Home Politieke Monitor

Politieke monitor

In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg. We houden ook een politieke agenda bij.

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
2021OKTOBER
6 Capaciteitsproblematiek
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Van den Hil over het bericht ‘Druk op de geboortezorg: met moeite bemannen we de bedden’
Antwoorden
Initiatieven toegankelijkheid geboortezorg
5Aanbieding rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers aan de Tweede Kamer door Hugo de JongeBrief
Spoorboekje
Stip op de horizon
2021SEPTEMBER
30De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de begroting VWS 2022Vragen
21Begroting VWS 2022
Voor de geboortezorg is in 2022 in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen, met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte, morbiditeit en het bevorderen van een goede start van moeder en kind.
Begrotingsbehandeling

begroting 2022
21VWS-monitor september 2021
De monitor volgt een groot aantal kernindicatoren over een langere termijn, met meerdere meetwaarden per indicator. De monitor kent een onderverdeling naar zes levensfases waaronder die van de zorg rond de geboorte. De indicatoren zijn verdeeld over vier publieke waarden:
– Toegankelijkheid
– Kwaliteit
– Betaalbaarheid
– Betrokken samenleving
Brief
Monitor
20Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over het rota- en griepvirus.
Op verzoek van de staatssecretaris heeft de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad (GR) beoordeeld of de huidige stand van de wetenschap aanleiding geeft de risicogroepen aan te passen voor de griepvaccinatie en andere soorten vaccins in te zetten. De commissie adviseert om enkele medische risicogroepen toe te voegen, bijvoorbeeld mensen met een BMI van meer dan 40 en vrouwen die 22 weken of meer zwanger zijn.
Brief
Bijlage
3Reactie op het SER advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’
Het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’
De minister geeft een reactie op de verschillende agendapunten uit het SER-advies:
– Professionele ruimte
– Scholing en ontwikkeling
– Behoud van medewerkers
– Bekostiging van stagebegeleiding
– Technologische en sociale innovatie
– Waardering en zeggenschap
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9

2021JULI
8Brief staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer inzake de
Versteviging van preventie en gezondheid vormt één van de drie pijlers voor de toekomst in de Discussienota Zorg voor de Toekomst . In deze brief schetst hij een aantal bouwstenen die voor een fundament onder het toekomstig preventiebeleid kunnen zorgen.
Brief
Bijlage
Landelijke Monitor Depressie
8Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de 13-weken echo.
Alle voorbereidingen voor de implementatie lopen conform planning, wat betekent dat de 13-wekenecho vanaf 1 september 2021 in onderzoeksverband aangeboden zal worden.
Brief
8Brief staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer inzake het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) “Opnieuw akkoord? Adviezen voor een passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg”Brief
Advies RVS
5Voortgang Nationaal Preventieakkoord 2020
Brief van staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer
Brief
Voortgangsrapportage
1Op donderdag 25 februari 2021 heeft het VAO Zwangerschap en geboorte plaatsgevonden.
Tijdens dit VAO zijn diverse moties ingediend en aangenomen. Met deze brief informeert minister Van Ark de Tweede Kamer hoe hij uitvoering heeft gegeven aan de aangenomen motie, die ziet op de verlenging van het experiment integrale bekostiging van de geboortertezorg. 
Brief
2021JUNI
22Wetsvoorstel prenataal huisbezoek
Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal
dat het kind een goede start maakt in de eerste 1000 dagen. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het
van belang hulp en ondersteuning al tijdens de
zwangerschap te bieden. Met dit voorstel tot wijziging
van de Wet publieke gezondheid (Wpg) krijgen gemeenten
de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare
situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente
de JGZ uitvoert.
Wetsvoorstel
Verslag debat
Overzicht amende-
menten
Brief minister
Blokhuis
11Brief staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer inzake advies RIVM om de combinatietest per 1 oktober 2021 niet meer aan te bieden.
Brief
10Brief staatsecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer.
Het advies van de Gezondheidsraad wordt opgevolgd met dien verstande dat het nieuwe beleid voor alle pasgeborenen zal gelden. Uitgangspunt wordt eenmalige intramusculaire toediening van vitamine K voor alle pasgeborenen vlak na de geboorte, tenzij ouders deze injectie niet willen. Dan is er een optie van orale toediening.
Brief
Implementatieplan
1Verzoek van de commissie VWS aan de Tweede Kamer om een reactie op de Petitie ‘Behoud keuzevrijheid zwangeren
en eerstelijns geboortezorg’ door de Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg.
Brief
2021MEI
19Slotwet ministerie van VWS 2020
In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2020 opgenomen. Link naar het wetgevingsproces
Voorstel van Wet
Memorie van toe-
lichting
Jaarverslag VWS 2020
Aanbieding rap-
port resultaten verantwoordings-
onderzoek
Verantwoordings-
onderzoek
Brief programma verbetering finan-
cieel beheer
19VWS-monitor mei 2021
De VWS-monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. O.a. actuele cijfers over de zorg rond de geboorte
Monitor
Bijlage
12SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”.
Een verkenning gericht op specifieke knelpunten én kansen die bij kunnen dragen aan instroom, behoud, werkplezier en waardering in de brede zin van het woord.
Brief en advies
16‘Open brief’ van NZa en Zorginstituut over passende zorg aan bestuurders van beroeps-, patiënten- en cliëntenverenigingen in de eerstelijns, tweedelijns en langdurige zorg.Brief
Adviesrapport Samenwerken aan passende zorg
6Beleidsbrief van minister van Ark gestuurd aan de Tweede Kamer t.b.v. het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
Het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg werkt momenteel vier gegevensuitwisselingen uit tot een aanwijzing bij AMvB onder de Wegiz
Brief
Bijlage
3Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is naar de Tweede Kamer gestuurd.
De wet moet gaan regelen dat medische gegevens verplicht elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De complexiteit van de zorg vraagt om een aanpak per zorgproces.
Wetsvoorstel
2021APRIL
29De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg over de Taakopdracht van de ex post evaluatie naar de Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg (Kamerstuk 31765, nr. 547Vragen
16Minister van Ark heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer inzake de Internetconsultatie Houtskoolschets acute zorg waarin o.a. de acute geboortezorg benoemd wordt. Brief
Openbare
respondenten
16Oproep van de Agenda voor de Zorg aan de Tweede Kamer voor regeerakkoord: neem een brede investeringsagenda op voor preventie, zorgprofessionals en digitalisering in de zorgBrief
7De Raad van Volksgezondheid & Samenleving heeft het advies ‘Een Eerlijke kans op gezond leven’ gepubliceerd.
Dit advies is een vervolg op het essay Gezondheidsverschillen voorbij.
Advies
Folder aanbevelingen advies
Gezondheidsachterstanden in getallen
2021MAART
25Analyse van de gevolgen van de coronacrisis
voor de reguliere ziekenhuiszorg door de NZa
Analyse
19Minister de Jonge heeft het consultatieverslag ‘Zorg voor de Toekomst’ naar de Tweede Kamer gestuurd zoals in 2019 is aangekondigd. In het verslag voorstellen om de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg te waarborgen. Brief
Verslag
Discussienota Zorg voor de Toekomst
18Ruim 54 gemeenten hebben inmiddels een lokaal of regionaal preventieakkoord gesloten. Verder zijn 166 gemeenten aan de slag en zijn 68 gemeenten de mogelijkheden voor een preventieakkoord aan het verkennen. Een samenvatting staat in de factsheet Lokale en regionale preventieakkoordenBericht Paul Blokhuis
Factsheet
5De gevolgen van de coronacrisis zijn een belangrijk vraagstuk voor veel burgers, zorgmedewerkers en bestuurders. De coronacrisis tast niet alleen onze fysieke gezondheid aan, maar ook onze mentale gezondheid, onze manier van samenleven en ons welzijn. Met een nieuw kabinet in aantocht kijkt de Raad vooruit. Wat is het perspectief? In dit advies komt de Raad met 4 prioriteiten voor het nieuwe kabinet.Advies
2021FEBRUARI
25VAO Zwangerschap en geboorte
moties:
• Anticonceptie basispakket (aangenomen)
• Afschaffing eigen bijdrage voor poliklinische bevallingen (verworpen)
• Regeling inkomensgrens eigen bijdrage kraamzorg (verworpen)
• Onderhandelingen toeslag eerstelijns verpleegkundigen (verworpen)
• IG experiment verlengen tot 2023 (aangenomen)
• IB nauwgezet monitoren (aangenomen)
• Voor- en nadelen onderzoeken extra kraamzorg (aangenomen)
• Ruimte voor experimenten met andere vormen van bekostiging onder de aandacht brengen van veldpartijen (aangenomen)
• Onderzoeken of prenatale screening aangemerkt kan worden als regulier medische zorg: (aangenomen)


22Brief minister van Ark aan Tweede Kamer inzake Toezeggingen Algemeen Overleg 10 december 2020 integrale geboortezorgBrief
12Jaaroverzicht 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)Jaaroverzicht
2021JANUARI
29Staatssecretaris Blokhuis heeft de Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd.Brief
Voortgangsrapportage
Monitor Kansrijke Start 2020
28Verzoek uitstel aanwijzing NZa inzake geboortezorg.
Tijdens de procedurevergadering van 27 januari heeft Van Gerven (SP) gevraagd om de mogelijkheid om te stemmen over een motie tegen de integrale bekostiging van de geboortezorg. Tijdens een emailprocedure is besloten dat de commissie de minister verzoekt om tot die tijd niet de aanwijzing aan de NZa te geven.
Verzoek
27Besluitenlijst groslijst controversieelverklaringen VWSBesluitenlijst
27Toevoeging SMA aan neonatale hielprik.
Het RIVM werkt hard aan alle noodzakelijke voorbereidingen voor een screening op SMA. Het verwerven van een geschikte screeningstest is een cruciale factor in deze voorbereidingen. Inmiddels is gebleken dat de huidige leverancier binnen de hielprikscreening, waarmee het RIVM afspraken had gemaakt over het eventueel leveren van een screeningstest voor SMA, niet in staat is om op tijd een kwalitatief goede test te leveren. Dit betekent dat een separate aanbesteding nodig is om een screeningstest voor SMA te verwerven. Deze aanbesteding is door het RIVM parallel voorbereid en op 26 januari jl. gepubliceerd. Het RIVM heeft verschillende werkzaamheden zo geprioriteerd dat de toevoeging van SMA per 1 oktober 2022 nog steeds realistisch is.
Brief
20Minister Van Ark stuurt een afschrift van de reactie op de brief van de KNOV over de oproep tot uitstel aanwijzing integrale bekostiging geboortezorg in reguliere bekostiging.Brief
Bijlage
12Stand van zaken 13 wekenecho
Staatssecretaris Blokhuis schetst de ontwikkelingen voor wat betreft de aanvraag van een vergunning voor het verrichten van de echo’s, het opleiden van echoscopisten die de 13-wekenecho kunnen doen en van counselors, de werving en opleiding van extra capaciteit bij de centra voor prenatale diagnostiek, het onderzoek, de informatiehuishouding en de kwaliteitseisen. Daarna wordt globaal geschetst welke belangrijke stappen nog moeten worden gezet voordat de 13-wekenecho kan worden aangeboden. Alle partijen streven ernaar hiervoor klaar te zijn per 1 september 2021.
Afsluitend wordt de Kamer namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de planning van het onderzoek dat nu plaatsvindt naar preconceptionele dragerschapsscreening.
Brief
4Update stand van zaken COVID-19 vaccinatiestrategie door Hugo de JongeBrief
2020DECEMBER
24 Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2020:
– Advies over de gezondheidsrisico´s van borstvoedingsthee.
– Zorg die niet in de Zorgverzekeringswet past.
– Subsidie aan Brancheorganisatie Geboortezorg t.b.v. pilot.
Brief
18Schriftelijke vragen van Carla Dik Faber (CU) over het belang van professionele tolken in de zorg.
Sluit mogelijk goed aan bij conclusies van RIVM over perinatale sterfte in Nederland.
Vragen
17Brief van minister van MZS over doorontwikkeling gepast gebruik.Brief
Update genees-
middelen

Overzicht
programma’s

Plan v aanpak
Zorgevaluatie
17Kabinet consulteert betrokken partijen over toekomst zorg.
Hoe kunnen we de Nederlandse zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren? Dat is de centrale vraag waarover minister Hugo de Jonge (VWS), minister Tamara van Ark (MZS) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in gesprek gaan met alle betrokken partijen in en rond de zorg, zoals ervaringsdeskundigen, beroepsorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, vakbonden en verzekeraars. Het kabinet heeft hiervoor een discussienota samengesteld die ter consultatie wordt voorgelegd aan alle betrokkenen.
Bericht
14Minister van Ark informeert de Tweede Kamer inzake de prioriteiten elektronische gegevensuitwisseling voor de resterende kabinetsperiodeBrief van Ark
7Minister van Ark en Staatssecretaris Blokhuis schrijven een brief over de stand van zaken geboortezorg 2020zie ook onze artikelen
Brief Van Ark
Perined 2019
RIVM rapport perinatale trends tm 2018
2Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Aanbiedingsbrief
antwoorden
1In Nederland bestaat een wettelijke norm voor de spreiding van spoedzorg in ziekenhuizen. Vrijwel alle inwoners van Nederland moeten binnen 45 minuten met een ambulance de spoedeisende hulp in een ziekenhuis kunnen bereiken. Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport is de Gezondheidsraad nagegaan of er een medisch wetenschappelijke onderbouwing is voor die norm. Dit advies is op 22 september door de gezondheidsraad opgeleverd. Het ministerie schreef er op 1 december 2020 een brief over. Advies ministerie
Samenvatting
Kernadvies
Achtergronddocument
2020NOVEMBER
30Stand van zaken Nationaal Preventieakkoord
De gratis online interventie alcoholvrij zwanger voor zwangere vrouwen is doorontwikkeld en klaar voor gebruik. Ook is een e-learning Alcoholvrije start ontwikkeld voor verloskundigen, over de risico’s van alcoholgebruik voor, tijdens en na de zwangerschap en communicatie over de nulnorm. Daarnaast wordt in samenwerking met de KNOV gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe materialen (zoals folders, filmpjes) om alcoholgebruik verder bespreekbaar te maken
Brief
Bijlage
23Discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ (uitwerking contourennota)
Brief Hugo de Jonge aan Tweede Kamer, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de veldconsultatie van de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ welke vanwege de coronacrisis medio december start.
Brief
Discussienota
5Motie ingediend door leden Bergkamp en Tellegen
Ingediende motie:
Verzoek aan de regering eens per halfjaar te rapporteren over de stand van zaken rondom de invoering van het landelijke wetenschappelijke onderzoek naar de dertienwekenecho, waarbij aan de rapportages wordt toegevoegd welke stappen er nog gezet moeten worden en wat daarvan de stand van zaken is, en indien de invoering niet volgens planning verloopt, de Kamer eerder dan de halfjaarlijkse rapportage te informeren over de reden en over (aanvullende) acties die de regering onderneemt om ervoor te zorgen dat de invoering van het onderzoek zo snel als mogelijk wordt ingevoerd en dat de Kamer een actueel zicht krijgt op het proces
.
Stemming is 10 november
Verslag
4
Contourennota naar voorjaar 2021antwoorden begroting VWS
2020OKTOBER
RVS rapport Applaus is niet genoeg
Anders waarderen en erkennen
van zorgverleners
Rapport
30Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het bericht meer dan een applaus voor de kraamzorg.Beantwoording
28Schriftelijke vragen van minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer inzake de Ontwerpbegroting 2021.
Aanbiedingsbrief
Verslag
14
Brief van minister Hugo de Jonge aan Tweede Kamer inzake Stand van zaken Covid-19 (incl. bijlagen)Brief
Adviezen RIVM
Routekaart
Maatregelen per Risiconiveau
Advies antigeen (snel)testen
Advies n.a.v. 80e OMT
Covid-19 bij reizigers
Toelichting Sars-CoV- 2 PCR
Roadmap Testen en Traceren
13 Conceptverslag AO GegevensuitwisselingVerslag
13
Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Gerven over het bericht ‘#meerdaneenapplaus voor de kraamzorg’Brief
12
Lijst van vragen over het rapport ‘Stand van het land regiobeelden’
Vraag 50: Herkent u de in het rapport genoemde belemmering dat er gebrek is aan (inzicht in) landelijke kaders over wat van een regio verwacht wordt betreffende samenwerking en governance? Zo ja, welke concrete stappen worden hierop genomen?
Vraag 51: Herkent u de in het rapport genoemde belemmering dat er gebrek is aan integraliteit: de definities en daarmee samenhangende registratie van gegevens zouden niet eenduidig zijn, hetgeen koppeling en interpretatie in de weg zouden zitten? Klopt het dat ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vrije uitwisseling van informatie belemmert? Zo ja, welke acties onderneemt u op dit punt?
Vragen
6
Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ ingediend bij de Tweede KamerWetsvoorstel
6
Schriftelijke vragen over de houtskoolschets
Vragen van 50Plus over de integrale spoedposten, kan je daar ook bevallen?
De leden van de CDA-fractie vragen hoe de minister de spoedzorg en bevallingszorg toegankelijk denkt te houden voor burgers in de meer rurale gebieden van Nederland.
Vragen van PvdA: In hoeverre zal een verdere concentratie van de bevallingszorg eraan bijdragen dat er ‘witte vlekken’ ontstaan met betrekking tot bevallingszorg?

CU heeft specifieke zorgen over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de acute (geboorte)zorg voor burgers in rurale gebieden in de regio.
Verslag
1
Onze samenleving kent grote verschillen in gezondheid. Die verschillen zijn de afgelopen decennia eerder groter dan kleiner geworden, zowel in Nederland als in andere westerse landen. Mensen met een hoog inkomen en hoog opleidingsniveau leven gemiddeld genomen niet alleen langer, maar ook langer in een goede gezondheid dan mensen met een laag inkomen en laag opleidingsniveau.Essay Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Lezenswaardige
longread Volkskrant
n.a.v. dit essay.
2020SEPTEMBER
30 Advies Gezondheidsraad over screening op niet behandelbare aandoeningen en uitvoeringstoets invoering spinale musculaire atrofie in de hielprik.
Uit de uitvoeringstoets blijkt dat onder gunstige omstandigheden de toevoeging van Spinale Musculaire Atrofie (SMA) aan de hielprik mogelijk is per oktober 2022. Ik zal het RIVM-CvB hiertoe opdracht geven.
Advies
28 Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing
Bekostiging digitale zorg zal onderdeel zijn van de contourennota
Rapportage
Conceptverslag AO gegevensuitwisseling
28 Beleidsreactie NZa monitor zorgverzekeringen 2020
Betere inbedding van preventie wordt onderdeel van de contourennota.
Consultatieversie van de contourennota zal in het najaar verschijnen.
Brief
Monitor
Beleggingsbeleid
24 Stand van zaken kraamzorg; verloskundige capaciteit.
tijdelijk opslag in de tarieven van de kraamzorg op te nemen van +2,5 %.
Brief
Bijlage Nza
Verantwoordings-
document
22 Advies gezondheidsraad
Samenvatting
Kernadvies
Achtergronddocument
17
Prinsjesdag 2020
In dit nieuwsitem vind je de (highlights van de) VWS zorgbegroting
Higlights
15
Macro Economische Verkenning (MEV) 2021
In de basisraming, die ervan uitgaat dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, krimpt de economie in 2020 met 5%, gevolgd door ruim 3% groei in 2021. De werkloosheid loopt op tot 6% in 2021. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB
Macro Economische Verkenning
11
Brief van Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer inzake een tijdelijke aanpassing testbeleid covid-19Brief
9
Rapport RIVM en NZa over integrale geboortezorg
De NZa adviseert om het experiment met de integrale bekostiging onder de Beleidsregel integrale geboortezorg per 2022 onderdeel te maken van de reguliere bekostiging naast de monodisciplinaire bekostiging. Daarnaast adviseert de NZa om per 2028 helemaal over te gaan op integrale bekostiging van de geboortezorg.
Brief
De 1ste zichtbare effecten
Advies toekomst
Ervaringen
Toekomst
Evaluatie 2017-2019
8
Antwoord op vragen van de leden Amhaouch, Van Helvert en Van den Berg over het bericht ‘Viecurie vreest voor zelfstandigheid’Beantwoording
7
Lijst van vragen en antwoorden over de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid (LNG) 2020-2024Beantwoording
1
Het rapport ‘Stand van het land Regiobeelden is gepubliceerd. Deze zal als één van de bronnen voor de contourennota gebruikt worden.
In de hoofdlijnakkoorden voor de curatieve sector hebben partijen afgesproken in beeld te brengen hoe de sociale- en gezondheidssituatie zich ontwikkelt per regio. Op verschillende manieren wordt er invulling gegeven aan deze afspraak, daarom is onderzoeksbureau Berenschot gevraagd een ‘stand van het land’ op te maken.
O.a. aandacht voor acute zorg en verloskunde en er wordt bij gebrek aan landelijke kaders over wat van een regio verwacht wordt geroepen om beleidsmatige verankering; zoals de zorgstandaard voor de integrale geboortezorg.
Rapport
2020AUGUSTUS
11
Kritische experts: ‘Het moet in het vervolg anders met de coronamaatregelen’.
Idee voor eigen overlegtafel op te zetten voor corona en zwangerschap en geboorte? Nu al spreken over maatregelen voor tweede golf / lockdown?
Idee volgt uit combinatie van dit artikel met onderstaand interview in NRC.
NOS.nl
7
‘Over zwangeren en Covid-19 is weinig bekend’.
Miriam Sturkenboom: Van het nieuwe coronavirus is nog weinig bekend. Dat geldt nog sterker voor de risico’s die zwangere vrouwen lopen.
NRC.nl
2020JULI
24
Zorgkeuzes in Kaart 2020
Het rapport van de Technische werkgroep ZiK met de uitkomsten van de analyse van beleidsopties van politieke partijen voor de zorg.
Interessante documenten in aanloop naar de verkiezingen. Het kabinet heeft geen eigen beleidsopvatting gegeven.
Brief
Transitiekosten zorgkeuzes in kaart
Zorgkeuzes in kaart
Eigen betalingen in de zorgverzekeringswet
24
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 2 juli 2020, over Cure (Voortzetting).
O.a. wordt er gesproken over de bekostiging van de (langdurige) zorg. Minister geeft aan dat verschillende voorstellen voor de bekostiging van de acute zorg terug te vinden zullen zijn in de houtskoolschets.
Verslag
21
NZa advies het stimuleren van passende zorg en digitale zorg.
Passende zorg en digitale zorg vraagt om gedragsveranderingen bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers, maar ook om veranderingen in de bekostiging
Brief
Advies
14
Moeder kan in zeldzame gevallen coronavirus doorgeven aan ongeboren kind.Nu.nl
8
Minister de Jonge informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start
Er wordt onder andere stilgestaan bij het ‘Project kansrijke ontmoetingen’ van het CPZ (zie p. 15).
Brief
Bijlage
7
Reactie op verzoek commissie over de planning en doorlooptijden met betrekking tot het aanbod van de NIPT vanaf 1 april 2023.Brief
Nevenbevindingen bij de NIPT
Nevenbevindingen TRIDENT-2 in context
7
Brief aan Tweede Kamer van minister Blokhuis inzake prenatale screening i.r.t. geboortezorg
Voor het Kabinet staat voorop dat een zwangere toegang moet hebben tot geboortezorg en screening van een hoge kwaliteit. Het integrale geboortezorgmodel is daarin niet weg te denken. Daarnaast wordt nu ook inzet gepleegd om de samenwerking tussen geboortezorg en het sociaal domein te intensiveren via onder andere het programma Kansrijke Start.
Brief
7 Minister Blokhuis informeert de Tweede Kamer inzake de Stand van zaken onderzoek 13-weken echo
De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek zullen voor een volgend kabinet dan ook een belangrijke basis zijn voor besluitvorming over de eventuele definitieve toevoeging van de 13-wekenecho aan het programma van prenatale screening.
Het lijkt er dus op dat dit kabinet niet voornemens is een afweging te maken over de wenselijkheid van de 13-wekenecho en dit aan een volgend kabinet overlaat.
Brief
7
Bereikbaarheidsanalyse voor SEH’s en acute verloskunde 2020.
De actualisatie van 2020 is gebaseerd op een inventarisatie van het huidige zorgaanbod van SEH’s, acute verloskunde en ambulancestandplaatsen met peilmoment maart 2020. De bereikbaarheidsanalyse voor de acute verloskunde gaat uit van de 74 locaties die 24/7 acute verloskunde aanbieden en voldoen aan de kenmerken voor de specialistische functie acute verloskunde. Uit het bereikbaarheidsmodel volgt dat 99,8% van de Nederlandse inwoners binnen 45 minuten per ambulance in het ziekenhuis kan worden gebracht. Ook hier geldt dat de meeste van de 34.000 inwoners die een langere reistijd hebben op de Waddeneilanden wonen, maar ook in (delen van) de gemeenten van Baarle-Nassau, Hoekschewaard, Sluis, Steenwijkerland en het Hogeland. Net als in 2019, zijn er dertien ‘gevoelige’ ziekenhuizen voor acute verloskunde.
Brief
Analyse
7
Minister Blokhuis informeert de Tweede Kamer inzake de Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht
Vanuit het Bestuurlijk Overleg over de regionale samenwerkingsstructuur van gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren op het gebied van preventie, ouderen en ggz, werken VWS, VNG en ZN in een gezamenlijke werkgroep aan oplossingsrichtingen
Brief
Bijlage
6
Toezeggingen Algemeen Overleg Zwangerschap en Geboorte 18 december 2019.
In dit onderzoek is beoordeeld of de onafhankelijkheid in de beoordeling van leefstijlinterventies door het Centrum Gezond Leven (CGL) voldoende is geborgd. Daarnaast is in kaart gebracht welke verbeterslagen mogelijk zijn in het beoordelingstraject van leefstijlinterventies.
Brief
Beoordeling erkenningstraject interventies
3
Houtskoolschets Acute Zorg, aangeboden aan de Tweede Kamer door minister Van RijnHoutskoolschets
Bijlage
Artikel Skipr
Artikel Volkskrant: verder rijden voor spoedzorg
2020JUNI
Casestudie Beatrixziekenhuis en Bernhoven van het CPBStudie
29
Antwoord minister Van Rijn op vragen van het lid Dik-Faber over het weer opschalen van de reguliere ziekenhuiszorgAntwoord schriftelijke vragen
29
Ministers De Jonge, Van Rijn en Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de bestuurlijke akkoorden en afspraken die met vijf sectoren in de curatieve zorg zijn afgesloten.Voortgangsbrief
26
Het RIVM analyseert in opdracht van het ministerie van VWS periodiek het aanbod en bereikbaarheid van de
spoedeisende zorg in Nederland.
Bereikbaarheidsanalyse
26
Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over de voortgang van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen.Voortgangsbrief
Bijlage
22
Minister Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Nationaal PreventieakkoordBrief
18
Persbericht CPB: Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banenRapport
17
Debat over pakketbeheer kan hier worden teruggekeken Concept verslag
17
Nieuwsbericht Medisch Contact over het advies van RVS: regel vertegenwoordiging burger die toegankelijke acute zorg wil.Rapport RVS: van deelbelangen naar gedeeld belang
16
De SER stelt dat het zorgsysteem moet worden aangepast, dat zorgpersoneel meer autonomie, tijd en waardering krijgt. Om het de zorgmedewerker en de patiënt makkelijker te maken, adviseert de SER digitale innovaties sneller en grootschaliger in gebruik te nemen. Medische gegevens moeten daardoor sneller kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast moet de zorg zich gaan focussen op preventie, zodat mensen langer gezond blijven en zorguitgaven voorkomen kunnen worden.Rapport ‘Zorg voor de toekomst’
12
Verslag van het schriftelijk overleg d.d. 21 april 2020 inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho waarin de vragen zijn beantwoord.Verslag
10
VAO over wijkverpleging https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/wijkverpleging-9
In dit VAO heeft De Jonge een aantal interessante uitspraken gedaan over de contourennota: ‘In het najaar gaan we uitvoerig het debat aan over de vragen: hoe structureren we nou de financiering, hoe structureren we het stelsel, hoe bevorderen we die samenwerking over de domeinen heen?
We moeten dus kijken hoe we het werk in de zorg zo kunnen structureren dat maximaal wordt ingezet op samenwerking.
Een prikkel, bijvoorbeeld een financieringsprikkel, om zelf zo veel mogelijk cliënten te krijgen, om die cliënten vooral ook zelf te willen behandelen en om vooral ook niet samen te werken met een ander, is daarbij disfunctioneel. Zo wil ik dit bezien, maar dit vergt wel altijd enige nuance.”
Als verslag openbaar wordt nemen we dat hier op.
4
COVID-19 Update stand van zaken door Hugo de Jonge waarin o.a. wordt aangekondigd dat de contourennota naar het najaar verschuift. Brief
2020MEI
29
Brief Van Rijn aan de Tweede Kamer inzake basispakket Zvw 2021 (brief tbv AO pakketbeheer van 17/6/2020) Brief
Bijlage brief ZN inzake voortgang basispakket 2019
Bijlage brief ZN inzake VGV
28
Jaarverslag Ministerie van VWS 2019 en het rapport Algemene Rekenkamer bij het JaarverslagJaarverslag
AKR-rapport
27
Verslag van schriftelijke overleg over COVID0-19 Update stand van zakenVerslag
25
Brief Blokhuis aan Tweede Kamer inzake Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024Brief
Bijlage Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024
20 Brief De Jonge aan Tweede Kamer inzake Jaarbeeld 2019 en Klachtbeeld 2019 van de Inspectie Gezondheid en Jeugd.Brief
Bijlage Jaarbeeld 2019
Bijlage Klachtbeeld 2019
19
Brief Blokhuis aan Tweede Kamer inzake RIVM beleidsvormingsanalyse vitamine K-profylaxe bij pasgeborenenBrief
Bijlage RIVM beleidsvormingsanalyse
Brief 29 juni voortgang
12
Verslag procedurevergadering commissie van VWS. In dit verslag de vraag: De Vaste Kamercommissie voor VWS heeft tijdens haar procedurevergadering op 12 mei 2020 besloten u te verzoeken om een brief van het kabinet met betrekking tot de organisatie van het medisch zorglandschap, te ontvangen voorafgaand aan het notaoverleg Cure. De commissie verzoekt u deze brief in het licht van de gevolgen van de huidige coronacrisis op de organisatie van het medisch zorglandschap. Tevens vraagt de commissie in deze brief in te gaan op de planning omtrent de toegezegde houtskoolschets over de acute zorg en de contourennotaVerslag
12
Aanbiedingsbrief van Hugo de Jonge inzake de Werkagenda (2020-2024) van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) incl. beleidsreactieBrief Hugo de Jonge
Werkagenda
De derde levensfase
(Samen)leven is meer dan overleven
6 COVID-19 Update stand van zaken door Hugo de JongeBrief Hugo de Jonge
23
Verzoek om inbreng voor het besloten debat inzake planning wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho op 29 aprilVerzoek om inbreng
Bijlage: brief staatssecretaris Blokhuis inzake prenatale screening
Bijlage: onderzoek RIVM
Inbreng fracties
23
Verzoek van de kamerleden Bergkamp en Tellegen om een schriftelijk overleg te houden over uitstel landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenechoVerzoek Bergkamp en Tellegen
Bijlage: besluitenlijst emailprocedure
22
COVID-19 Update stand van zaken door Hugo de JongeBrief Hugo de Jonge
Bijlagen:
*Gelopen proces t.a.v. tracking en tracing apps
*Advies n.a.v. 65e OMT
*Projecten first wave programma
*Advies vaccinatie tegen pneumokokken
22
De Brede Maatschappelijke Heroverwegingen heeft het rapport ‘Naar een toekomstbestendig zorgstelsel” opgesteld, dit n.a.v. de motie Sneller c.s. Rapport ’Naar een toekomstbestendig zorgstelsel’
Bijl: art. de Volkskrant ‘rigoureus snijden in de zorgkosten’
21 Verslag schriftelijk overleg inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho.
Kamerbrief staatssecretaris Blokhuis inzake planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho
Verslag

