Uiterlijk 1 mei 2019 aanlevering indicatoren verslagjaar 2018, inclusief de NPS.

26 februari 2019

Zoals ieder jaar moeten uiterlijk 1 mei a.s. de kwaliteitsindicatoren, bestaande uit de zorginhoudelijke indicatoren en de klantpreferenties, aangeboden worden aan het Zorginstituut Nederland (ZiN). Nieuw is dat dit jaar voor het eerst ook verplicht de NPS-scores op VSV niveau moeten worden aangeleverd. Kijk voor meer informatie op Zorginzicht.nl.

ZiN heeft in 2017 haar doorzettingsmacht gebruikt door eenzijdig de set Indicatoren Integrale Geboortezorg vast te stellen inclusief de NPS. Het CPZ heeft samen met en namens de partijen betrokken bij de integrale geboortezorg, hier fors bezwaar tegen gemaakt, omdat deze score zoals nu gedefinieerd weinig informatie geeft over de kwaliteit van de geleverde zorg, laat staan aanknopingspunten biedt als keuze informatie.

Wat zijn de stappen voor de aanlevering:

  1. De ziekenhuizen zijn geïnformeerd over de verplichting om indicatoren voor de Transparantiekalender aan te leveren, waaronder de set integrale geboortezorg. Ook de kraamzorgorganisaties en Verloskundige praktijken hebben eind vorig jaar een vooraankondiging ontvangen over de aanlevering.
  2. De aanlevering betreft de gehele set Indicatoren Integrale Geboortezorg, op drie uitzonderingen na: de borstvoedingsindicator, die vanuit de Kraamzorg via DESAN voor een VSV wordt aangeleverd, alsmede de klantpreferentievragenlijsten van kraamzorg en verloskundigenpraktijken, die door deze partijen via respectievelijk DESAN en Perined worden aangeleverd.
  3. Perined levert de overige VSV-indicatoren aan het ziekenhuis/de ziekenhuizen die binnen het betreffende VSV valt/vallen. (De stafafdeling Kwaliteit in) het ziekenhuis kan ze dan vervolgens uploaden in het OmniQ-portal van DHD, die voor doorgeleiding aan ZiN zorg draagt.
  4. Hiernaast worden de klantpreferenties voor het ziekenhuis en het gehele VSV ingevuld en via OmniQ van DHD en levert die ook aan bij het ziekenhuis voor doorlevering aan ZiN.
  5. Het VSV levert de NPS-scores van cliënten die zorg hebben ontvangen in 2018 van het VSV, op VSV-niveau (dus niet per soort zorgverlener) aan bij het ziekenhuis. (De stafafdeling Kwaliteit in) het ziekenhuis kan ze dan vervolgens uploaden in het OmniQ-portal van DHD, die voor doorgeleiding aan ZiN zorg draagt.

Dit laatste kon (of als dat nog snel te realiseren is: kan) op verschillende manieren: De NPS bestaat uit de volgende vraag:

Hoe waarschijnlijk is het dat u op basis van uw ervaringen met de zorg (door o.a. verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden verleend) rondom zwangerschap/bevalling, deze zult aanbevelen aan een vriendin?

  1. Als het VSV al standaard een cliëntervaringsvragenlijst uitzet(te) en de NPS hier aan is toegevoegd, kan het VSV hiervoor een erkende gegevensmakelaar (waaronder Perined) inschakelen om de gegevens zo nodig nog te verwerken (de NPS te berekenen uit de antwoorden) en – samen met het responspercentage – via het VSV, aan het ziekenhuis ter doorlevering beschikbaar te stellen.
  2. Met de kraamzorgorganisaties die onderdeel zijn van het VSV is aansluiting gezocht op de huidige (overigens niet verplichte) cliëntervaringsmeting binnen de kraamzorg. De kraamzorg heeft dan ook voor de andere disciplines uitgevraagd. Wellicht dient het bestand van de kraamzorg bewerkt te worden om alleen de cliënten van het betreffende VSV over te houden. Dit zou bijvoorbeeld aan Perined kunnen worden gevraagd.
  3. Ook heeft Perined de mogelijkheid geboden, de NPS via Perined uit te zetten. Perined werkte hierbij samen met het CPZ. Op basis van door u aangeleverde lijsten met emailadressen van cliënten uit 2018 kan door u (of desgewenst namens u door Perined) een standaard mail aan cliënten gestuurd worden met een link naar de website waar de NPS op staat. Resultaat en responspercentage worden vervolgens door Perined aan de ziekenhuizen aangeleverd en aan het VSV teruggekoppeld (https://www.perined.nl/registratie/nps).

Kwaliteitsjaarverslag

Elk VSV dient daarnaast vanaf verslagjaar 2018 regionaal jaarlijks systematisch cliëntervaringen te verzamelen met een erkend instrument naar keuze. Instrumenten die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn onder andere, maar niet uitputtend, de ReproQ, ReproQ in engere zin, Lady X, ICHOM Zwangerschap en geboorte, PCQ en Zorgkaart Nederland. Voor een meer informatie kijk hier. De resultaten van de meting en de hieruit volgende acties worden opgenomen in het jaarlijks kwaliteitsverslag. De resultaten kunnen onder andere gebruikt worden voor het eigen leren en verbeteren, kwaliteitsverbetering binnen het VSV en voor keuze-informatie voor (potentiële) cliënten op regionaal niveau.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...