Politieke Monitor

In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg. We houden ook een politieke agenda bij.

TIP: met CTRL+F vind je gemakkelijk de stukken die je zoekt in deze monitor

DatumOnderwerpExterne info of
link naar meer
MEI
9Minister Kuipers heeft de Tweede kamer een verslag gestuurd van het schriftelijk overleg over passende bekostiging voor integrale geboortezorg Verslag
APRIL
20Verzamelbrief van de Staatssecretaris van Justitie en Veiliheid Van der Burg inzake de laatste stand van zaken met betrekking tot huisvesting, onderwijs en zorg voor de ontheemden uit Oekraïne in Nederland.Brief
MAART
23Antwoord op vragen van het lid Kuiken over de zorginfrastructuur in Flevoland 
Op basis van de overleggen van de Zorgtafel Flevoland en de voortgangsoverleggen kan worden geconstateerd dat op vrijwel alle punten van de agenda van de zorg in Flevoland acties zijn uitgezet en grotendeels zijn afgerond. Dat is een mooi resultaat. Het betreft concrete acties op de thema’s acute zorg, geboortezorg en zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen. 
Antwoorden
21Voorhangbrief – passende bekostiging voor integrale geboortezorg.
In deze brief informeert minister Ernst Kuipers over het voorgenomen besluit t.a.v. passende bekostiging. Hij is voornemens:
– De huidige monodisciplinaire bekostiging voort te zetten.
– Het huidige experiment integrale bekostiging per 1 januari 2023 op te nemen in de reguliere bekostiging. Hiervoor ben ik voornemens een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven.
– Hiermee expliciet niet één vorm van bekostiging leidend te laten zijn.
– De monodisciplinaire bekostiging door te ontwikkelen naar een beter passende bekostiging, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden verkend:
Brief
Beslisnota
4Aanvulling planning uitwerking coalitieakkoord op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Integraal Zorgakkoord Zvw

