"Beleidsarme" Prinsjesdag 2021 laat veerkracht Nederland zien

30 september 2021

Omdat er nog steeds geformeerd wordt, zou het een tamelijk beleidsarme Prinsjesdag worden. Veel grote keuzes worden inderdaad overgelaten aan een volgend kabinet, maar niet allemaal. De Rijksoverheid heeft een samenvatting van de Miljoenennota 2022 gepubliceerd. Hierin wordt benadrukt hoe Corona de samenleving het afgelopen anderhalf jaar op de proef heeft gesteld. De pandemie veranderde ons dagelijks leven ingrijpend. Veel mensen werden ziek en er waren ongekende maatregelen nodig. Sommige huishoudens en bedrijven zijn zwaar aangedaan en het leed is groot en zeer persoonlijk. Toch lijkt Nederland zich als geheel boven verwachting goed te herstellen. Het zegt veel over de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze samenleving dat het merendeel van de Nederlanders gelukkig bleef met hun leven, ondanks de moeilijke periode en het feit dat we elkaar veel minder konden zien.

Begroting VWS 2022: gelijkblijvende pijlers voor de geboortezorg

Voor de geboortezorg is in 2022 in totaal € 4,5 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen, met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte, morbiditeit en het bevorderen van een goede start van moeder en kind. Met deze middelen wordt ingezet op:

  • Het koppelen van afzonderlijke registraties (van de verschillende beroepsgroepen) waardoor een sectorbrede perinatale registratie ontstaat, die mogelijkheden biedt voor onderzoek, vergelijkingen en indicatoren op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 
  • Het verder ontwikkelen van de perinatale audituitvoering, mede door het analyseren van uitgevoerde audits, het formuleren van verbeterpunten voor regio’s, actief inzetten op kennisdeling en rapporteren over auditthema’s.Visieontwikkeling, verbinden, agenderen, adresseren, faciliteren en regievoeren op het gebied van preventie, kwaliteitsontwikkeling, Zwangere Centraal en verbeteren integrale geboortezorg op basis van de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een goed begin (2010), de agenda geboortezorg 2018–2022 en het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’.
  • Het ondersteunen van regio’s die stappen willen zetten richting passende bekostiging voor integrale geboortezorg.Het ondersteunen van regio’s bij het mogelijk maken van landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg (VIPP-programma Babyconnect).
  • Ondersteunen van kraamzorg op maat. Dit betekent het meer flexibelinzetten van kraamzorg zodat het goed aansluit op de vraag per gezin.

Daarnaast is er € 2,4 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte, op basis van de nieuwe onderzoeksagenda Een gezonde start voor moeder en kind; Integrale zorg rondom zwangerschap.


Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...