• Dossier

PREM Geboortezorg

Vanaf 1 januari 2023 gaan we op een nieuwe, betere manier cliëntervaringen meten in de geboortezorg. Alle zorgverleners kunnen nu feedback van de cliënt krijgen over de geboden zorg. De zorgverleners kunnen van deze ervaringen leren en zo (de kwaliteit van) hun zorg verbeteren.

Ga snel naar:

Wat is dat eigenlijk, de PREM Geboortezorg?

In deze 2 minuten leggen we het uit:

Werkproces en instructie

Samenvatting van het stappenplan:

1. Voorbereiding en keuze door VSV
 • De meting met de verplichte PREM Geboortezorg wordt binnen een VSV voorbereid. Zo wordt besproken wie de cliënten informeert en mailadressen aanlevert.
2. Account in mijnPerined uitbreiden
 • De accountbeheerder van zorgaanbieder breidt zijn Perined-account uit en voegt de PREM toe.Tevens kunnen anderen uit de organisatie worden toegevoegd om emailadressen te uploaden.
 • Daarnaast maakt Perined een account aan voor alle deelnemende organisaties per VSV voor inzage in de resultaten (uitbreiding huidige account).
3. Zorgaanbieder voert cliënten in
 • De zorgaanbieder informeert de cliënt over het doorgeven van haar e-mailadres t.b.v. deelname aan de PREM Geboortezorg.
 • De zorgaanbieders uploaden de gegevens van alle cliënten die zijn bevallen van een levensvatbaar kind in mijnPerined. Het gaat daarbij om het LVR/organisatie-nummer, een e-mailadres en de aantekening ‘geen bezwaar’. Bekijk de instructievideo hieronder voor het uploaden van de gegevens in mijnPerined.
 • De zorgaanbieder voert de gegevens tijdig in zodat de cliënt de vragenlijst tussen 2- tot 8 weken na de bevalling ontvangt.
4. E-mail naar cliënt
 • Na het aanleveren van de gegevens, wordt direct door Perined/Mediquest een e-mail met link naar PREM Geboortezorg vragenlijst uitgestuurd.
 • Bij geen respons zal na twee weken een automatische herinnering worden gestuurd.
5. Cliënt ontvangt link PREM
 • De cliënt ontvangt de link naar de PREM Geboortezorg.
 • Daarin wordt de cliënt gevraagd om 14 ervaringsvragen te beantwoorden, voor elk van de organisaties waarvan zorg is ontvangen. De antwoordmogelijkheden zijn meestal: ‘Nee, helemaal niet’ of ‘1’ tot ‘Ja helemaal’ of ’10’.
6. Resultaten bespreken in VSV
 • Zorgaanbieders en VSVs zien continu hun scores in mijnPerined, op VSV niveau, in een benchmark en op zorgaanbiederniveau.
 • Zorgaanbieders en VSVs kunnen de ervaringen van cliënten gebruiken voor kwaliteitsverbetering en benchmarking in het kader van leren en verbeteren.
7. PREM indicator- scores naar ZiN
 • Perined berekent de gemiddelde PREM indicatorscores en koppelt ze aan een VSV. •PREM indicatorscores worden jaarlijks via OmniQ aangeleverd aan ZiN.
 • ZiN gebruikt de PREM indicatorscores in de Openbare DataBase (ODB).

Meest gestelde vragen

Wat is de PREM?
Vanaf 1 januari 2023 gaan we op een nieuwe, betere manier clientervaringen meten in de geboortezorg. Alle zorgverleners kunnen feedback van de cliënt krijgen over de geboden zorg.

 • Alle zorgverleners en VSVs kunnen continu hun scores zien in het dashboard van mijnPerined, op meerdere niveaus: op VSV niveau, in een benchmark en op zorgaanbiederniveau. Met deze resultaten kunnen de zorgverleners en de VSVs leren en verbeteren.
 • Perined berekent de PREM Geboortezorg-indicatorscores per VSV.
 • Uiteindelijk verwerkt het Zorginstituut Nederland de scores in een landelijke benchmark.
 • De PREM-geboortezorg resultaten gaan – vanaf verslagjaar 2024 – op zorgaanbiederniveau naar ZorgKaart Nederland. Dit levert waardevolle keuze-informatie op voor de cliënten.
 • Dit levert transparantie over de resultaten van de geboortezorg.

Hoe wordt deze PREM als middel kan worden ingezet voor cliënten om daarmee een keuze te maken voor de best passende zorgverlener? Uitkomsten komen toch op VSV- niveau?
Op dit moment is het niet mogelijk voor clienten om o.b.v. deze PREM-resultaten een keuze te maken voor een specifieke zorgaanbieder, omdat de openbare gegevens inderdaad op VSV niveau zijn. Het streven is om de resultaten voor verslagjaar 2024 ook op Zorgkaart Nederland te krijgen, maar dan wel op zorgaanbiedersniveau.

Komen er vertalingen van de PREM vragenlijst?
De vragenlijst is er ook in het Engels en het Arabisch. Er wordt nog gewerkt aan een Poolse en Turkse vertaling.

Is er ook nagedacht over laaggeletterdheid? Bij de ontwikkeling van de PREM en met name bij de formulering van de vragen is Pharos betrokken. De vragen zijn op B1 niveau.

Begrijp ik het goed dat de PREMlijst de zorg evalueert (aan het einde) en dus niet tijdens de zorg om deze aan te passen op haar wensen? Dus dat de PREM naar de waarde voor de groep kijkt (en zo evt kijkt naar bv beste zorgpad) en niet naar waarde op patient-niveau?
De landelijke PREM Geboortezorg wordt inderdaad aan het eind (2-8 weken na de bevalling) ingevuld en levert resultaten over de hele groep. Op basis hiervan kan het gesprek over leren& verbeteren worden aangegaan.

Gaat de zorgverzekeraar de PREM gebruiken om te korten op tarieven dat doen ze nu ook op basis van de landelijke indicatorenset?
Voor verzekeraars zijn de scores op zorgaanbiedersniveau nog niet inzichtelijk, alleen op VSV-niveau.

Zijn de scores van andere VSVs in te zien in Perined voor andere VSVs? Ik voorzie dat wij er als VSV met een grote populatie laaggeletterden bekaaid van af komen…
Nee, de VSV scores zijn alleen inzichtelijk voor het eigen VSV. In de benchmark is te zien hoe de scores van het VSV zich verhouden tot de scores van andere VSV’s. De scores zijn wel te zien in het Openbaar Databestand. Er zijn achtergrondvragen in de vragenlijst opgenomen waarin de populatiekenmerken zichtbaar worden. Goed om op de eigen website ook toelichting te geven hierover. In 2024 na de eerste landelijke meting kunnen we kijken of we de scores hiervoor moeten corrigeren.

Wat gebeurt er met de open vragen in de vragenlijst? Kun je die ergens terugvinden? Of zijn die komen te vervallen?
De antwoorden op de open vragen zijn door de zorgaanbieders zelf in te kijken in MijnPerined.

Is er wel een mogelijkheid voor mensen om zich wel kenbaar te maken voor als ze behoefte hebben aan bijvoorbeeld een nagesprek of de mogelijkheid een klacht in te dienen?
Aangegeven wordt dat de cliënt contact kan opnemen met de praktijk/organisatie voor verdere toelichting. Het is daarnaast zeker wenselijk om ook 1 iemand in het VSV (bv kwaliteitsfunctionaris) verantwoordelijk te maken voor het integraal bespreken van de PREM resultaten en de eventuele verbeteracties in kaart te brengen en door te voeren. De mogelijkheid voor het indienen van een klacht zou te vinden moeten zijn op de website van de zorgaanbieder. Op de site van de Patiëntenfederatie komt asap meer informatie.

Is er al overleg met de softwarebeheerders over het koppelen van deze data?
De aanvraag wordt meegenomen in de innovatie en beheercyclus voor gegevensuitwisseling.

Wij missen in de regio nog de vragen over JGZ, is dat in de toekomst nog mogelijk? We gaan eerst meten en evalueren met deze PREM. Maar sluiten niet uit dat bij een latere doorontwikkeling de JGZ ook wordt meegenomen.

Ik lees op het KNOV inspiratie netwerk de vraag of het verplicht is en wat er gebeurd als je het niet doet. Dat klopt, het is verplicht omdat de PREM onderdeel uitmaakt van de Indicatorenset integrale Geboortezorg en de indicatoren moeten worden aangeleverd bij Zorginstituut Nederland.

Wanneer wordt de invoering van de PREM geëvalueerd? Er wordt in ieder geval na een jaar meteen geëvalueerd, maar er zal ook tussendoor (bv na een half jaar) om feedback worden gevraagd over het proces.

Kan dan de evaluatie vragenlijst van de praktijk zelf komen te vervallen? Ja theoretisch wel. De PREM wordt vanaf 1 januari DE manier om clientervaringen in de geboortezorg te meten. De resultaten komen ook op organisatieniveau beschikbaar in mijnPerined.

Je wilt toch aan kwaliteitsverbetering gaan doen voor je eigen VSV en dit wordt zo wel erg moeilijk. In onze regio doen we ondertussen bevallingen in ziekenhuizen verdeeld over 5 VSV’s terwijl je maar van 1 VSV lid bent. Alle zorgverleners en VSV’s kunnen continu hun scores zien in het dashboard van mijnPerined, op meerdere niveaus: op VSV niveau, in een benchmark en ook op zorgaanbiederniveau. Met deze resultaten kunnen de zorgverleners en de VSV’s leren en verbeteren. 