De combinatie van een toenemende zorgvraag en schaarste op de arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk dat we de zorg slimmer organiseren om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen als dat nodig is. Dit vraagt om een transitie naar passende zorg. Het is de bedoeling om het Integraal Zorgakkoord Zvw, dat in het coalitieakkoord is opgenomen, te richten op deze maatschappelijke opgave.
Met dit akkoord voor de komende vier jaar wordt de lange termijn transitie naar passende zorg versneld in gang gezet. We verwachten uw Kamer in het tweede kwartaal van 2022 per brief nader te informeren over de contouren van, en het proces rondom, het Integraal Zorgakkoord.
Eigen risico slimmer en betaalbaarder
Het kabinet maakt eigen betalingen voor zorg beter betaalbaar door het verplicht eigen risico voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de jaren 2023 tot en met 2025 niet te indexeren en dus op €385 te houden. Het wetsvoorstel om dit te regelen zal naar verwachting eind mei of begin juni 2022 naar uw Kamer worden gezonden zodat het bij voorkeur vóór de zomer behandeld kan worden. Daarnaast wordt het verplicht eigen risico zodanig vormgegeven dat mensen niet in één keer het gehele verplichte eigen risico hoeven te betalen maar via een betaling per behandeling. Dit voorkomt dat mensen al na één behandeling het volledig verplicht eigen risico moeten betalen. Deze maatregel gaat in per 2025 en vergt ook wetswijziging. In een hoofdlijnenbrief wordt uw Kamer in het najaar van 2022 geïnformeerd over de wijziging van het verplicht eigen risico. Vooruitlopend hierop ontvangt uw Kamer medio maart 2022 de verkenning van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de afrekening van het verplicht eigen risico in de ggz in relatie tot de invoering van het zorgprestatiemodel.
Bevolkingsonderzoek en vroege opsporing
Conform het coalitieakkoord wordt gewerkt aan het structureel aanbieden van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als onderdeel van de prenatale screening, kosteloos voor de zwangere vrouw. Het streven is dit aanbod van start te laten gaan op 1 april 2023, aansluitend op de huidige uitvoering van het onderzoeksverband waarin de NIPT op dit moment wordt aangeboden.
Daarnaast bekijkt de minister samen met het RIVM de mogelijkheden om rond de bevolkingsonderzoeken naar kanker en screeningen rond de zwangerschap en geboorte te werken met zogenaamde ontwikkelagenda’s. Met deze ontwikkelagenda’s is het streven om beter zicht krijgen op relevante ontwikkelingen en innovaties die de bevolkingsonderzoeken en screeningen verder kunnen helpen en hier gerichter op in te kunnen spelen.
Elektronische gegevensuitwisseling
Landelijke elektronische uitwisseling van gegevens moet de nieuwe standaard worden. Zorgdata dienen op een eenvoudige en op een veilige wijze beschikbaar zijn voor zowel de zorgverlener als de burger op wie de informatie betrekking heeft.
Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn vergaande afspraken nodig met welke taal er uitgewisseld wordt en hoe er uitgewisseld wordt. Met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wordt bij AMvB aangewezen specifieke gegevensuitwisselingen elektronische gegevensuitwisseling verplicht. Om gegevens daadwerkelijk te laten stromen is het noodzakelijk om tot een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren, generieke functies en aanpalende ICT-voorzieningen te komen.
Vervolgaanpak Kansrijke Start
De eerste duizend dagen zijn en blijven van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kind. Niet alleen voor de zwangerschap, maar ook tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start is hiervoor het fundament gelegd met als doel een goede start voor elk kind in Nederland. Van belang is de aanpak van kansrijke start structureel te verankeren.
In de komende maanden gaat het kabinet samen met de doelgroep en de stakeholders uit het netwerk rondom aanstaande ouders aan de slag. De volgende elementen spelen hierin een rol:
* Verankering op lokaal/regionaal niveau door samenwerking te versterken zodat wordt gezorgd voor goede samenwerking tussen de partijen;
* Op lokaal niveau zorgdragen voor het structureel stimuleren, realiseren en verankeren van de aanpak van Kansrijke Start;
* Professionals in staat stellen om (aanstaande) gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen;
* Bewustwording: urgentie en verbinding creëren vanuit perspectief van terugdringen gezondheidsachterstanden en vergroten kansengelijkheid van kinderen.
Brief
Planningsbrief
Tabel planningsbrief
FEBRUARI
22Toekomstbestendige acute zorg
Minister Kuipers heeft zijn uitgangspunten over een toekomstbestendige acute zorg met de Kamer gedeeld: 
a. Acute zorg vergt samenwerking in de keten 
b. Acute zorg moet van goede kwaliteit zijn  
c. De schaarste aan personeel stelt eisen aan de inrichting van de acute zorg 
d. Data vormen de basis voor de kwaliteit en de inrichting van de acute zorg 
e. Zorgcoördinatie is nodig voor de juiste acute zorg op de juiste plek 
f. Spreiding en differentiatie van het aanbod van acute zorg draagt bij aan kwaliteit en toegankelijkheid 
g. Acute zorg moet doelmatig ingericht worden 
Voor het zomerreces zal de minister de plannen te komen tot een toekomstbestendige acute zorg met de Kamer delen. Het advies van de NZa zal hij hierbij betrekken, evenals een nadere analyse van feiten en cijfers omtrent de acute zorg die het RIVM dit voorjaar zal opleveren. 
Ook zal hij overleg voeren met onder andere het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ambulancezorg Nederland (AZN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en InEen over zorgcoördinatie. 
Brief
Beslisnota
21Het Onderzoeksrapport “Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland: gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethische aspecten” is door minister Kuipers verstuurd naar de Tweede Kamer
In vervolg op het advies van de Gezondheidsraad om preconceptionele dragerschapsscreening te overwegen, wil minister Kuipers de Gezondheidsraad vragen hierover te adviseren. Hij zal de komende tijd deze adviesaanvraag voorbereiden en de Kamer een afschrift hiervan doen toekomen.
Brief
Rapport
Samenvatting rapport
JANUARI
22Vijfde voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start
In 272 gemeenten wordt in lokale coalities gewerkt aan het verbeteren van de verbinding tussen medisch en sociaal domein. De inzet op Kansrijke Start heeft de afgelopen jaren gezorgd voor meer bewustwording van het belang van de 1e 1000 dagen en inbedding van vroegtijdige aanpak van problematiek bij gezinnen in kwetsbare situaties rond de zwangerschap en geboorte.
Brief
Voortgangsrapportage
Factsheet
Lijst van vragen over concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingenVragen