Politieke Monitor 2023

Dit is het archief van de politieke monitor van 2023. In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg.

TIP: met CTRL+F vind je gemakkelijk de stukken die je zoekt in deze monitor

DatumOnderwerpExterne info of link naar meer
December
21Stand van zaken beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

Moties en toezeggingen over toegankelijkheid van acute zorg en de 45-minutennorm
De Kamer heeft de aanpassing van de 45-minutennorm controversieel verklaard. Wel loopt een ambtelijk traject waarin verkennende gesprekken worden gevoerd met onder andere burgers, gemeenten en veldpartijen. Ook worden verschillende varianten van normen in kaart gebracht ter voorbereiding op een nieuw kabinet.
Brief en bijlage
November
29Gezondheidsraad-advies Preconceptionele dragerschapsscreening

De GR voorziet belangrijke voordelen in een aanbod van Preconceptionele dragerschapsscreening (PCDS) aan de gehele bevolking. Volgens de GR kan een populatiebreed aanbod voldoen aan de eerste vier criteria van verantwoord screenen. Er is sprake van een belangrijk gezondheidsprobleem, screening biedt zinvolle reproductieve keuzes, er zijn betrouwbare en valide dragerschapstesten beschikbaar en vrijwillige deelname op basis van een geïnformeerde keuze zou gegarandeerd kunnen worden. Het voldoen aan het vijfde criterium, ‘de eisen van rechtvaardigheid’, hangt samen met de vorm waarin het wordt aangeboden, aldus de GR. Het gaat dan specifiek om de toegankelijkheid en doelmatigheid van het programma. De GR ziet een grote waarde in een gecombineerd aanbod van PCDS en preconceptiezorg. Gegevens om te kunnen onderbouwen bij welke manier van aanbieden de voordelen in de praktijk opwegen tegen de nadelen zijn er niet. Daarom adviseert de GR een pilotonderzoek op te zetten naar de effectiviteit en haalbaarheid van een populatiebreed aanbod van PCDS.
Brief en
Beslisnota Gezondheidsraadadvies preconceptionele dragerschapsscreening

27Kamerbrief tolken in de zorg

Brief van de minister van VWS en de minister voor Langdurige Zorg en Sport over zorgverleners die problemen hebben met de inzet van tolken vanwege de beschikbaarheid, informatievoorziening en bekostiging. Deze drie vraagstukken worden in de brief nader toegelicht en er wordt aandacht gevraagd voor het belang van goede communicatie tussen anderstaligen en zorgverleners.
Brief
Oktober
25Verslag Tweeminutendebat Zwangerschap en Geboorte

Verslag van het tweeminutendebat wat heeft plaatsgevonden n.a.v. het commissiedebat Zwangerschap en Geboorte.
Verslag
10 Conceptverslag commissiedebat Zwangerschap en Geboorte

Verslag van het commissiedebat Zwangerschap en Geboorte. De Kamer vroeg onder andere aandacht voor de eigen bijdrage in de kraamzorg, de capaciteitsproblemen in de geboortezorg en de 45-minutennorm. Ook werden er zorgen geuit over de mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde in ziekenhuis Zoetermeer. Hier vind je een samenvatting van het debat.
Verslag
September
4Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de zesde voortgangsrapportage Kansrijke startVerslag
Bijl. beslisnota
Bijl. onderzoek
Juli
7Vitamine K profylaxe beleid
 
1 januari 2025 wordt het startmoment voor het nieuwe toedieningsbeleid van vitamine K
bij pasgeborenen.
Juni
20 Actualiteitenbrief ten behoeve van plenair debat over acute zorgBrief en bijlagen
27Toezeggingen m.b.t. vergoeding spraakcomputers en maximering eigen bijdrage extramurale geneesmiddelen en overheveling 20- wekenecho
 
De 20-wekenecho wordt momenteel bekostigd uit de Zvw. Het Zorginstituut adviseerde in 2017 dat prenatale screening zonder medische indicatie niet binnen de Zvw past. Daarop is gezocht naar een andere vorm van bekostiging.
Brief
Bijl. beslisnota
16Reactie op verzoek commissie over de voornemens inzake de 45-minutennorm

Differentiatie in de acute zorg is noodzakelijk en van alle tijden. Onder invloed van de personele
schaarste zien we dat er in de acute zorg in steeds meer regio’s wordt gekozen voor nieuwe vormen van differentiatie.
 
Cruciaal bij de differentiatie van acute zorgvoorzieningen is dat de patiënt direct op de juiste plek komt.

Dit vraagt veel van de preklinische triage. Een triagist, huisarts of ambulanceverpleegkundige moet
goed kunnen beoordelen op welke plek een patiënt het beste op zijn plek is. Zorgcoördinatie moet door een bundeling van kennis en ervaring bijdragen aan een betere preklinische triage.
Brief
16Bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute verloskunde 2023

Ten opzichte van 2022 is het aantal gevoelige ziekenhuizen voor de SEH in 2023 niet gewijzigd,
dit blijven er 29, maar is er wel een kleine wijziging in welke ziekenhuizen dit betreft.
Voor de afdelingen acute verloskunde is er in 2023 een toename van één gevoelig ziekenhuis
ten opzichte van 2022, van 31 naar 32. Deze mutaties worden veroorzaakt door (tijdelijke)
wijzigingen in de openingstijden of locatie van ambulancestandplaatsen. Het aantal mensen dat
niet binnen 45 minuten in het ziekenhuis kan zijn (0,3%) is gelijk gebleven.
Brief en bijlagen
15 Inbreng verslag schriftelijk overleg over o.a. de zesde voortgangsrapportage Kansrijke startVragen
15Moties tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport ‘Tolken in de zorg’Moties
MEI
30 Wijziging basispakket Zorgverzekeringswet 2024Bijlagen
30Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024 – waarin een wijziging ten behoeve van de flexibilisering van de kraamzorg wordt voorgesteldBrief
30Brief Zorginstituut met advies over eventuele andere inrichting aanspraak op kraamzorgBrief
30Brief Zorginstituut met advies over aftrek ligdagen bij aanspraak op kraamzorgBrief
23Wijzigingsregeling subsidiëring VIPP BabyconnectBijlagen
17Kamerbrief versterking van de eerste lijn in 2030

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het versterken van de eerste lijn in 2030. In de bijlagen van de brief zijn onder andere de ‘handreiking netwerksamenwerking in de geboortezorg’ en de ‘handreiking voor het vormgeven van de IGO’ te vinden.
Brief en bijlagen
APRIL
17Toevoegen adrenoleukodystrofie aan de hielprikscreening

De minister heeft besloten om screening op ALD bij jongens toe te voegen aan de neonatale hielprikscreening. Hij heeft het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek de opdracht gegeven om de benodigde implementatiestappen te nemen, zodat ALD per 1 oktober 2023 aan de hielprikscreening kan worden toegevoegd.
Brief en bijlagen
13Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over goede en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals ten behoeve van primaire zorg. Brief en bijlagen
13Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het verbeteren van databeschikbaarheid middels een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren voor het leveren van goede zorg.Brief en bijlagen
12Zesde voortgangsrapportage Kansrijke Start waarin de resultaten van de vierde landelijke monitor Kansrijke Start van het RIVM worden gepresenteerd.Rapportage
Monitor
11Zesde voortgangsrapportage Kansrijke start

Sinds juni 2022 is vanuit het actieprogramma volop ingezet op het verder versterken, uitbouwen en structureel verankeren van de lokale Kansrijke Start-aanpak. Met het opnemen van Kansrijke Start in het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de bijbehorende brede SPUK zijn belangrijke stappen gezet om te komen tot duurzame financiering van Kansrijke Start.
Brief
Voortgangsrapportage
Monitor
Beslisnota
Verslag SO
6Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het huidige, versnipperde zorginformatiestelsel en de toekomstige uitdagingen. Brief en bijlagen
4Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over de afspraken die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn gemaakt over de versterking van de (organisatie van de) eerstelijnszorg. Brief en bijlagen
4Brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de Tweede Kamer over een actieplan zorg-ICT-markt voor gegevensuitwisseling om de zorg slimmer te organiseren. Brief en bijlagen
3Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening en het rapport ‘Tolken in de zorg: een overzicht van huidige inzet, financiering en knelpunten.Bijlagen
MAART
6GR-advies vergunningaanvraag NIPT
 
De NIPT wordt per 1 april 2023 onderdeel van het landelijke programma prenatale screening, waarbij het aanbod kosteloos zal worden voor de zwangere.
Brief en bijlagen
FEBRUARI
6GALA – Gezond en Actief Leven Akkoord ondertekend

In het GALA, dat op 3 februari is ondertekend, hebben de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars
Nederland (ZN) en het ministerie van VWS gezamenlijk afspraken gemaakt op het
gebied van gezondheid en welbevinden.
Brief
GALA
JANUARI
25Ondertekening Integraal Zorgakkoord (IZA) door de Landelijke Huisartsen Vereniging

Eerder stond het LHV bestuur al achter de inhoudelijke afspraken maar bij de leden was onvoldoende
vertrouwen dat de afspraken ook uitgevoerd zouden worden. Op dat moment heeft de LHV besloten
een definitieve beslissing over het IZA uit te stellen. We hebben afgesproken in de tussentijd gezamenlijk
aan de slag te gaan met een aantal afspraken die cruciaal zijn voor de huisartsenzorg, om zo snel
mogelijk concrete resultaten te boeken en daarmee het wederzijdse vertrouwen te versterken.
De afgelopen periode hebben partijen keihard gewerkt om belangrijke afspraken in de huisartsenzorg
voortvarend uit te voeren: onder meer rondom meer tijd voor de patiënt (MTVP) en de avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg). Op beide onderwerpen zijn er landelijk inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt die al dit jaar tot substantiële verbeteringen zullen leiden.
 
De LHV heeft nu besloten het IZA alsnog te ondertekenen.

Brief
Bijlage
IZA
19Brief aan Tweede Kamer inzake Kwaliteit van zorg van ministers Kuipers, Helder en van Ooijen. Te weten criteria regiobeelden/plannen, ROAZ-beelden/plannen en beoordelingskader impactvolle transformaties IZA

Criteria regiobeelden
De criteria gaan onder meer over de onderwerpen die aan bod moeten komen in de beelden, de verschillende partijen die betrokken moeten worden bij het opstellen van de beelden en plannen, de rolverdeling hierbij en de wijze waarop de beelden en plannen transparant worden gemaakt.


 
Brief en bijlagen