Voorbeeld reflectie eigen handelen VSV

Uit het openbare dashboard van databestand IG (verslagjaar 2019) blijkt dat het percentage sectio’s van een VSV 20 % is. Dit percentage ligt 7% hoger dan het landelijke gemiddelde en 12% hoger dan het VSV met het minst aantal sectio’s. De deelnemers van het VSV geven aan dat zij hun percentage sectio’s willen verlagen.  

Zij formuleren een doelstelling: “Eind 2022 is het percentage SC in VSV X met 5 % gedaald”. 

Als eerste bekijkt het VSV waarom het percentage in het VSV hoog is. Wat zit hierachter? Hoe kan dit opgelost worden? Vervolgens zal afgesproken moeten worden wat er moet gebeuren om het percentage sectio’s te kunnen laten dalen. Wie gaat wat, wanneer doen en hoeveel tijd, geld en middelen is hiervoor nodig? Op basis hiervan wordt vervolgens een verbeterplan (of plan van aanpak) geschreven.