Home Politieke Monitor

Politieke monitor

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
29 juni Antwoord minister Van Rijn op vragen van het lid Dik-Faber over het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorgAntwoord schriftelijke vragen
29 juni Ministers De Jonge, Van Rijn en Blokhuis informeren de Tweede Kamer de voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke akkoorden en afspraken die met vijf sectoren in de curatieve zorg zijn afgesloten.Voortgangsbrief
26 juniMinister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen.Voortgangsbrief
Bijlage
22 juniMinister Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal PreventieakkoordBrief
18 juniPersbericht CPB: Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banenRapport
17 juniDebat over pakketbeheer kan hier worden teruggekeken https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/pakketbeheer-8 Concept verslag
17 juniNieuwsbericht Medisch Contact over het advies van RVS: regel vertegenwoordiging burger die toegankelijke acute zorg wil.Rapport RVS: van deelbelangen naar gedeeld belang
16 juniDe SER stelt dat het zorgsysteem moet worden aangepast, dat zorgpersoneel meer autonomie, tijd en waardering krijgt. Om het de zorgmedewerker en de patiënt makkelijker te maken, adviseert de SER digitale innovaties sneller en grootschaliger in gebruik te nemen. Medische gegevens moeten daardoor sneller kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast moet de zorg zich gaan focussen op preventie, zodat mensen langer gezond blijven en zorguitgaven voorkomen kunnen worden.Rapport ‘Zorg voor de toekomst’
12 juniVerslag van het schriftelijk overleg d.d. 21 april 2020 inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho waarin de vragen zijn beantwoord.Verslag
10 juniVAO over wijkverpleging https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wijkverpleging-9
In dit VAO heeft De Jonge een aantal interessante uitspraken gedaan over de contourennota: ‘In het najaar gaan we uitvoerig het debat aan over de vragen: hoe structureren we nou de financiering, hoe structureren we het stelsel, hoe bevorderen we die samenwerking over de domeinen heen?
We moeten dus kijken hoe we het werk in de zorg zo kunnen structureren dat maximaal wordt ingezet op samenwerking.
Een prikkel, bijvoorbeeld een financieringsprikkel, om zelf zo veel mogelijk cliënten te krijgen, om die cliënten vooral ook zelf te willen behandelen en om vooral ook niet samen te werken met een ander, is daarbij disfunctioneel. Zo wil ik dit bezien, maar dit vergt wel altijd enige nuance.”
Als verslag openbaar komt nemen we dat hier op.
4 juniCOVID-19 Update stand van zaken door Hugo de Jonge waarin o.a. wordt aangekondigd dat de contourennota naar het najaar verschuift. Brief
29 meiBrief Van Rijn aan de Tweede Kamer inzake basispakket Zvw 2021 (brief tbv AO pakketbeheer van 17/6/2020) Brief
Bijlage brief ZN inzake voortgang basispakket 2019
Bijlage brief ZN inzake VGV
28 meiJaarverslag Ministerie van VWS 2019 en het rapport Algemene Rekenkamer bij het JaarverslagJaarverslag
AKR-rapport
27 meiVerslag van schriftelijke overleg over COVID0-19 Update stand van zakenVerslag
25 meiBrief Blokhuis aan Tweede Kamer inzake Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024Brief
Bijlage Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
20 meiBrief De Jonge aan Tweede Kamer inzake Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheid en Jeugd.Brief
Bijlage Jaarbeeld 2019
Bijlage Klachtbeeld 2019
19 meiBrief Blokhuis aan Tweede Kamer inzake RIVM beleidsvormingsanalyse vitamine K-profylaxe bij pasgeborenenBrief
Bijlage RIVM beleidsvormingsanalyse
Brief 29 juni voortgang
12 meiVerslag procedurevergadering commissie van VWS. In dit verslag de vraag: De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering op 12 mei 2020 besloten u te verzoeken om een brief van het kabinet met betrekking tot de organisatie van het medisch zorglandschap, te ontvangen voorafgaand aan het notaoverleg Cure. De commissie verzoekt u deze brief in het licht van de gevolgen van de huidige coronacrisis op de organisatie van het medisch zorglandschap. Tevens vraagt de commissie in deze brief in te gaan op de planning omtrent de toegezegde houtskoolschets over de acute zorg en de contourennotaVerslag
12 meiAanbiedingsbrief van Hugo de Jonge inzake de Werkagenda (2020-2024) van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) incl. beleidsreactieBrief Hugo de Jonge
Werkagenda
De derde levensfase
(Samen)leven is meer dan overleven
6 meiCOVID-19 Update stand van zaken door Hugo de JongeBrief Hugo de Jonge
23 aprilVerzoek om inbreng voor het besloten debat inzake planning wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho op 29 aprilVerzoek om inbreng
Bijlage: brief staatssecretaris Blokhuis inzake prenatale screening
Bijlage: onderzoek RIVM
Inbreng fracties
23 aprVerzoek van de kamerleden Bergkamp en Tellegen om een schriftelijk overleg te houden over uitstel landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenechoVerzoek Bergkamp en Tellegen
Bijlage: besluitenlijst emailprocedure
22 aprCOVID-19 Update stand van zaken door Hugo de JongeBrief Hugo de Jonge
Bijlagen:
*Gelopen proces t.a.v. tracking en tracing apps
*Advies n.a.v. 65e OMT
*Projecten first wave programma
*Advies vaccinatie tegen pneumokokken
22 aprDe Brede Maatschappelijke Heroverwegingen heeft het rapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel” opgesteld, dit n.a.v. de motie Sneller c.s. Rapport ’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’
Bijl: art. de Volkskrant ‘rigoureus snijden in de zorgkosten’
21 aprVerslag schriftelijk overleg inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho.
Kamerbrief staatssecretaris Blokhuis inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho
Verslag

Brief
Bijlage
17 aprNaar aanleiding van de ontvangen meldingen en het financiële beeld van de kraamzorgsector, zijn partijen (VWS, NZa, ZN en Bo geboortezorg) om tafel gegaan. In een brief van 3 april jl. heeft ZN aangekondigd, gezien de huidige kwetsbare financiële positie, tot extra maatregelen over te gaan. In juni zal ZN de situatie opnieuw gaan beoordelen. Dan is de uitkomst van het NZa kostenonderzoek bekend en het effect van de coronacrisis op de vraag naar kraamzorg zal dan ook duidelijker zijn. Met deze afspraken is voor de periode tot 1 juli vooruitlopend op het kostenonderzoek financiële ruimte geboden aan kraamzorgorganisaties.Kamerbrief Martin van Rijn, stand van zaken kraamzorg
Motie lid Joba van den Berg
Motie lid Chris Jansen
16 aprUpdate stand van zaken COVID-19 door minister Hugo de JongeKamerbrief update stand van zaken
7 aprUpdate stand van zaken COVID-19 door minister Hugo de JongeKamerbrief update stand van zaken
31 mrtMinister Hugo de Jonge informeert de 2e kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19Kamerbrief update stand van zaken
Bijlage: Advies 62e OMT
Bijlage: Totale extra bijdrage vanuit Kabinet
4 mrtToezegging eigen betalingenBrief Bruins eigen betaling
febRegiobeelden: Deze site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Vanaf eind januari is de vernieuwde website online. De site is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste PlekDe interactieve website www.regiobeeld.nl is uitgebreid en vernieuwd
6 febAO medisch zorglandschap VWSVerslag
20 febVAO

Uitvoering motie Jansen
Verslag VAO
moties

Brief Bruins 3 mrt
19 febVoortgang proces 13 weken echoBeantwoording vragen
13 febAO Zwangerschap en Geboorte. Hoofdonderwerp: Kraamzorg. Over dit AO hebben we een kort verslag geschreven agenda
Beantwoording vragen kraamzorg

Eerdere toezeggingen

Verslag
12 febVerslag bespreking initiatiefnota Van Gerven ‘ziekenhuis dichtbij’ met aandacht voor acute verloskunde
En daaraan voorafgaand VAO acute zorg: Minister zegt toe na een motie van Van de Berg (CDA) dat waar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dit toelaten – ervoor te zorgen dat er geen beslissingen over een sluiting van een HAP of SEH worden genomen vóór er een regiobeeld beschikbaar is.
Initiatiefnota Van Gerven

VAO
Ambulancezorg/Acute Zorg
11 febMinister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellenBericht
6 febInbreng KNOV t.b.v. AO Medisch Zorglandschap capaciteitInbreng
6 febAO Medisch ZorglandschapAgenda
6 febRegeling van werkzaamheden. Ploumen (PvdA) vraagt tijdens de regeling om een apart plenair debat over de noodklok vanuit de verloskundige zorg. Het ging over de werkdruk, het personeelstekort en over spoedeisende hulpposten en verloskundigenpoli’s die op grote afstand komen te staan. Dit wordt toegevoegd aan AO Zwangerschap en geboorte (13-2) en de spreektijd wordt uitgebreid met 1 minuut.Verslag

Telegraaf
31 janRapport kostenonderzoek beschikbaarheidsbijdragen SEH en acute verloskunde Stuk op website NZa
30 janPersbericht Bo noodklok kraamzorgBericht
30 janBesluitenlijst procedurevergadering VWS. Op verzoek van Joba van den Berg:
Er wordt een kort algemeen overleg Zwangerschap en geboorte gepland, indien mogelijk te houden op 13 februari 2020 over kraamzorg
Aan de bewindspersonen wordt een stand van zakenbrief gevraagd, te ontvangen voor dit AO Zwangerschap en geboorte.
Besluitenlijst
2019
18 decAO Zwangerschap en Geboorte. Over dit AO hebben we een verslag geschreven
1 oktBruno Bruins informeert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van de acute zorg.Brief
Onderzoek NZa