Q&A Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Tijdens de digitale VSV bestuurdersbijeenkomst van 29 mei 2020 werden enkele vragen gesteld over verschillende onderwerpen uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Hieronder de vragen met de antwoorden.

Meer informatie over de digitale bijeenkomst en terugkijken kan hier.

Cliënt als gelijkwaardige partner

In hoeverre zijn cliënten als gelijkwaardig partner betrokken bij de VSV’s?Formeel zouden alle VSV’s een moederraad moeten hebben. In de praktijk is dat nog vaak een worsteling.
In onze VSV kunnen we geen moeders krijgen die willen deelnemen in een moederraadOnder leiding van het CPZ zal het onderwerp moederraad zoals het nu in de ZIG staat ook geëvalueerd worden. Moederraden blijken voor veel VSV’s lastig te vormen zijn. We krijgen regelmatig signalen dat het lastig is deelnemers te krijgen voor een moeder- of cliëntenraad.
Zijn er tips voor de oprichting van een moederraad?Bekijk het verslag van het webinar over het inrichten van een moederaad.
Oprichten van een moederraad kost ook geld. Een VSV is veelal een vrijwilligersorganistie. Wie moet dat betalen? In principe vallen de kosten van kwaliteitsmanagent zoals scholing, intercollegiale toetsing, PDCA-cyclus en cliëntenmetingen en inbreng binnen de tarieven van de zorgverleners. Deze worden uitonderhandeld door de beroepsorganisaties. De vraag is of de organisatiekosten die komen kijken bij de taken van een VSV (waaronder de moederraad), waarbij het netwerken en het organiseren daarvan met alle leden extra inspanning kost, ook in deze tarieven zit. CPZ, Perined en de Federatie van VSV’s krijgen signalen dat de VSV’s hiervoor onvoldoende zijn toegerust. Deze knelpunten agenderen we bij onze stakeholders als VWS, NZA en Zorgverzekeraars.

Coördinerend zorgverlener

Heeft de functie van coördinerend zorgverlener daadwerkelijk inhoud? Vaak is het op papier zodat aan de eisen wordt voldaan.De functieomschrijving van de CoZo in de Zorgstandaard blijkt vaak complex voor het zorgveld. Dit wordt momenteel geëvalueerd in het kader van de doorontwikkeling van de ZIG.
De term coördinerend zorgverlener leidt tot veel discussie. Kunnen we niet spreken van een hoofdbehandelaar?De functie van COZO blijkt in de praktijk moeilijk in te regelen en de vraag is of elke cliënt dit belangrijk vindt. Wellicht zijn er andere manieren om ervoor te zorgen dat de cliënt snel en adequaat in een veilige omgeving zijn vragen kan stellen en antwoord kan krijgen. Dit wordt momenteel geëvalueerd in het kader van de doorontwikkeling van de ZIG.

Indicatoren & kwaliteit

Is er al zicht op het moment waarop de PREMS-set beschikbaar is?Planning is om de PREM eind dit jaar afgerond te hebben. Streven is dat deze voor verslagjaar 2022 in de indicatorenset komt.
Wat moeten we doen in afwachting van de PREM set.  De NPS + meten conform beschreven staat in de indicatorenset bij voorkeur aangevuld met inhoudelijke lijst als de PREM ziekenhuizen, ReproQ, PCQ etc. Voor een beschrijving van het werkproces kijk je hier. Meer vragen en antwoorden vind je hier.
Wie moet het kwaliteitsdashboard betalen?In principe vallen de kosten van kwaliteitsmanagement binnen de tarieven van de zorgverleners. Perined, CPZ en de Federatie VSV’s spannen zich in dit knelpunt te agenderen.
Hoe vul je een kwaliteitsdashboard?De werkgroep indicatoren van een VSV stelt criteria op voor dashboards voor de indicatoren.

Veiligheid

Wat houdt veiligheidsmanagement dan in?Veiligheidsmanagement is een soort van kwaliteitsmanagement naast de gebruikelijke PDCA-cyclus. Voor meer informatie: artikel op kennisnet of kijk op https://medirisk.nl/safety-ii-patientveiligheid-door-focus-op-dagelijkse-praktijk/
Hoe pak ik veiligheidsmanagement binnen de VSV aan? Je kunt een K&V werkgroep instellen binnen je VSV en daarbij ook het ziekenhuis betrekken. Daar zit vaak al een heleboel expertise over dit onderwerp. Of kijk bij bovengenoemde informatie.

Doorontwikkeling ZIG

De ZIG is volop in ontwikkeling. De werkgroep doorontwikkeling ZIG heeft een addendum voor de ZIG opgeleverd die aangeboden is bij het ZiN. En deze werkgroep ZIG is alweer volop aan de gang met het opstellen van een tweede addendum waarin thema’s als Kansrijke start, gegevensuitwisseling en de herijking van de samenwerkingsafspraken (voorheen VIL) aan de orde komen.

De huidige ZIG wordt momenteel geëvalueerd . Er loopt een procesevaluatieonderzoek bij CPZ, een onderzoek naar samenwerking vanuit het Zorginstituut en vanuit het RIVM een onderzoek naar de inhoudelijke resultaten. Daarnaast oriënteren de partijen zich, ook i.v.m. andere zorgstandaarden op welke wijze qua vorm en inhoud de ZIG kan worden vernieuwd. Hebben we het bijvoorbeeld over minimumnormen of streefnormen? En hoe verhoudt de ZIG zich tot bijvoorbeeld landelijke integrale richtlijnen? Hieronder een overzicht van enkele vragen en opmerkingen over de doorontwikkeling van de ZIG uit de digitale bijeenkomst.

Kunnen we bij het doorontwikkelen van de ZIG niet voorzien in enkele hoofddoelstellingen en de invulling daarvan over laten aan het werkveld? De structuur van de ZIG wordt aankomend jaar geëvalueerd. Zorgstandaarden komen in verschillende vormen in Nederland. Onder leiding van het CPZ gaat het beroepenveld kijken welke vorm het meest passend is.
Is er ook aandacht voor Zorg op de Juiste Plek in de ZIG?Binnen de ZIG wordt nu gewerkt aan de herijking van de oude VIL. In dit nieuwe document wordt beschreven welke zorg er gegeven kan worden, hoe de zorg gegeven wordt en aansluitend regionaal door wie. Vanuit deze gedachte komt er meer plek voor de juiste zorg op de juiste plaats.
Is er ook aandacht voor patiënttevredenheidsenquetes in de ZIG?Dit is een vorm van kwaliteitsmeting. De partijen in de geboortezorg zetten zich in de werkgroep indicatoren, onder voorzitterschap van het CPZ, in om tot een zinnige en compacte landelijke vragenlijst te komen. Zodat de zorgverleners daadwerkelijk goede feedback vanuit hun cliënten ontvangen. Cliëntenparticipatie is een belangrijk onderdeel in de ZIG.
Hoe bevorder je het gezamenlijk eigenaarschap van alle disciplines op de werkvloer. Wordt nu vaak ver van bed show. Hoe creeer je het gevoel dat we het samen moeten regelen.Gezamenlijk eigenaarschap ontstaat en groeit als partijen elkaar respecteren als gelijkwaardige partners en nieuwsgierig zijn naar elkaars perspectief. Dit ontstaat als teams daadwerkelijk samen gaan werken en/of elkaar beter leren kennen door gezamenlijk dingen te ondernemen. Vanuit de psychologie blijkt gezamenlijkheid bevordert te kunnen worden door dingen samen te ondernemen. Bijvoorbeeld heidagen met een sportief competitief element, etentjes. Vaak is er sprake van totaal verschillende culturen.

Het blijft moeilijk om echt iedereen aangehaakt te krijgen in een samenwerkingsverband. Hierbij helpt het om de verandering die je wil zo concreet mogelijk te vertalen op praktijkniveau.