D. Waarom overstappen op integrale bekostiging?

Integrale bekostiging en het oprichten van een IGO zijn uiteraard geen doelen op zich, maar volgen de zorginhoud, namelijk de zorgstandaard. Hierin staan de zwangere vrouw en de kwaliteit van de zorg centraal. Kenmerkend voor de integrale geboortezorg is dat de geboortezorgpartijen (kraamzorg, verloskundigen, de gynaecologen en het ziekenhuis) samenwerken. De integrale bekostiging van de geboortezorg heeft onder meer het doel deze benodigde samenwerking te faciliteren en te bevorderen. Het kan helpen om een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen als samenwerkingspartners.

Zorggeld optimaal besteden
Integrale bekostiging maakt het mogelijk dat de samenwerkende organisaties zelf kunnen bepalen hoe het geld in hun regio wordt besteed en verdeeld. Ze maken gezamenlijk afspraken met de zorgverzekeraars. De inkomsten verdelen ze, via de gezamenlijke organisatie, over de betrokken geboortezorgaanbieders. 

Gezamenlijk belang, verantwoordelijkheid en verbinding
Door gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen, kan dit leiden tot de beste zorg voor de individuele zwangere, de (ongeboren) baby en haar partner. Door financieel te ontschotten, kunnen er gelijk gerichte financiële prikkels voor alle samenwerkingspartners ontstaan, en kan een gezamenlijk belang (in plaats van voor een individu/ individuele organisatie) om inhoudelijke dromen – zoals in de gezamenlijke visie verwoord – waar te maken, ontstaan. Dit kan uiteindelijk leiden tot betere kwaliteit van zorg en uitkomsten voor de zwangere. Ook kan er daarmee een betere basis ontstaan (door één gezamenlijk belang) om innovatie en geïntegreerde waardegedreven zorg en zorg op de juiste plaats te realiseren, ongehinderd door de financiële structuren en schotten van de monodisciplinaire bekostiging.

Slagvaardig
Ook leidt integrale bekostiging tot gelijkgerichte belangen, de betrokken organisaties hebben hetzelfde doel voor ogen en kunnen zelf bepalen hoe zij de middelen met elkaar benutten om dat doel te bereiken. Dat geeft een boost aan de samenwerking en de slagvaardigheid in de regio. Immers, als samenwerkende organisaties beschikken ze over gezamenlijke financiële middelen waarvan ze met elkaar kan bepalen hoe ze deze het beste kunnen besteden, over de schotten van de huidige financiering heen. Ook ontstaat er meer inzicht in elkaars manier van werken en de financiering daarvan. Zo kan beter samen bedacht worden hoe de beschikbare financiële middelen het beste kunnen worden ingezet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van zorg, met de beste uitkomsten voor de zwangeren. Daar zijn de betrokken organisaties, zorgverleners, maar vooral ook de cliënten bij gebaat.

IGO’s hebben geïnventariseerd wat de meerwaarde is van hun organisaties. Ter inspiratie en illustratie om een doorkijkje te geven aan belanghebbenden, schreven vertegenwoordigers van de IGO’s een bloemlezing met voorbeelden van behaalde resultaten. Het doel van dit rapport is het creëren van een overzicht in best practices waarmee de organisatiekracht ten aanzien van kwaliteitsontwikkelingen van IGO’s inzichtelijk worden gemaakt.

In dit filmpje vertelt het Haga Juliana Geboortecentrum hoe het vormen van een Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) heeft geholpen om de kwaliteit van zorg en de samenwerking te verbeteren zodat de zwangere vrouw echt centraal komt te staan. Er wordt ingegaan op de noodzaak van een ándere organisatie en bekostiging van de zorg als je de juiste zorg op de juiste plaats wilt leveren. Ook over de uitdagingen wordt gesproken.

Annature geboortezorg vertelt in dit filmpje over de toegevoegde waarde van waardegedreven zorg binnen een integrale geboortezorgsetting. De focus is dan om – onder meer – het organiseren van de zorg in een integrale setting, integrale bekostiging (t.a.v. inkomsten), juiste zorg op de juiste plek over bestaande organisaties heen te organiseren. In dat kader heeft in 2020 Annature meegedaan aan de landelijke pilot ICHOM en zijn uitkomstgerichte vragenlijsten opgenomen in het integraal dossier. 

In het digitaal spreekuur van 16 april 2019 leggen Jeannette van Capelleveen van Haga Juliana Geboortecentrum en Marleen Berendse van Coöperatie Integrale Geboortezorg Salland uit waarom zij overstappen op integrale bekostiging. Zij vertellen over hun beweegredenen en hun twijfels.