Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s

2 november 2023

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van VWS opdracht gegeven aan ZonMw om een stimuleringsprogramma voor de doorontwikkeling en versterking van de VSV’s (inclusief IGO’s) op te stellen op basis van dit Basiskader VSV’s.

Doel van dit stimuleringsprogramma is om VSV’s te helpen met het implementeren van de verantwoordelijkheden en taken uit het basiskader. Dit programma wordt straks uitgevoerd door ZonMw in nauwe samenwerking met en ondersteuning door de Federatie van VSV’s, het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) en het College Perinatale Zorg (CPZ) [1]. Alle andere belanghebbenden zijn betrokken door ZonMw en worden hierover geïnformeerd via VWS. Het programma loopt van 2024 tot en met 2026 en is momenteel nog volop in ontwikkeling.

We realiseren ons dat de VSV’s willen weten wat er van hen verwacht wordt. Door middel van dit bericht willen we iets meer van de kaders en context schetsen.

Wat zijn belangrijke uitgangspunten voor het stimuleringsprogramma?

  • Het stimuleringsprogramma is gericht op implementatie van het Basiskader VSV’s.
  • Het programma is voor alle VSV’s, inclusief IGO’s.
  • VSV’s hoeven om aanspraak te maken op subsidie geen juridische entiteit te zijn.
  • De aanvraag wordt zo eenvoudig mogelijk met zo min mogelijk administratieve lasten.
  • De VSV’s worden ondersteund op een manier die bij hen past.
  • VSV’s kunnen kiezen waarmee ze aan de slag gaan.
  • Het verloop en de impact van het programma moet gevolgd kunnen worden door zowel ZonMw als door het VSV zelf. De VSV’s worden hierbij niet onderling vergeleken en het monitoren van de zelfgemaakte stappen en eigen voortgang staat voorop.  

Wanneer kan subsidie aangevraagd worden?

ZonMw streeft er naar om de subsidieoproep in het eerste kwartaal van 2024 open te stellen. Het is de bedoeling dat geld voor VSV’s eind 2024 beschikbaar komt. VSV’s kunnen bij de aanvraag ondersteuning krijgen via een aanspreekpunt in de regio. Hier worden jullie later over geïnformeerd.

Wat gebeurt er na 2026?

Om de resultaten van het beoogde stimuleringsprogramma duurzaam te kunnen borgen, wordt parallel gekeken naar een structurele bekostiging voor de taken en verantwoordelijkheden van een VSV na dit programma. VWS zal samen met de NZa en het Zorginstituut in de looptijd van het programma de mogelijkheden verkennen en uitwerken hoe een VSV bekostigd kan worden voor het coördinerende werk ter ondersteuning van integrale zorgverlening. Het doel is dat na 2026 hiervoor structurele bekostiging mogelijk is voor VSV’s.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat jullie vragen hebben. Tijdens de online informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders op 23 november a.s. zullen we jullie verder informeren over de opzet, voortgang en invulling van het stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s. Je kunt je hier aanmelden.

Heb je nu al vragen? Mail ze naar info@federatievsv.nl en we zullen deze samen met de programmapartners beantwoorden. Met de programmapartners gaan we de vragen en antwoorden beschikbaar maken voor alle VSV’s via één centraal punt.  

AANLEIDING

Een VSV is een samenwerkingsverband voor netwerkzorg in de geboortezorg. De zorgverleners in dit VSV zijn verantwoordelijk voor de multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking tussen die partijen voor integrale geboortezorg. In 2020 hebben de VSV’s, in hun wens om helderheid te krijgen over de kerntaken van een VSV en de hiervoor benodigde investeringen en uitvoeringskosten, aan de Federatie van VSV’s gevraagd een duidelijk basiskader uit te werken voor de verantwoordelijkheden en taken van een VSV (bestuur). Dit basiskader is in 2022 vastgesteld. Het stimuleringsprogramma heeft als doel om stap voor stap onderdelen van het basiskader te integreren in de VSV’s, waarbij de VSV’s wel aan de slag moeten en afspraken/een plan van aanpak moeten maken, maar juist ook eigenaarschap houden over hun eigen proces. De VSV’s worden daarbij ondersteund in de regio door de Federatie van VSV’s en het NRCG. VSV’s kunnen daarbij ook gebruik maken van de kennis, informatie en instrumenten van het CPZ.


[1] De Federatie van VSV’s ondersteunt de VSV’s als belangenbehartiger en vanuit kennis en expertise over waar VSV’s behoefte aan hebben bij het integreren van verantwoordelijkheden en taken uit het basiskader. De Federatie werkt nauw samen met de regionale consortia en het CPZ. De regionale consortia, die landelijk met elkaar het NRCG vormen, spelen op hun beurt een belangrijke rol bij het signaleren van behoefte aan kennis en tools in de regio’s en de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van nieuwe en bestaande kennis in de regio’s. Het CPZ ondersteunt met kennis en expertise van VSV’s en met tools en kwaliteitsinstrumenten voor integrale geboortezorg.


Lees ook

17 april 2024
Organisatie en bekostiging

23 april – digitaal vragenuurtje over het ZonMw subsidieprogramma ‘Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden’!

Na vaststelling van het Basiskader voor VSV’s door de landelijke partijen in de geboortezorg in 2023, volgt nu de vervolgstap...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.