Brief
Bijlage
17
Naar aanleiding van de ontvangen meldingen en het financiële beeld van de kraamzorgsector, zijn partijen (VWS, NZa, ZN en Bo geboortezorg) om tafel gegaan. In een brief van 3 april jl. heeft ZN aangekondigd, gezien de huidige kwetsbare financiële positie, tot extra maatregelen over te gaan. In juni zal ZN de situatie opnieuw gaan beoordelen. Dan is de uitkomst van het NZa kostenonderzoek bekend en het effect van de coronacrisis op de vraag naar kraamzorg zal dan ook duidelijker zijn. Met deze afspraken is voor de periode tot 1 juli vooruitlopend op het kostenonderzoek financiële ruimte geboden aan kraamzorgorganisaties.Kamerbrief Martin van Rijn, stand van zaken kraamzorg
Motie lid Joba van den Berg
Motie lid Chris Jansen
16
Update stand van zaken COVID-19 door minister Hugo de JongeKamerbrief update stand van zaken
7
Update stand van zaken COVID-19 door minister Hugo de JongeKamerbrief update stand van zaken
2020MAART
31
Minister Hugo de Jonge informeert de 2e kamer over de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestrijding van COVID-19Kamerbrief update stand van zaken
Bijlage: Advies 62e OMT
Bijlage: Totale extra bijdrage vanuit Kabinet
4Toezegging eigen betalingenBrief Bruins eigen betaling
2020FEBRUARI
ebRegiobeelden: Deze site helpt zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten bij het in kaart brengen van de huidige en toekomstige zorgbehoefte en het huidige zorgaanbod in gemeenten en regio’s. Vanaf eind januari is de vernieuwde website online. De site is ontwikkeld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ter ondersteuning van het programma De Juiste Zorg op de Juiste PlekDe interactieve website www.regiobeeld.nl is uitgebreid en vernieuwd
6 AO medisch zorglandschap VWSVerslag
20
VAO

