive care, de spoedeisendehulppost en de banen van zorgverleners in het LangeLand Ziekenhuis behouden

verzoekt de regering alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat er nu geen onomkeerbare stappen worden gezet om vervolgens te komen met maatregelen die waarborgen dat deze zorg behouden blijft en banen van zorgverleners behouden blijven
Motie
8Motie van het lid Van der Plas over het effect van spoedpleinen op de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg en de leefbaarheid in de regio

verzoekt het kabinet om te onderzoeken wat het effect van spoedpleinen is op de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van zorg en de leefbaarheid in de regio en dit mee te wegen in het besluit omtrent de toekomst van de acute zorg
Motie
MEI
30Schriftelijke vragen van het lid Hijink (SP) over de ingrijpende veranderingen in het Langeland Ziekenhuis

Vragen over de voorgenomen plannen van het Langeland Ziekenhuis om te bezuinigen op de acute verloskunde, de intensive care (IC) en de spoedeisende hulppost?
Motie
24Motie van het lid Piri c.s. over in gesprek gaan om tot een gezamenlijk routeplan voor toekomstige bekostiging van de geboortezorg te komen
 
verzoekt de regering om weer in gesprek te gaan met alle partijen die betrokken zijn bij de geboortezorg om tot een gezamenlijk routeplan voor toekomstige bekostiging te komen vanuit de gedeelde uitgangspunten van het Common Eye-traject en geen aanwijzing te geven aan de NZa om integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in reguliere bekostiging
Motie
Verworpen
24Motie van het lid Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een ongelijk speelveld
 
verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het gekozen tweesporenbeleid in de geboortezorg niet leidt tot een ongelijk speelveld
Motie
Aangenomen
24Motie van het lid Agema over het gekozen tweesporenbeleid niet laten leiden tot een uitsterfbeleid van zelfstandigeverloskundigenpraktijken
 
verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat het gekozen tweesporenbeleid in de geboortezorg niet leidt tot een uitsterfbeleid van zelfstandige verloskundigenpraktijken
Motie
Aangenomen
24Gewijzigde motie van het lid Goudzwaard over het verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door versterking van regionale samenwerking
 
roept het kabinet op de zorgen weg te nemen door erop toe te zien dat de toegezegde extra waarborgen rondom de bekostiging daadwerkelijk tot stand komen en de Kamer hierover voor de begroting te informeren;
 
verzoekt het kabinet daarbij uitvoering te geven aan het verbeteren van de positie van eerstelijnsverloskundigen door hun regionale samenwerking te versterken en daarbij de KNOV te betrekken
Motie
Aangenomen
24Motie van het lid Ellemeet over aanvullende afspraken met betrokken partijen in de geboortezorg om de samenwerking te verbeteren
 
verzoekt de regering aanvullende afspraken te maken met de verschillende partijen in de geboortezorg met als doel de samenwerking te verbeteren, kwaliteit van zorg te verhogen, meer aandacht te besteden aan preventie, zorg op de juiste plek te organiseren en schaarse capaciteit goed te verdelen
Motie
Aangenomen
24Motie van het lid Ellemeet c.s. over een handreiking opstellen met basisprincipes voor het vormgeven van een Integrale Geboortezorg Organisatie
 
verzoekt de regering een handreiking op te stellen die partijen gebruiken bij het vormgeven van een IGO waarin basisprincipes worden opgenomen hoe een IGO overeen te komen waarbij ook de samenwerking met en gelijkwaardigheid tussen andere geboortezorgaanbieders in de regio voor het leveren van integrale geboortezorg geborgd blijft
Motie
Aangenomen
24Motie van de leden Van den Berg en Bikker over de gevolgen van de invoering van integrale bekostiging goed blijven monitoren
 
verzoekt de regering de gevolgen van de invoering van integrale bekostiging naast de huidige bekostiging van geboortezorg goed te blijven monitoren, en de Kamer hierover periodiek te informeren
Motie
Aangenomen
24Motie van het lid Van Houwelingen over zorgverzekeraars verplichten om verloskundige zorg buiten een Integrale Geboortezorg Organisatie volledig te vergoeden
 
verzoekt de regering zorgverzekeraars te verplichten verloskundige zorg buiten een IGO, net zoals de huisartsenzorg, volledig te vergoeden en de verzekerde geen eigen bijdrage hiervoor in rekening te brengen
Motie
Verworpen
23 Stand van zaken rotavirus-, griep- en HPV-vaccinatieBrief en bijlagen
23Verslag van een schriftelijk overleg over de structurele implementatie NIPT.Verslag
20Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2023Brief en bijlage 
20Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2023
Zie bovenstaande brief.
 
Bijlagen:
–        Voortgangsrapport Subsidieregeling veelbelovende zorg en Instrument voorwaardelijke toelating kalenderjaar 22021
–        Advies uitbreiding verzekerde pakket met IVF-draagmoederschap
– Procesupdate adviesaanvraag fysio en oefentherapie 
Brief en bijlagen 
19Brief van staatssecretaris Maarten van Ooijen aan de Tweede Kamer inzake stand van zaken uitbreiding van de hielprikscreening
Per 1 juni 2022 start de screening op de aandoening SMA 
Brief
19Brief van staatssecretaris Maarten van Ooijen waarin hij diverse rapporten inzake middelengebruik en tabaksontmoediging aan de Tweede Kamer aanbiedt.Brief
Notitie
Infographic
Derdehands rook
Rapport
19Brief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer inzake De impact van recente Europese ontwikkelingen op Nederlands beleid op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 
De Wegiz blijft nodig om tot betere gegevensuitwisseling en daarmee betere zorg te komen. Standaardisatie van gegevensuitwisseling in de zorg zodat zorgverleners en burgers kunnen beschikken over de juiste zorginformatie, is een vraagstuk dat de landsgrenzen overschrijdt.
Brief
Beslisnota
Resultaten Egiz
Gateway review
Bijlage
Bijlage
18Brief van minister Kuipers aan de Tweede Kamer waarin hij de VWS-monitor van mei 2022 aanbiedt.Brief
VWS Monitor
Beslisnota
18Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 Jaarverslag
11Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de structurele implementatie NIPT
Zie ook de brief, beslisnota en Trident-2 studie op 14 april
Verslag
10Voortgang integraal zorgakkoord 
Momenteel wordt, samen met partijen die bij de zorg betrokken zijn, gewerkt aan het afsluiten van een Integraal Zorgakkoord. 
Brief
9Minister Kuipers heeft de Tweede kamer een verslag gestuurd van het schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg Verslag
APRIL
20Verzamelbrief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiliheid Van der Burg inzake de laatste stand van zaken met betrekking tot huisvesting, onderwijs en zorg voor de ontheemden uit Oekraïne in Nederland.Brief
14Brief minister Kuipers inzake de Structurele implementatie NIPT
Brief
Beslisnota
Trident-2 studie
MAART
23Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de zorginfrastructuur in Flevoland 
Op basis van de overleggen van de Zorgtafel Flevoland en de voortgangsoverleggen kan worden geconstateerd dat op vrijwel alle punten van de agenda van de zorg in Flevoland acties zijn uitgezet en grotendeels zijn afgerond. Dat is een mooi resultaat. Het betreft concrete acties op de thema’s acute zorg, geboortezorg en zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen. 
Antwoorden
21Voorhangbrief – passende bekostiging voor integrale geboortezorg.
In deze brief informeert minister Ernst Kuipers over het voorgenomen besluit t.a.v. passende bekostiging. Hij is voornemens:
– De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
– Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor ben ik voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
– Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
– De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
Brief
Beslisnota
4Aanvulling planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Integraal Zorgakkoord Zvw

De combinatie van een toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat we de zorg slimmer organiseren om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen als dat nodig is. Dit vraagt om een transitie naar passende zorg. Het is de bedoeling om het Integraal Zorgakkoord Zvw, dat in het coalitieakkoord is opgenomen, te richten op deze maatschappelijke opgave.
Met dit akkoord voor de komende vier jaar wordt de lange termijn transitie naar passende zorg versneld in gang gezet. We verwachten uw Kamer in het tweede kwartaal van 2022 per brief nader te informeren over de contouren van, en het proces rondom, het Integraal Zorgakkoord.
Eigen risico slimmer en betaalbaarder
Het kabinet maakt eigen betalingen voor zorg beter betaalbaar door het verplicht eigen risico voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de jaren 2023 tot en met 2025 niet te indexeren en dus op €385 te houden. Het wetsvoorstel om dit te regelen zal naar verwachting eind mei of begin juni 2022 naar uw Kamer worden gezonden zodat het bij voorkeur vóór de zomer behandeld kan worden. Daarnaast wordt het verplicht eigen risico zodanig vormgegeven dat mensen niet in één keer het gehele verplichte eigen risico hoeven te betalen maar via een betaling per behandeling. Dit voorkomt dat mensen al na één behandeling het volledig verplicht eigen risico moeten betalen. Deze maatregel gaat in per 2025 en vergt ook wetswijziging. In een hoofdlijnenbrief wordt uw Kamer in het najaar van 2022 geïnformeerd over de wijziging van het verplicht eigen risico. Vooruitlopend hierop ontvangt uw Kamer medio maart 2022 de verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de afrekening van het verplicht eigen risico in de ggz in relatie tot de invoering van het zorgprestatiemodel.
Bevolkingsonderzoek en vroege opsporing
Conform het coalitieakkoord wordt gewerkt aan het structureel aanbieden van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als onderdeel van de prenatale screening, kosteloos voor de zwangere vrouw. Het streven is dit aanbod van start te laten gaan op 1 april 2023, aansluitend op de huidige uitvoering van het onderzoeksverband waarin de NIPT op dit moment wordt aangeboden.
Daarnaast bekijkt de minister samen met het RIVM de mogelijkheden om rond de bevolkingsonderzoeken naar kanker en screeningen rond de zwangerschap en geboorte te werken met zogenaamde ontwikkelagenda’s. Met deze ontwikkelagenda’s is het streven om beter zicht krijgen op relevante ontwikkelingen en innovaties die de bevolkingsonderzoeken en screeningen verder kunnen helpen en hier gerichter op in te kunnen spelen.
Elektronische gegevensuitwisseling
Landelijke elektronische uitwisseling van gegevens moet de nieuwe standaard worden. Zorgdata dienen op een eenvoudige en op een veilige wijze beschikbaar zijn voor zowel de zorgverlener als de burger op wie de informatie betrekking heeft.
Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn vergaande afspraken nodig met welke taal er uitgewisseld wordt en hoe er uitgewisseld wordt. Met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wordt bij AMvB aangewezen specifieke gegevensuitwisselingen elektronische gegevensuitwisseling verplicht. Om gegevens daadwerkelijk te laten stromen is het noodzakelijk om tot een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren, generieke functies en aanpalende ICT-voorzieningen te komen.
Vervolgaanpak Kansrijke Start
De eerste duizend dagen zijn en blijven van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind. Niet alleen voor de zwangerschap, maar ook tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start is hiervoor het fundament gelegd met als doel een goede start voor elk kind in Nederland. Van belang is de aanpak van kansrijke start structureel te verankeren.
In de komende maanden gaat het kabinet samen met de doelgroep en de stakeholders uit het netwerk rondom aanstaande ouders aan de slag. De volgende elementen spelen hierin een rol:
* Verankering op lokaal/regionaal niveau door samenwerking te versterken zodat wordt gezorgd voor goede samenwerking tussen de partijen;
* Op lokaal niveau zorgdragen voor het structureel stimuleren, realiseren en verankeren van de aanpak van Kansrijke Start;
* Professionals in staat stellen om (aanstaande) gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen;
* Bewustwording: urgentie en verbinding creëren vanuit perspectief van terugdringen gezondheidsachterstanden en vergroten kansengelijkheid van kinderen.
Brief
Planningsbrief
Tabel planningsbrief
FEBRUARI
22Toekomstbestendige acute zorg
Minister Kuipers heeft zijn uitgangspunten over een toekomstbestendige acute zorg met de Kamer gedeeld: 
a. Acute zorg vergt samenwerking in de keten 
b. Acute zorg moet van goede kwaliteit zijn  
c. De schaarste aan personeel stelt eisen aan de inrichting van de acute zorg 
d. Data vormen de basis voor de kwaliteit en de inrichting van de acute zorg 
e. Zorgcoördinatie is nodig voor de juiste acute zorg op de juiste plek 
f. Spreiding en differentiatie van het aanbod van acute zorg draagt bij aan kwaliteit en toegankelijkheid 
g. Acute zorg moet doelmatig ingericht worden 
Voor het zomerreces zal de minister de plannen te komen tot een toekomstbestendige acute zorg met de Kamer delen. Het advies van de NZa zal hij hierbij betrekken, evenals een nadere analyse van feiten en cijfers omtrent de acute zorg die het RIVM dit voorjaar zal opleveren. 
Ook zal hij overleg voeren met onder andere het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ambulancezorg Nederland (AZN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en InEen over zorgcoördinatie. 
Brief
Beslisnota
21Het Onderzoeksrapport “Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland: gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethische aspecten” is door minister Kuipers verstuurd naar de Tweede Kamer
In vervolg op het advies van de Gezondheidsraad om preconceptionele dragerschapsscreening te overwegen, wil minister Kuipers de Gezondheidsraad vragen hierover te adviseren. Hij zal de komende tijd deze adviesaanvraag voorbereiden en de Kamer een afschrift hiervan doen toekomen.
Brief
Rapport
Samenvatting rapport
JANUARI
22Vijfde voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start
In 272 gemeenten wordt in lokale coalities gewerkt aan het verbeteren van de verbinding tussen medisch en sociaal domein. De inzet op Kansrijke Start heeft de afgelopen jaren gezorgd voor meer bewustwording van het belang van de 1e 1000 dagen en inbedding van vroegtijdige aanpak van problematiek bij gezinnen in kwetsbare situaties rond de zwangerschap en geboorte.
Brief
Voortgangsrapportage
Factsheet
Lijst van vragen over concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingenVragen