A. Inzicht in eigen overwegingen en ambities van het VSV

Voor VSV’s die een intrinsieke motivatie hebben om voortvarend verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg – zoals in hun visie verwoord – en met elkaar een verdergaande stap willen zetten in de samenwerking, kunnen de huidige financiële structuren in de weg staan als het gaat om het realiseren van verbeteringen in de zorg en zorgverschuivingen. In dat geval kunnen zij verkennen of integrale bekostiging wenselijk en haalbaar is binnen hun regio en zo ja, onder welke condities. Hiermee krijgt het VSV meer inzicht in de eigen overwegingen en ambities in relatie tot de overstap naar een gezamenlijke organisatie en integrale bekostiging.

Opbouw verkenning
Om dit in beeld te brengen, kan het VSV een gezamenlijke projectgroep een verkenning laten doen naar:

 • de huidige organisatie van het VSV en de betrokken organisaties (zodat iedereen eenzelfde vertrekpunt heeft)
 • wat integrale bekostiging inhoudt (wat is het wél en wat niet?) en hoe het werkt (zodat iedereen eenzelfde beeld van integrale bekostiging heeft)
 • de gezamenlijke wensen bij het vormgeven aan de gezamenlijke organisatie die in staat is integraal te contracteren 
 • de kansen van een gezamenlijke organisatie en integrale contractering voor het VSV (welke kansen zien de betrokken partijen?)
 • de individuele zorgen van de betrokken partijen (belangen om mee rekening te houden als VSV)
 • uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van de gezamenlijke organisatie die in staat is integraal te contracteren.
 • wat de gewenste vervolgstappen zijn voor het VSV 

Dit maakt inzichtelijk wat organisaties belangrijk vinden bij het vormgeven aan integrale bekostiging. 

Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, bepaal je als VSV eerst met elkaar wat de opdracht, aanpak en planning is om te komen tot de verkenning. Hier vind je een format voor een projectplan dat hierbij behulpzaam kan zijn.

Betrekken achterbannen

 • De gezamenlijke wensen, kansen, zorgen en randvoorwaarden worden opgehaald – bijvoorbeeld via een vragenlijst – bij de achterbannen/ betrokken organisaties.
 • De concept verkenning wordt voorgelegd aan de achterbannen/ betrokken organisaties met de vraag of zij zich hierin herkennen en kunnen vinden. 

Besluitvorming

 • Als de achterbannen/ betrokken partijen zich herkennen en kunnen vinden in de verkenning, kan deze worden voorgelegd ter vaststelling aan het VSV-bestuur.
 • Het proces om te komen tot integrale bekostiging bestaat uit verschillende stappen, waarvan deze verkenning de eerste stap is. Na elke stap kan het VSV-bestuur besluiten om wel of niet verder te gaan naar de volgende stap: het zogenoemde Go/ No Go-moment. Er zijn meerdere Go/ No Go-momenten. 
 • Het VSV-bestuur kan op basis van deze verkenning besluiten om wel of niet verder te gaan naar de volgende stap: het zogenoemde Go/ No Go-moment. Bij een ‘Go’ kan op basis daarvan het ontwerp van een gezamenlijke organisatie gemaakt worden, inclusief welke rechtsvorm en welk bestuursmodel hierbij past en kunnen uitgangspunten voor de integrale contractering opgesteld worden. Deze laatste stap is onderwerp van module 3.

Praatplaat