Perspectief IGJ op einddatum Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG).

4 november 2019

In het jaarlijks overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het CPZ stelden wij de vraag op welke wijze de IGJ naar de voortgang van de implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) kijkt. Een belangrijke vraag zeker nu de einddatum van 1-1-2020 met rasse schreden nadert. En vastgesteld moet worden dat de ZIG nog niet volledig is geïmplementeerd.  Deels doordat de landelijke ontwikkelingen op gebied van o.a. digitale gegevensuitwisseling nog niet ver genoeg zijn en deels omdat de implementatie veel, soms vrijwillige, tijd kost van de VSV leden. Hiervoor ontbreekt vaak de implementatiecapaciteit.

Desondanks is de IGJ positief over de vorderingen die zijn gemaakt in het veld. Lees hier meer over de vier veldbezoeken aan VSV’s die de IGJ heeft gemaakt om een beeld te krijgen van de stand van zaken rond de implementatie van de ZIG.

Hoe houdt de IGJ toezicht op de integrale geboortezorg ?

Op onderstaande punten, die we vanuit het veld hebben ontvangen, heeft de IGJ het volgende aangegeven:

  • Het doel van het toezicht van de IGJ op de integrale geboortezorg door VSV’s is met name stimulerend. Zie hiervoor ook het handhavingsbeleid van IGJ.
  • In uitzonderlijke situaties waarbij er risico’s zijn voor de patiëntveiligheid, zal de inspectie andere handhavende maatregelen inzetten, zoals corrigerende of zwaardere maatregelen. De ‘einddatum’ in het implementatieplan van de zorgstandaard is voor IGJ niet het belangrijkste criterium in haar toezicht op integrale geboortezorg. Er wordt meer gekeken of de thema’s van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg onder de aandacht van het VSV zijn, naar de voortgang van implementatie daarvan en een gezamenlijk draagvlak daarvoor.
  • Binnen die voortgang heeft de IGJ vooral oog voor de ‘lerende organisatie’. Specifieke thema’s, zoals een VSV-breed gedragen beleid voor Kwetsbare Zwangeren en een gezamenlijk kwaliteitsbeleid waarbij ook samen geleerd wordt van incidenten en calamiteiten, staan hoog op de agenda van de IGJ. Hetzelfde geldt voor preventie, bijvoorbeeld of VSV’s een gezamenlijk ‘stoppen met roken’ beleid hebben.
  • Bij innovatieve ontwikkelingen zoals in zorgpaden wordt, als zich calamiteiten voordoen, vooral getoetst of er van te voren integraal is nagedacht over alle mogelijke consequenties van het vernieuwende zorgpad.  En weten zorgverleners wat te doen bij incidenten of calamiteiten (een zogenaamde prospectieve risicoanalyse). Uitkomsten van innovatieve ontwikkelingen, inclusief eventuele incidenten en calamiteiten, dienen goed te worden gedocumenteerd en geëvalueerd.
  • Als er aanleiding is tot corrigerende of zwaardere maatregelen, zal de IGJ deze niet aan VSV’s opleggen aangezien zij geen zorginstelling zijn in de zin van de Wkkgz en de WTzi. De IGJ zal op monodisciplinair niveau beoordelen of elke partij individueel voldoende heeft gedaan om bij te dragen aan de goede samenwerking met de andere partijen.

Meer informatie over het toezicht op de geboortezorg door IGJ is hier te lezen.


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek