Politieke Monitor 2021

Dit is het archief van de politieke monitor van 2021. In de politieke monitor vind je de laatste Haagse updates die relevant zijn voor de geboortezorg.

TIP: met CTRL+F vind je gemakkelijk de stukken die je zoekt in deze monitor

DatumOnderwerpExterne info of
link naar meer
2021DECEMBER
16-12Verzoek lid Van den Berg (CDA) om een stand van zakenbrief van de minister van VWS over de integrale bekostiging van de geboortezorg, waarin onder meer wordt ingegaan op enkele vragen, zoals waarom een brief hierover niet eerder naar de Kamer is gestuurd en over de deadline om een aanwijzing aan de NZa te geven.De commissie
heeft de minister
om een reactie gevraagd
conform verzoek
16-12Onderzoeksrapport positionering prenatale screening in relatie tot reguliere geboortezorg.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport is dat geen van de geïnterviewde partijen, professionals en (aanstaande) ouders pleit voor het aanmerken van prenatale screening als reguliere medische zorg.
Rapport
Bijlage
15-12Coalitieakkoord 2021 – 2025 en budgettaire bijlage
De planbare en acute zorg moet toekomstbestendig gemaakt worden. De niet-invasieve prenatale test (NIPT) en 20-wekenecho wordt voor alle vrouwen zonder kosten beschikbaar. In elke gemeente wordt het programma Kansrijke Start ingevoerd.
Coalitieakkoord
Bijlage
14-12Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening 2021
De verwachting is dat SMA eerder dan de beoogde 1 oktober 2022 aan de hielprikscreening toegevoegd kan worden, namelijk per 1 juni 2022.
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
06-12Demissionair minister De Jonge heeft de tweede kamer geïnformeerd over de perinatale cijfers 2020. Stukken
2021NOVEMBER
26-11Afkondiging fase 2d Opschalingsplan Landelijk Netwerk Acute Zorg
De consequentie van de maatregelen in deze brief is dat een deel van de patiënten te maken krijgt met uitstel van zijn of haar behandeling. In sommige gevallen ook niet voor de eerste keer. Het is lastig en verdrietig dat dit nodig is. Toch is het noodzakelijk om planbare zorg te stoppen, zodat de meest acute zorgverlening, zoals bijvoorbeeld de geboortezorg of mensen met een hartinfarct een beroerte, een trauma of luchtwegproblemen, door kan gaan.
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
15-11Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021
Het programma Uitkomstgerichte Zorg vloeit voort uit
het Regeerakkoord en is opgezet aan de hand van de
afspraken die zijn gemaakt met de partijen die het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg
2019-2022 hebben ondertekend. Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met deze brancheorganisaties en hun achterbannen.

In de derde voortgangsrapportage meldt dat er gewerkt

wordt aan het vaststellen van indicatorensets die iets
zeggen over de uitkomsten van behandelingen en het effect daarvan op de kwaliteit van leven van de patiënt. De
eerste sets, waarvan de ontwikkeling in 2020 is gestart,
zijn inmiddels in concept vastgesteld. Daarnaast is in
september 2021 gestart met de ontwikkeling van uitkomstensets voor een aantal andere aandoeningen waaronder zwangerschap, bevalling
en kraambed.
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
12-11Versnellen boostervaccinatie
Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder komen in aanmerking voor een boostervaccinatie. De zorgmede-
werkers die nu worden uitgenodigd voor een booster-
vaccinatie zijn onder andere die in de geboortezorg.
Brief
09-11Informatie over tabaks- en alcoholontmoediging
Etikettering alcoholhoudende dranken.
Wat betreft informatie over mogelijke gezondheidsrisico’s

zijn er alleen afspraken op het thema alcoholgebruik tijdens
de zwangerschap. In de meeste gevallen gaat het om de vermelding van een pictogram. Het onderzoek toont aan
dat het vermelden van productinformatie nog te weinig
wordt toegepast en dat zelfregulering op basis van internationaal onderzoek als onvoldoende effectief wordt bestempeld.

Geagendeerd voor een schriftelijk overleg
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7

2021OKTOBER
28-10Motie van de leden Van der Plas en Pouw-Verweij over het Stagefonds Zorg verruimen naar branche-erkende opleidingen voor de kraamzorg
Verworpen door onderhandelende coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, CU)
Motie
28-10Brief IGJ aan Hugo de Jonge inzake aanhoudende inzet voor goede zorg.
In de brief wordt de stand van zaken geschetst op de volgende onderwerpen: actuele situatie op regionaal niveau, beeld over knelpunten in de geboortezorg, zorg en jeugdhulp voor kwetsbare groepen in de samenleving, infectiepreventie en toezicht door de IGJ in de komende periode
Brief
27-10Beantwoording vragen begrotingsbehandeling 2022 Antwoorden
15-10Reactie op motie Van der Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs
Met het actieprogramma Kansrijke Start werkt het kabinet aan de best mogelijke start van het leven voor ieder kind en daarmee een optimale kans op een kansrijke en gezonde toekomst. In het actieprogramma wordt ingezet op een goede gezamenlijke ketenaanpak rondom de 1e 1000 dagen van kinderen (vanaf preconceptie tot 2e levensjaar) in een kwetsbare situatie via 3 actielijnen: voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Het gaat om vroegsignalering en tijdige hulp en ondersteuning van (aankomende) gezinnen in een kwetsbare situatie als ultieme vorm van preventie. Een belangrijk onderdeel van het actieprogramma is een goede verbinding te leggen tussen het medisch en sociaal domein, waarbij een rol is weggelegd voor zowel de geboortezorg als de jeugdgezondheidszorg. Hoofdreden om in te zetten op deze 1e 1000 dagen is dat deze periode zeer bepalend blijkt te zijn voor de rest van het leven, omdat in deze periode alle organen (zoals hart, lever, nieren, hersenen) worden aangelegd. Daarmee is deze periode heel belangrijk voor zowel de fysieke als mentale ontwikkeling en een goede en veilige hechting van kinderen.
Brief
15-10Toezegging gedaan tijdens het debat wijziging van de
Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin
van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten
op 10 juni 2021, over handreiking prenataal huisbezoek
door de jeugdgezondheidszorg
Deze handreiking schetst de kaders voor de uitvoering prenataal huisbezoek zonder de uitvoering in detail te beschrijven. De diversiteit van lokale situaties bepaalt op
welke wijze de samenwerking het beste versterkt kan worden. Op lokaal niveau zijn de partijen samen aan zet om uitvoeringsafspraken te maken, aangepast aan de lokale situatie.

De handreiking PHB JGZ dient, na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ.
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7


06-10 Capaciteitsproblematiek
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Van den Hil over het bericht ‘Druk op de geboortezorg: met moeite bemannen we de bedden’
Antwoorden
Bijlage
05-10Aanbieding rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers aan de Tweede Kamer door Hugo de JongeBrief
Spoorboekje
Stip op de
horizon
2021SEPTEMBER
30-09De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de begroting VWS 2022Vragen
21-09Begroting VWS 2022
Voor de geboortezorg is in 2022 in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen, met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte, morbiditeit en het bevorderen van een goede start van moeder en kind.
Begrotings-
behandeling

begroting 2022
21-09VWS-monitor september 2021
De monitor volgt een groot aantal kernindicatoren over een langere termijn, met meerdere meetwaarden per indicator. De monitor kent een onderverdeling naar zes levensfases waaronder die van de zorg rond de geboorte. De indicatoren zijn verdeeld over vier publieke waarden:
– Toegankelijkheid
– Kwaliteit
– Betaalbaarheid
– Betrokken samenleving
Brief
Monitor
20-09Reactie op het advies van de Gezondheidsraad over het rota- en griepvirus.
Op verzoek van de staatssecretaris heeft de commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad (GR) beoordeeld of de huidige stand van de wetenschap aanleiding geeft de risicogroepen aan te passen voor de griepvaccinatie en andere soorten vaccins in te zetten. De commissie adviseert om enkele medische risicogroepen toe te voegen, bijvoorbeeld mensen met een BMI van meer dan 40 en vrouwen die 22 weken of meer zwanger zijn.
Brief
Bijlage
3Reactie op het SER advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’
Het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt’
De minister geeft een reactie op de verschillende agendapunten uit het SER-advies:
– Professionele ruimte
– Scholing en ontwikkeling
– Behoud van medewerkers
– Bekostiging van stagebegeleiding
– Technologische en sociale innovatie
– Waardering en zeggenschap
Brief
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9

2021JULI
8Brief staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer inzake de
Versteviging van preventie en gezondheid vormt één van de drie pijlers voor de toekomst in de Discussienota Zorg voor de Toekomst . In deze brief schetst hij een aantal bouwstenen die voor een fundament onder het toekomstig preventiebeleid kunnen zorgen.
Brief
Bijlage
Landelijke
Monitor
Depressie
8Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de 13-weken echo.
Alle voorbereidingen voor de implementatie lopen conform planning, wat betekent dat de 13-wekenecho vanaf 1 september 2021 in onderzoeksverband aangeboden zal worden.
Brief
8Brief staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer inzake het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) “Opnieuw akkoord? Adviezen voor een passende inzet van bestuurlijke akkoorden in de zorg”Brief
Advies RVS
5Voortgang Nationaal Preventieakkoord 2020
Brief van staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer
Brief
Voortgangs-
rapportage
1Op donderdag 25 februari 2021 heeft het VAO Zwangerschap en geboorte plaatsgevonden.
Tijdens dit VAO zijn diverse moties ingediend en aangenomen. Met deze brief informeert minister Van Ark de Tweede Kamer hoe hij uitvoering heeft gegeven aan de aangenomen motie, die ziet op de verlenging van het experiment integrale bekostiging van de geboortertezorg. 
Brief
2021JUNI
22Wetsvoorstel prenataal huisbezoek
Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het cruciaal
dat het kind een goede start maakt in de eerste 1000 dagen. Om een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s voor het kind te beperken, is het
van belang hulp en ondersteuning al tijdens de
zwangerschap te bieden. Met dit voorstel tot wijziging
van de Wet publieke gezondheid (Wpg) krijgen gemeenten
de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare
situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente
de JGZ uitvoert.
Wetsvoorstel
Verslag debat
Overzicht
Brief minister
Blokhuis
11Brief staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer inzake advies RIVM om de combinatietest per 1 oktober 2021 niet meer aan te bieden.
Brief
10Brief staatsecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer.
Het advies van de Gezondheidsraad wordt opgevolgd met dien verstande dat het nieuwe beleid voor alle pasgeborenen zal gelden. Uitgangspunt wordt eenmalige intramusculaire toediening van vitamine K voor alle pasgeborenen vlak na de geboorte, tenzij ouders deze injectie niet willen. Dan is er een optie van orale toediening.
Brief
Implementatie-
plan
1Verzoek van de commissie VWS aan de Tweede Kamer om een reactie op de Petitie ‘Behoud keuzevrijheid zwangeren
en eerstelijns geboortezorg’ door de Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg.
Brief
2021MEI
19Slotwet ministerie van VWS 2020
In deze slotwet zijn de laatste wijzigingen van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 2020 opgenomen. Link naar het wetgevingsproces
Voorstel van Wet
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
19VWS-monitor mei 2021
De VWS-monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. O.a. actuele cijfers over de zorg rond de geboorte
Monitor
Bijlage
12SER advies “Aan de slag voor de zorg, een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt”.
Een verkenning gericht op specifieke knelpunten én kansen die bij kunnen dragen aan instroom, behoud, werkplezier en waardering in de brede zin van het woord.
Brief en advies
16‘Open brief’ van NZa en Zorginstituut over passende zorg aan bestuurders van beroeps-, patiënten- en cliëntenverenigingen in de eerstelijns, tweedelijns en langdurige zorg.Brief
Bijlage
6Beleidsbrief van minister van Ark gestuurd aan de Tweede Kamer t.b.v. het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
Het programma Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg werkt momenteel vier gegevensuitwisselingen uit tot een aanwijzing bij AMvB onder de Wegiz
Brief
Bijlage
3Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is naar de Tweede Kamer gestuurd.
De wet moet gaan regelen dat medische gegevens verplicht elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De complexiteit van de zorg vraagt om een aanpak per zorgproces.
Wetsvoorstel
2021APRIL
29De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Medische Zorg over de Taakopdracht van de ex post evaluatie naar de Hoofdlijnenakkoorden curatieve zorg (Kamerstuk 31765, nr. 547Vragen
16Minister van Ark heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer inzake de Internetconsultatie Houtskoolschets acute zorg waarin o.a. de acute geboortezorg benoemd wordt. Brief
Openbare
respondenten
16Oproep van de Agenda voor de Zorg aan de Tweede Kamer voor regeerakkoord: neem een brede investeringsagenda op voor preventie, zorgprofessionals en digitalisering in de zorgBrief
7De Raad van Volksgezondheid & Samenleving heeft het advies ‘Een Eerlijke kans op gezond leven’ gepubliceerd.
Dit advies is een vervolg op het essay Gezondheidsverschillen voorbij.
Advies
Bijlage 1
Bijlage 2
2021MAART
25Analyse van de gevolgen van de coronacrisis
voor de reguliere ziekenhuiszorg door de NZa
Analyse
19Minister de Jonge heeft het consultatieverslag ‘Zorg voor de Toekomst’ naar de Tweede Kamer gestuurd zoals in 2019 is aangekondigd. In het verslag voorstellen om de toekomstbestendigheid van de gezondheidszorg te waarborgen. Brief
Verslag
Bijlage

18Ruim 54 gemeenten hebben inmiddels een lokaal of regionaal preventieakkoord gesloten. Verder zijn 166 gemeenten aan de slag en zijn 68 gemeenten de mogelijkheden voor een preventieakkoord aan het verkennen. Een samenvatting staat in de factsheet Lokale en regionale preventieakkoordenBericht Paul Blokhuis
Factsheet
5De gevolgen van de coronacrisis zijn een belangrijk vraagstuk voor veel burgers, zorgmedewerkers en bestuurders. De coronacrisis tast niet alleen onze fysieke gezondheid aan, maar ook onze mentale gezondheid, onze manier van samenleven en ons welzijn. Met een nieuw kabinet in aantocht kijkt de Raad vooruit. Wat is het perspectief? In dit advies komt de Raad met 4 prioriteiten voor het nieuwe kabinet.Advies
2021FEBRUARI
25VAO Zwangerschap en geboorte
moties:
• Anticonceptie basispakket (aangenomen)
• Afschaffing eigen bijdrage voor poliklinische bevallingen (verworpen)
• Regeling inkomensgrens eigen bijdrage kraamzorg (verworpen)
• Onderhandelingen toeslag eerstelijns verpleegkundigen (verworpen)
• IG experiment verlengen tot 2023 (aangenomen)
• IB nauwgezet monitoren (aangenomen)
• Voor- en nadelen onderzoeken extra kraamzorg (aangenomen)
• Ruimte voor experimenten met andere vormen van bekostiging onder de aandacht brengen van veldpartijen (aangenomen)
• Onderzoeken of prenatale screening aangemerkt kan worden als regulier medische zorg: (aangenomen)


22Brief minister van Ark aan Tweede Kamer inzake Toezeggingen Algemeen Overleg 10 december 2020 integrale geboortezorgBrief
12Jaaroverzicht 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)Jaaroverzicht
2021JANUARI
29Staatssecretaris Blokhuis heeft de Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd.Brief
Voortgangs-
rapportage
28Verzoek uitstel aanwijzing NZa inzake geboortezorg.
Tijdens de procedurevergadering van 27 januari heeft Van Gerven (SP) gevraagd om de mogelijkheid om te stemmen over een motie tegen de integrale bekostiging van de geboortezorg. Tijdens een emailprocedure is besloten dat de commissie de minister verzoekt om tot die tijd niet de aanwijzing aan de NZa te geven.
Verzoek
27Besluitenlijst groslijst controversieelverklaringen VWSBesluitenlijst
27Toevoeging SMA aan neonatale hielprik.
Het RIVM werkt hard aan alle noodzakelijke voorbereidingen voor een screening op SMA. Het verwerven van een geschikte screeningstest is een cruciale factor in deze voorbereidingen. Inmiddels is gebleken dat de huidige leverancier binnen de hielprikscreening, waarmee het RIVM afspraken had gemaakt over het eventueel leveren van een screeningstest voor SMA, niet in staat is om op tijd een kwalitatief goede test te leveren. Dit betekent dat een separate aanbesteding nodig is om een screeningstest voor SMA te verwerven. Deze aanbesteding is door het RIVM parallel voorbereid en op 26 januari jl. gepubliceerd. Het RIVM heeft verschillende werkzaamheden zo geprioriteerd dat de toevoeging van SMA per 1 oktober 2022 nog steeds realistisch is.
Brief
20Minister Van Ark stuurt een afschrift van de reactie op de brief van de KNOV over de oproep tot uitstel aanwijzing integrale bekostiging geboortezorg in reguliere bekostiging.Brief
Bijlage
12Stand van zaken 13 wekenecho
Staatssecretaris Blokhuis schetst de ontwikkelingen voor wat betreft de aanvraag van een vergunning voor het verrichten van de echo’s, het opleiden van echoscopisten die de 13-wekenecho kunnen doen en van counselors, de werving en opleiding van extra capaciteit bij de centra voor prenatale diagnostiek, het onderzoek, de informatiehuishouding en de kwaliteitseisen. Daarna wordt globaal geschetst welke belangrijke stappen nog moeten worden gezet voordat de 13-wekenecho kan worden aangeboden. Alle partijen streven ernaar hiervoor klaar te zijn per 1 september 2021.
Afsluitend wordt de Kamer namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnformeerd over de planning van het onderzoek dat nu plaatsvindt naar preconceptionele dragerschapsscreening.
Brief
4Update stand van zaken COVID-19 vaccinatiestrategie door Hugo de JongeBrief