Bijeenkomst voor VSV bestuurders: plannen en activeiten instanties in de geboortezorg

20 februari 2018

Wat doen de verschillende instanties en de regelgevers in de geboortezorg allemaal en wat zijn hun plannen voor de komende tijd? Op deze vragen kregen de bestuurders van VSV’s antwoord tijdens de door CPZ georganiseerde bijeenkomst op donderdag 15 februari jl.

Hieronder vind je een samenvatting van de presentaties: 

ACM
De eerste gastspreker van de avond was Hein Tacken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Hij vertelde over de taken en doelen van de ACM en legde het belang van keuzemogelijkheden voor cliënten uit. Ook illustreerde hij dat sommige samenwerkingen schadelijk zijn. De belangrijkste boodschappen die Hein Tacken de toehoorders wilde meegeven zijn: blijf gezamenlijk werken aan het verbeteren van geboortezorg. Respecteer de keuzemogelijkheden van zwangere vrouwen en zorgverzekeraars en betrek hen waar nodig bij de vormgeving van verdergaande samenwerking. De ACM is altijd bereid waar nodig de mededingingsregels te verhelderen. In de presentatie staan uitgangspunten voor toezicht op de eerste lijn genoemd en enkele vuistregels.

RIVM
Jeroen Struijs, senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf een presentatie over de monitor invoering integrale bekostiging van de geboortezorg. Het RIVM wil inzicht geven in de opzet en ervaringen van integrale geboortezorg-organisaties (IGO’s) na invoering van integrale bekostiging. Hierbij doet het instituut onderzoek naar kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van bekostigingsvormen in de geboortezorg. Jeroen Struijs gaf een kijkje in de keuken hoe zij te werk gaan en hoe de dataverzameling, dataflow en koppeling van de gegevens verloopt.

NZA
Britt Huijbregst en Richard Heijnk van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaven toelichting op de drie belangrijkste projecten/plannen voor 2018.  Allereerst de rapportage van de evaluatie over de stand van zaken van integrale bekostiging. Daarnaast het afronden en uitzetten van de vragenlijst over de ervaren keuzevrijheid door de zwangere vrouw. Tenslotte de consultatie en vaststelling van de regelgeving 2019 uiterlijk per 1 juli 2018. Uitgangspunt daarbij is zo min mogelijk wijzigingen ten opzichte van 2018.

IGJ
Van de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) lichtte Marianne Amelink enkele voor VSV bestuurders relevante onderwerpen toe. Zo benadrukte ze dat het implementatieplan bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg voor de IGJ een zwaarwegend document is. De IGJ zal een toetsingskader opstellen naar aanleiding van haar speerpunten: kwaliteitsbeleid, multidisciplinaire samenwerking, vrouw centraal en preventie. Voor de zomer wil de IGJ een pilot starten waarin zij verschillende regio’s bezoekt om het toetsingskader te testen. Na deze pilotbezoeken publiceert de IGJ het toetsingskader dat ze daarna zal hanteren om (de samenwerking in) het VSV te beoordelen.

Perined
Ger de Winter maakte duidelijk welke ondersteuning VSV bestuurders van Perined konden verwachten. Perined meet gegevens en maak deze bespreekbaar. De ondersteuning die zij biedt is tweeledig: enerzijds met informatie, die vergaard wordt in samenwerking met VSV’s, andere databrokers en onderzoekers en d.m.v. producten als indicatoren, clientervaringen, en perinatale audits. Anderzijds biedt zij ondersteuning bij informatie-uitwisseling en gegevensverwerking.

ZiN
Uriëll Malanda van het Zorginstituut Nederland (ZiN) gaf aan dat de primaire taak van het ZiN voor de geboortezorg ligt op het bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg. Ook de ambities van ZiN passeerden de revue. Zo wil zij de innovatie- en verbetercyclus in de zorg sneller laten draaien. Naast de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en het aanleveren en publiceren van de indicatoren voor integrale geboortezorg zijn er voor 2018-2019 geen nieuwe plannen in het werkprogramma van het ZiN.

VWS
Lisette Bruns en Manou Nennie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) lichtte de belangrijkste aandachtpunten voor het ministerie toe. Ten eerste de ‘Zwangere centraal’ waarbij gezamenlijke besluitvorming, de inzet op de ontwikkeling van uitkomstindicatoren en het digitaal uitwisselen van gegevens en het ontsluiten van gegevens naar de zwangere werden besproken. Het tweede aandachtspunt voor VWS is de integrale geboortezorg en domein overstijgende samenwerking. Het evalueren van de 6 pioniers op het gebied van Integrale bekostiging en het te ontwikkelen landelijk actieprogramma ‘Kansrijke start’ werden hierbij als concrete projecten benoemd. Tenslotte is Preventie een belangrijk aandachtspunt voor VWS. Het voor de zomer te sluiten Nationaal Preventie akkoord heeft nu de hoogste prioriteit.

ZN
Hilda Bijnen, zorginkoper bij CZ, gaf namens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een presentatie. Ze gaf aan dat de doelstelling van alle in ZN verenigde zorgverzekeraars in 2019 is om meer regio’s te contracteren voor integrale geboortezorg. Zorgverzekeraars komen graag in gesprek met regio’s die dit (misschien) willen. Het jaar 2018 staat dan ook in het teken van het komen tot afspraken over integrale geboortezorg in 2019.

CareCodex (ICT/ECD)
Dorine Veldhuyzen van Stichting CareCodex lichtte de ontwikkelingen op het gebied van ICT/ECD toe. Deze stichting wil de zorg in Nederland en daarbuiten verbeteren door transparante, veilige, digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en cliënt/patiënt mogelijk te maken. De cliënt/patiënt staat daarbij bovenaan in de hiërarchie van eindgebruikers en voert regie over zijn of haar persoonlijke gegevens en informatie, waarbij zijn of haar privacy en zelfbeschikking geborgd zijn. De stichting stelt zich tot doel een leefomgeving te stimuleren en randvoorwaarden en omstandigheden te ontwikkelen waardoor data security, dataprivacy en de controle daarop voor individuele patiënten en cliënten geborgd zijn.

Federatie van VSV’s
Eric Hallensleben van de pas opgerichte Federatie van VSV’s vertelde over de achtergrond en aandachtspunten van de nieuwe VSV Federatie. De focus ligt op de professionalisering van VSV’s, de coördinatie van de ‘zorg’ aan VSV’s en de kostenbeheersing voor VSV’s.

ZonMW
Marieke Breden, programmasecretaris Zwangerschap en Geboorte bij ZonMW, vertelde de aanwezigen dat het instituut gezondheidsonderzoek financiert én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMW kent vier programmalijnen in de geboortezorg en sluiten aan op de zorgstandaard.

CPZ
Dineke Moerman van het College Perinatale Zorg (CPZ) zorgde voor de afsluiting van de avond. In haar presentatie gaf zij een samenvatting van de agenda van de geboortezorg en vertelde over de ambities van het CPZ en met welke onderwerpen het college zich bezighoudt. Dineke Moerman legde kort uit waarvoor VSV’s bij het CPZ terecht kunnen en benadrukte – meerdere malen – om bij vragen, maar ook bij het signaleren van knelpunten op het gebied van integrale geboortezorg contact op te nemen met het CPZ.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.