VSV Bestuurdersbijeenkomst ZIG; actualisatie / evaluatie / ontwikkeling

1 juli 2020

Donderdag 28 mei jl vond de eerste digitale VSV Bestuurdersbijeenkomst plaats over het thema Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Senior beleidsmedewerkers Marleen Kruijt en Caroline van Weert van het CPZ praatten de bestuurders bij over de stand van zaken rond de implementatie van de ZIG. Er werd gestart met een impressie van de voortgang van de implementatie gebaseerd op de belronde van het CPZ met de VSV’s. Hierbij werden zowel de harde als ook de softere aspecten m.b.t. de implementatie besproken zoals de samenwerking, cliënt centraal, vertrouwen maar ook de organisatievorm en wijze van bekostiging.

Daarna werd aan de hand van de rapportage van de openbare indicatoren over de ZIG ingegaan op de wijze van definitie en registratie van deze indicatoren en de praktische haalbaarheid. De VSV’s worstelen met de invoering van bijvoorbeeld de coördinerend zorgverlener. De vraag is of dit de enige oplossing is om voor de cliënt optimaal beschikbaar te zijn? Zo zijn er dezelfde soort vragen te stellen over het bespreken van alle zwangeren in het MDO. Immers; als er goede afspraken zijn gemaakt over de zorgpaden is dit niet in alle gevallen nodig. Wellicht moet in de doorontwikkeling van de ZIG gezocht worden naar andere omschrijvingen: meer kijken naar het doel; wat willen we bereiken?

Vervolgens werd ingegaan op de wijze waarop de ZIG momenteel samen met alle branchorganisaties en de patiëntenorganisaties geactualiseerd wordt. Dit jaar wordt het eerste addendum van kracht waarin veranderde regelgeving verwerkt is. De werkgroep ZIG is alweer volop aan de gang met het opstellen van een tweede addendum waarin thema’s als Kansrijke start, gegevensuitwisseling en de herijking van de samenwerkingsafspraken (voorheen VIL) aan de orde komen.

De huidige ZIG wordt momenteel geëvalueerd . Er loopt een procesevaluatieonderzoek bij CPZ, een onderzoek naar samenwerking vanuit het Zorginstituut en vanuit het RIVM een onderzoek naar de inhoudelijke resultaten. Daarnaast oriënteren de partijen zich, ook i.v.m. andere zorgstandaarden op welke wijze qua vorm en inhoud de ZIG kan worden vernieuwd. Hebben we het bijvoorbeeld over minimumnormen of streefnormen? En hoe verhoudt de ZIG zich tot bijvoorbeeld landelijke integrale richtlijnen?

Bij raadpleging van de aanwezigen werd aangegeven dat de positieve kanten van de ZIG die zij ervaren zijn: duidelijk kader, meer samenwerking en bewustwording. Wat als negatief werd ervaren was m.n. de bureaucratie, het eindeloos vergaderen, de papieren tijger en tijdsgebrek voor de uitvoering. Als belangrijke behoeften voor de verdere implementatie werden dan ook aangegeven: ondersteuning van ICT, de kosten en de tijd. Dit duidt erop dat qua organisatie en coördinatie het de meeste VSVs aan capaciteit lijkt te ontbreken om dit allemaal goed in te regelen. Dit is een signalering die CPZ ook op alle gesprekstafels kenbaar maakt. De aanwezigen gaven als top 3 van aan te pakken onderwerpen voor de actualisatie van de ZIG aan: Digitale gegevensuitwisseling , Kansrijke start en de Herijking Samenwerkingsafspraken (VIL). Tijdens het webinar werden veel vragen gesteld over bekostiging. Hier vind je een Q&A over bekostiging. Vragen en antwoorden over de ZIG vind je in de Q&A over de ZIG.

Hier vind je de presentatie van de bijeenkomst.

In de komende periode zullen wij VSV’s benaderen met de vraag om input voor de doorontwikkeling van de ZIG.

De bijeenkomst is opgenomen en kun je hieronder terugkijken.

Om VSV’s te ondersteunen bij de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg heeft het CPZ een implementatietool ontwikkeld. Het implementatieplan is hierbij als leidraad aangehouden. Iedere VSV heeft een gemeenschappelijk account om de implementatietool te kunnen gebruiken. De bij ons bekende contactpersonen hebben we een mail gestuurd met de link naar de eigen ‘online-werkomgeving’. Mocht je willen weten wie van jouw VSV deze gegevens heeft ontvangen, stuur dan een mail naar cpz@collegepz.nl


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek