Zwanger zijn

‘Home-Start is een wetenschappelijk bewezen effectief programma voor gezinnen met kinderen van 0 (kan ook eerdere, vanaf 28 weken zwangerschap)vanaf de zwangerschap tot en met 6 jaar. Home-Start Nederland is van mening dat preventie en het vroegtijdig inzetten van ondersteuning aan ouders van groot belang is. Het doel is om kleine vragen klein te houden en niet te laten uitgroeien tot grote problemen. Home-Start wil kinderen een goede start geven in het leven. Dit maakt dat het kernprogramma voor ouders met kinderen tot en met 6 jaar in alle gemeenten beschikbaar is waar Home-Start aangeboden wordt.’

Home-Start is actief in 161 gemeenten en in 20 landen. Op lokaal niveau werken collega’s veel samen met Kansrijke Start en recentelijk is de projectleider van Home-Start ambassadeur geworden van de landelijke coalitie Kansrijke Start.

Naar de website

MamaKits is een preventieaanbod voor zwangere en pas bevallen vrouwen/jonge moeders met emotionele en/of psychische klachten in de regio Amstelveen – Amsterdam – Haarlem – Hoofddorp.
De vrouwen kunnen op heel korte termijn 1 tot 3 gratis gesprekken bij de GGZ inGeest krijgen. Als dat niet voldoende is zijn er korte lijntjes met de GGZ voor doorverwijzing. Verwijzingen komen van verloskundigen, kraamverzorgenden, consultatiebureaus, huisartsen en zwangerschapsdocenten. Of op eigen initiatief.

Naar de website van MamaKits

Op de website www.zwangerenmedicijn.nl staat betrouwbare informatie over medicijngebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoedingsperiode. Deze informatie is afkomstig van het Nederlandse expertisecentrum op dit gebied (Teratologie Informatie Service). Het is belangrijk om medicijnen verstandig te gebruiken bij kinderwens en tijdens de zwangerschap. Soms kunt u beter een ander middel gebruiken, of is het belangrijk om het medicijn juist e blijven gebruiken om uw ziekte of klacht onder controle te houden.
Daarnaast helpt het pREGnant register om meer kennis over dit onderwerp te krijgen. Zwangere vrouwen vullen hiervoor vragenlijsten in via internet (zie www.pregnant.nl).

Samen Oplopen koppelt goede mede-burgers/vrijwilligers aan gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken. Het kan gaan om hulp tijdens de zwangerschap, na de bevalling of voor gezinnen met jongeren 23 jaar. De vrijwilliger loopt een tijdje mee in hun leven en denkt en doet mee met dat wat maar nodig is: Bijvoorbeeld klaar maken van de kraamspullen, mee gaan naar instanties of verloskundige, hulp bij de opvoeding, papieren, Nederland snappen, netwerk vergroten. Een coördinator, met een hulpverlenersachtergrond, begeleid de koppeling en kan z.n. extra naar het gezin gaan of samenwerken met zorg.

samenoplopen.nl

VoorZorg is een programma voor jonge vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken van 1 à 1½ uur uitgevoerd door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen met ervaring in de JGZ. De huisbezoeken beginnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap (uiterlijk 28 weken zwangerschap) tot het kind 2 jaar is.

VoorZorg

CenteringZwangerschap / CenteringPregnancy

CenteringZwangerschap is een vorm van prenatale zorg waarbij medische controles gecombineerd worden met voorlichting en het aanbieden en ondersteunen van het netwerk. Vrouwen (en hun partners) worden actief betrokken bij hun zorgproces, waardoor zij meer inzicht krijgen in hun eigen gezondheid en beter in staat zijn om gezondheidskeuzes te maken.

Doordat er 8 tot 12 zwangeren meedoen per groep kunnen deelnemers met en van elkaar leren en is er 17 uur extra tijd om onderwerpen te bespreken, zoals leefstijl, de ontwikkeling van de zwangerschap, bevalling en kraambed en op welke manier je hier zelf invloed op hebt.

CenteringZwangerschap

www.centeringzorg.nl

 

 

Met de preSPARK worden op een gestructureerde wijze door de jeugdverpleegkundige voor de geboorte zorgen en zorgbehoefte bij aanstaande ouders in kaart gebracht tijdens een prenataal huisbezoek. Gespreksonderwerpen daarbij zijn: beleving van de zwangerschap; gezondheid en leefstijl; vooruitblik op geboorte; kraamperiode en opvoeding; woon- en leefsituatie; gezinszaken; sociale contacten. Gezamenlijk beslissen aanstaande ouder(s) en de jeugdverpleegkundige over een passend vervolg. Een groot voordeel voor aanstaande ouder(s) is dat er voor de geboorte kennis wordt gemaakt met de jeugdverpleegkundige. Dit bevordert de vertrouwensrelatie en kan gezondheidswinst opleveren. Ook draagt de preSPARK bij aan de doorgaande lijn van verloskundigen naar de jeugdgezondheidszorg.

PreSPARK

Rondom de Geboorte van SAG Zorgontwikkeling BV heeft een cursus-en workshopaanbod in Amsterdam dat ingekocht wordt door de gemeente. We bieden o.a. cursussen voor beide aanstaande ouders. Zowel fysiek als mentaal begeleiden we hen tijdens de zwangerschap en bereiden hen voor op de bevalling en het aanstaand ouderschap. In het programma Gezond en Fit Zwanger staan groepsvoorlichtingen, beweeginloop en een zwangerschapscursus centraal.

Rondom de geboorte

ZwApp is een medische App die zwangeren op een eigentijdse manier voorziet van specifieke, deskundige, maar vooral persoonlijke informatie. Het is een complete, waardevolle en innovatieve toevoeging op de praktijkvoering. Doordat de zwangere beter en vooraf geïnformeerd wordt verlopen de consulten efficiënter. Het blijkt dat de onderlinge inhoudelijke afstemming binnen het VSV resulteert in eenduidige informatie aan alle zwangeren.

ZwApp

Siriz biedt ondersteuning wanneer vrouwen ontdekken onbedoeld zwanger te zijn. Dit kan in de vorm van keuzebegeleiding waarbij onze maatschappelijk werkers ondersteunen zodat men tot een weloverwogen beslissing komt. Ook bieden we begeleiding wanneer men kiest om het kindje te houden. Deze gespecialiseerde psychosociale hulpverlening biedt ondersteuning op de verschillende thema’s waarmee onbedoeld zwangeren geconfronteerd kunnen worden.

Siriz

Ik begeleid zwangere vrouwen tijdens en na de zwangerschap. Met extra aandacht voor bekkenpijn en post-partumdepressie.

Zeker moederzorg

Samenwerkende expertise
In de multidisciplinaire cursus Zwanger, Bevallen, een Kind bereiden aanstaande ouders zich samen voor op de bevalling én op het ouderschap. Deze praktische en actieve cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur voor de geboorte en één bijeenkomst na de geboorte. Het eerste uur komen onderwerpen aan de orde over de zwangerschap, contact met de baby (hechting), bevalling, ouderschap en kraamtijd. De interactieve bijeenkomsten worden verzorgd door een jeugdverpleegkundige, lactatiekundige en verloskundige. De rol van de partner voor, tijdens en na de bevalling heeft een belangrijke plaats. De bijeenkomsten sluiten aan bij vragen en behoeften van aanstaande ouders.

Ook voor vrouwen en mannen onderling

Het tweede uur is voor de zwangere vrouwen en bestaat uit gerichte bewegingsoefeningen. De partners zijn tijdens dit uur een aantal keer welkom en worden actief betrokken bij de oefeningen. Daarnaast is er tweemaal een vaderbijeenkomst gepland tijdens het tweede uur. Onder leiding van een ervaren vadercoach wordt gesproken over belangrijke veranderingen in je leven wanneer je vader wordt.

Na de bevalling
Alle ouders zijn met hun kind welkom. Daarbij ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen en worden onderwerpen besproken die te maken hebben met het contact tussen ouders en kind en de nieuwe rol als ouders.

Doel
Het doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door fysieke, psychische en psychosociale problemen van (aanstaande) ouders te voorkomen.

De cursus is theoretisch erkend door de Databank Effectieve Interventies.

Zwanger, bevallen, een kind

Mind2Care (www.mind2care.nl) is een digitaal screen-en-advies instrument dat is ontwikkeld tijdens jarenlang onderzoek door Nederlandse onderzoekers en zorgprofessionals uit de geboortezorg (bron: proefschrift Chantal Quispel https://repub.eur.nl/pub/76062/140909_Quispel-Chantal.pdf). Met de Mind2Care worden zwangeren in de routine zorg gescreend op kwetsbaarheid in het kader van psychiatrische problemen, psychosociale problemen en middelengebruik (PPM-factoren). Het instrument is wetenschappelijk getest en geschikt om te gebruiken voor alle zwangeren in Nederland. De Mind2Care wordt alleen in VSV-verband gebruikt.

Bekijk voor een snelle indruk van de Mind2Care het volgende filmpje: https://youtu.be/i-II8Uat9Ls

Mind2care

De GroeiGids ondersteunt het werk van Verloskundig zorgverleners, Kraamzorgorganisaties en de Jeugdgezondheidszorg.

Met de serie GroeiGidsen (Kinderwens, Zwanger, Borstvoeding, Kraam, 0-4, Basischoolkind, Puberteit) , www.groeigids.nl, de GroeiGids-app met wekelijkse pushberichten en een Vlog bieden we zwangeren en ouders via verschillende kanalen gevalideerde uniforme voorlichting in een doorgaande lijn, van ongeboren kind tot jong volwassenheid. De informatie wordt aangeboden op basis van de behoefte van de zwangere en haar partner.

Alle zorgverleners binnen een VSV en JGZ kunnen met de GroeiGids uniform informatiemateriaal gebruiken voor het informeren van de zwangere over haar zwangerschap, bevalling, kraamperiode, opgroeiend kind en de begeleidings- en zorgmogelijkheden (incl. pre- en neonatale-, postnatale screeningen).

Meer informatie is te vinden op www.groeigids.nl en te volgen op YouTube, Twitter @GroeiGids, Facebook en Instagram.

GroeiGids

Het laagdrempelige digitale voorlichtingsprogramma Een kindje krijgen is bedoeld voor mensen die een kind wensen of verwachten. Bij de voorbereiding op de komst van een baby denken we meestal eerst aan de fysieke en materiële zaken die goed geregeld moeten zijn. Een kindje krijgen heeft daarnaast oog voor de psychische voorbereiding op het leven met een kind.

De voorlichting is een hulpmiddel in de relatie van professionals met (aanstaande) ouders en gaat in op vijf belangrijke thema’s: gezond leven, omgaan met stress, contact met je baby, moeder & vader worden en de bevalling.

Een kindje krijgen

De gemiddelde zwangerschapsduur is 9 maanden. Maar wat nú als jij en je partner een paar maanden eerder beginnen met de voorbereidingen? Want juist in die paar maanden vóór de zwangerschap, kun je zorgen dat je sneller en gezonder zwanger wordt en je een gezondere baby kunt krijgen! En ja, ook mannen kunnen hieraan bijdragen! Hier een paar handige tips om gezond zwanger te worden.

12 maanden zwanger

MeeleefGezin biedt kinderen vanaf – 9 mnd t/m 4 jaar betere kansen door op vrijwillige basis en met instemming van de ouders een verbinding tot stand te brengen met een vast ondersteunend meeleefgezin. Na de geboorte wordt het kind -na een wenfase van 3 maanden bij de eigen ouders- een dag in de week en een weekend in de maand opgevangen. Ouders krijgen ruimte voor herstel en het kind kan zich met extra aandacht gezond ontwikkelen. Overdracht van psychische stress van ouder op kind én uithuisplaatsing worden voorkomen. We zetten in op een duurzame relatie, ook na het 4e levensjaar.

Meeleefgezin

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk en wenselijk kunnen ook prenataal al 4 huisbezoeken aangeboden worden. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap of tot zes maanden na de geboorte van een kind. Het doel van de interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen.

Stevig ouderschap

De band met je baby

BewustZwanger is een zwangerschapscursus gebaseerd op wetenschappelijke inzichten op het gebied van zwangerschapspsychologie en babypsychologie. Deze zwangerschap app ondersteunt jou en je partner tijdens de zwangerschap met het opbouwen van een goede band met je baby. Deze band is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van je kind.

Zwangerschapscursus
De zwangerschapscursus BewustZwanger helpt je bewust je zwangerschap te doorlopen om goed voorbereid te zijn als je baby wordt geboren.

Bewust zwanger

Een persoonlijk coachingsprogramma voor een gezonde leefstijl voor vrouwen en mannen met een kinderwens.
Uit meer dan 30 jaar wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ongezonde voedings- en leefstijlgewoonten van zowel de vrouw als de man met een kinderwens bijdragen aan een kleinere kans op zwangerschap. Deze ongezonde gewoonten dragen ook bij aan een slechtere groei van het kind tijdens de zwangerschap, een hogere kans op aangeboren aandoeningen, vroeggeboorte en complicaties rondom de bevalling. Inmiddels weten we ook dat een slechter groei van het kind in de zwangerschap gevolgen heeft voor de gezondheid later. Echter, iedereen weet dat het heel moeilijk is om zelf ongezonde gewoonten te veranderen. Hierbij biedt Slimmer Zwanger ondersteuning.

Slimmer zwanger

De Taskforce Rookvrije Start is een samenwerking tussen diverse beroepsverenigingen in de (geboorte)zorg. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce werkt hiervoor samen met inmiddels bijna 500 ambassadeurs uit verschillende beroepsgroepen verspreid over het land. Naast de ontwikkeling van een e-learning en een richtlijn, ondersteunt de Taskforce VSV’s bij de ontwikkeling en implementatie van stoppen-met-roken zorgpaden.

Taskforce rookvrije start

Doorontwikkeling van project naar reguliere dienstverlening vanuit GGD Twente JGZ Doelgroep ouders -10 maanden tot kinderen van 23 jaar. Informatie en advies over zwanger, geboorte, opgroeien en opvoeden. Voorlichtingen van Zwanger in Twente, opvoedcursussen en themabijeenkomsten opvoeden. Tips op de website. Mogelijkheid tot stellen van vragen online en telefonisch. Inloopspreekuren in Twente. Ondersteund door middel van Facebook, Instagram, Twitter en eigen nieuwsbrieven.

Loes