Baby’s eerste 2 levensjaren

CenteringOuderschap / CenteringParenting

CenteringOuderschap is een andere manier om jeugdgezondheidszorg aan te bieden. Na het eerste individuele (huis)bezoek vinden de vervolgconsulten plaats met een groep ouders die een kind hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. De zorg richt zich zowel op het kind als op de ouders. De deelnemers worden actief betrokken bij het zorgproces, waardoor zij meer inzicht krijgen in de ontwikkeling en gezondheid van hun kind en beter in staat zijn om keuzes te maken met betrekking tot opvoeden, ouderschap en leefstijl.

Een CenteringOuderschap-groep bestaat uit 6 tot 8 ouders met hun baby, die op gezette tijden samenkomen en met en van elkaar leren. Gedurende het eerste jaar zijn er 8 bijeenkomsten van twee uur. Hierin praten de ouders over diverse onderwerpen, zoals preventie van wiegendood, voeding, slapen, motorische vaardigheden, gedrag, communicatie, veiligheid in en om het huis, ouderschap en ontwikkelingen binnen het gezin.

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa zes huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. Waar mogelijk en wenselijk kunnen ook prenataal al 4 huisbezoeken aangeboden worden. Instroom van (aanstaande) ouders kan vanaf 16 weken zwangerschap of tot zes maanden na de geboorte van een kind. Het doel van de interventie is het voorkómen van ernstige opvoedingsproblemen.

Stevig ouderschap