Voorbeelden VSV jaarplan en -verslag

10 mei 2022

De VSV toolkit is verrijkt met formats voor een VSV jaarplan en een VSV jaarverslag. Het VSV jaarverslag is géén Bestuursverslag of Kwaliteitsjaarverslag; het kan hiervoor wel een bouwsteen zijn.

De voorbeeld documenten gaan uit van een VSV dat ervoor kiest cyclisch te werken met een jaarplan en een jaarverslag. De achterliggende gedachte bij de voorbeelden voor het jaarplan en het jaarverslag is de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus. Hierbij worden de activiteiten vooraf gepland, vervolgens uitgevoerd, de realisatie van de activiteiten ten opzichte van het jaarplan weergegeven (tussentijds met bijvoorbeeld kwartaalrapportages en achteraf met het jaarverslag) en vindt bijstelling van het bestaande jaarplan of het opstellen van een opvolgend jaarplan plaats.

De  voorbeeld documenten  zijn niet uitputtend, aangezien te maken keuzes bijna oneindig zijn. Veel hangt af van de wijze waarop het VSV is georganiseerd. Ligt deze organisatie bijvoorbeeld vast in een samenwerkingsovereenkomst of is het VSV een rechtspersoon. Vaak zullen belangrijke thema’s voor een jaarplan ook vast kunnen liggen in een huishoudelijk reglement.

De documenten zijn toegevoegd aan de VSV Toolkit die gebruikt kan worden bij de professionalisering van je VSV.

De formats zijn opgesteld als dynamisch documenten. Waar nodig kan het worden aangevuld en aangescherpt. Elke suggestie om dit jaarplan te verbeteren wordt op prijs gesteld. Als er onverhoopt onjuistheden in staan horen we dit ook graag. Vragen en opmerkingen bij dit jaarplan kun je sturen naar het volgende e-mailadres: juridischehelpdesk@collegepz.nl


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
3 mei 2023
Organisatie en bekostiging

VSV-basiskader vastgesteld

In een bestuurlijk overleg met de geboortezorgpartijen het VSV-basiskader vastgesteld.
19 april 2023
CPZ algemeen nieuws

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Vlietland

Eerste verloskundigenpost van Nederland geopend in Schiedam. Het is te vergelijken met een huisartsenpost waardoor de zwangere niet direct naar een ziekenhuis hoeft.