B. Stap 1: Ontwerp integrale contractering (gezamenlijke uitgangspunten IB)

In deze stap formuleert de projectgroep contractering een voorstel voor gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van de prestaties en tarieven & verdeling van de tarieven (verdeelsleutel). Daarnaast brengt de projectgroep de aandachtspunten en financiële risico’s in beeld.

Om dit in kaart te brengen, kan je VSV de gezamenlijke projectgroep Contractering een voorstel laten maken van:

 • Hoe de huidige monodisciplinaire bekostiging eruit ziet voor alle betrokken partijen? Zodat iedereen hetzelfde vertrekpunt heeft en begrijpt hoe het nu werkt (bij de verschillende typen partijen).
 • De gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van integrale bekostiging:
  • Wil je als VSV contracteren op basis van de beleidsregel Integrale Bekostiging of via de beleidsregel innovatie? Een vergelijking en een aantal aandachtspunten bij beide beleidsregels staat hier.

Wanneer gekozen wordt voor integrale bekostiging volgens de integrale zorgprestaties van de NZa:

 • Hoe kom je als VSV tot de aantallen van de integrale prestaties en de hoogte van de integrale tarieven (opbouw van de tarieven)? 
 • Hoe wil je als VSV de inkomsten van de gezamenlijke organisatie verdelen over de betrokken geboortezorgaanbieders? 
 • Hoe ga je als VSV om met reeds gerealiseerde of nog te realiseren zorgverschuivingen? 
 • Wat zijn verder aandachtspunten en financiële risico’s bij de invoering van integrale contractering voor jouw VSV?
  • Aandachtspunten: parallelliteit/bundelbrekers, wil je met alleen nieuwe cliënten starten met IB of voor alle cliënten? Binnen IB geen onderscheid naar zorgzwaarte (achterstandstarieven), dure geneesmiddelen.

Dit maakt inzichtelijk wat de gezamenlijke uitgangspunten zijn ten aanzien van de integrale prestaties en tarieven en de verdeelsleutel en welke aandachtspunten er verder zijn voor jouw VSV.

Betrekken achterbannen

 • De gezamenlijke uitgangspunten worden voorgelegd aan de achterbannen/ betrokken organisaties met de vraag of zij hierachter kunnen staan. 

Besluitvorming

 • Als de achterbannen/ betrokken partijen achter de uitgangspunten kunnen staan, dan kan het voorstel worden voorgelegd ter vaststelling bij het VSV-bestuur.
 • Het VSV-bestuur kan op basis van dit voorstel in samenhang met het ontwerp voor de IGO besluiten om wel of niet verder te gaan naar de volgende stap: het zogenoemde Go/ No Go-moment. Bij een ‘Go’ kan op basis daarvan het ontwerp voor de IGO worden uitgewerkt en een voorstel voor contractering met de zorgverzekeraars opgesteld worden.