Uitvoering motie Jansen
Verslag VAO
moties

Brief Bruins 3 mrt
19 Voortgang proces 13 weken echoBeantwoording vragen
13 AO Zwangerschap en Geboorte. Hoofdonderwerp: Kraamzorg. Over dit AO hebben we een kort verslag geschreven agenda
Beantwoording vragen kraamzorg

Eerdere toezeggingen

Verslag
12
Verslag bespreking initiatiefnota Van Gerven ‘ziekenhuis dichtbij’ met aandacht voor acute verloskunde
En daaraan voorafgaand VAO acute zorg: Minister zegt toe na een motie van Van de Berg (CDA) dat waar de kwaliteit en veiligheid van de zorg dit toelaten – ervoor te zorgen dat er geen beslissingen over een sluiting van een HAP of SEH worden genomen vóór er een regiobeeld beschikbaar is.
Initiatiefnota Van Gerven

VAO
Ambulancezorg/Acute Zorg
11
Minister Bruno Bruins: €75 miljoen voor ziekenhuizen om medische gegevens digitaal aan patiënt beschikbaar te stellenBericht
6 Inbreng KNOV t.b.v. AO Medisch Zorglandschap capaciteitInbreng
6 AO Medisch ZorglandschapAgenda
6
Regeling van werkzaamheden. Ploumen (PvdA) vraagt tijdens de regeling om een apart plenair debat over de noodklok vanuit de verloskundige zorg. Het ging over de werkdruk, het personeelstekort en over spoedeisende hulpposten en verloskundigenpoli’s die op grote afstand komen te staan. Dit wordt toegevoegd aan AO Zwangerschap en geboorte (13-2) en de spreektijd wordt uitgebreid met 1 minuut.Verslag

Telegraaf
2020JANUARI
31
Rapport kostenonderzoek beschikbaarheidsbijdragen SEH en acute verloskunde Stuk op website NZa
30 Persbericht Bo noodklok kraamzorgBericht
30
Besluitenlijst procedurevergadering VWS. Op verzoek van Joba van den Berg:
Er wordt een kort algemeen overleg Zwangerschap en geboorte gepland, indien mogelijk te houden op 13 februari 2020 over kraamzorg
Aan de bewindspersonen wordt een stand van zakenbrief gevraagd, te ontvangen voor dit AO Zwangerschap en geboorte.
Besluitenlijst
2019DECEMBER
18
AO Zwangerschap en Geboorte. Over dit AO hebben we een verslag geschreven
2019OKTOBER
1
Bruno Bruins informeert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van de acute zorg.Brief
Onderzoek NZa