Krijgt de kraamzorg ook inzage in Perined?
Ja, de kraamzorgorganisaties gaan toegang krijgen tot de spiegelinformatie. Alle organisaties worden via Bo Geboortezorg geïnformeerd en kunnen zich dan bij Perined melden voor een overeenkomst en toegang tot mijnPerined.

Worden de uitkomsten zichtbaar van je eigen kraamzorgorganisatie of van alle kraamzorgorganisaties in het VSV?
Kraamzorgaanbieders kunnen zich bij Perined aanmelden. Na het tekenen van een overeenkomst maakt Perined account aan.
Als een kraamzorgorganisatie toegang heeft tot mijnPerined kunnen ze hun eigen cijfers zien vs. het totaal van de rest van de kraamzorgorganisaties. Daarnaast zien ze ook de cijfers van hun VSV vs. de rest van de VSV’s

In een regio waar veel kraamverzorgenden als ZZPers werken hebben zij mogelijk wel invloed op de uitkomsten van de Prem, maar zij zijn niet aangesloten bij een VSV. Hoe kan je invloed hebben op de kwaliteit van zorg van de ZZpers?
Ook de zzp Kraamzorgaanbieders worden in de vragenlijst genoemd en kunnen worden aangeklikt en veel ZZP’ers worden ook lid van coöperaties waarmee zij vertegenwoordigd zijn in VSV’s. Invloed op de kwaliteit bij niet georganiseerde ZZP’ers is inderdaad moeilijker.

Wanneer kan de kraamzorg een Perined account/inlog aanvragen om inzage te hebben in de portal van Perined.
Kraamzorgaanbieders moeten zich melden voor een account bij Perined.

Welke organisaties moeten zich aanmelden om gebruik te maken van de vragenlijst via Perined? Alleen de organisaties die emailadressen gaan versturen? Of ook de organisaties die resultaten willen ophalen (bijv. kraamzorgorganisaties). Daarmee samenhangend; van wie heb je dan contactgegevens nodig? De meeste organisaties hebben al een Perined account, dat account moeten worden uitgebreid met de mogelijkheid voor het uploaden van e-mailadressen. Voor inzage kan hetzelfde Perined account gebruik worden. Voor de kraamzorgorganisaties wordt na het afsluiten van een aparte overeenkomst of geheimhoudingsverklaring een nieuw account voor inzage aangemaakt. Perined en Bo werken aan de procedure. Hierover zal binnenkort een directiemail worden gestuurd door BO.

Is het noodzakelijk om als kraamzorgorganisatie 1 account aan te maken? Om inzage te krijgen in de eigen resultaten en in de VSV-resultaten is het nodig om minstens één account te hebben. Meer informatie hierover volgt binnenkort vanuit BO. Vervolgens is het mogelijk om zelf meerdere accounts te maken per kraamzorgorganisatie, zodat eventueel meerdere mensen de resultaten kunnen inzien. Dit kan dan naar eigen inzicht, zonder verdere tussenkomst van Perined.

Momenteel stuurt de kraamzorgorganisatie nog vragenlijsten vanuit Kraamkompas. Mogen er alsnog tevredenheidsmetingen uitgezet blijven worden via Kraamkompas? Hoe gaan andere regio’s hier mee om? Ja dat mag maar het is wel van belang om goed te kijken of er geen overlap is en het is belangrijk om cliënten goed te informeren over het hoe & waarom van meerdere vragenlijsten. Zoals op de bijeenkomst van Bo op 22/9 aangegeven zal Bo contact opnemen met Kraamkompas om hen te infomeren over deze nieuwe situatie. Afnemers van Kraamkompas moeten zelf beoordelen in hoeverre ze gebruik willen blijven maken van dit product.

Bij de aanmelding wordt gevraagd om o.a. (LVR)-nummer van die zorgaanbieder. Een kraamzorgorganisatie heeft geen LVR nummer, dus kan nu niet aanleveren? Dat klopt voor verslagjaar 2023

Hoe verloopt het proces?

 • Binnen een VSV informeren (meestal) de verloskundigen de cliënten over de vragenlijst
 • De verloskundige geeft, via een account bij Perined, emailadressen door van de clienten die 2 tot 8 weken geleden bevallen zijn
 • De cliënt ontvangt vervolgens van Perined automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst.

Wie moet het aanleveren?
Per VSV is één zorgdiscipline verantwoordelijk voor de aanlevering van de e-mailgegevens van cliënten. Dit om te voorkomen dat een cliënt meerdere PREMS toegestuurd krijgt. Omdat de verloskundige het eerste aanspreekpunt is van de zwangere en haar begeleidt tijdens haar zwangerschap tot kraamtijd, is de verloskundige veruit de meest logische discipline. Maar het kan per VSV verschillen. Spreek dit dus binnen je VSV goed af.

Hoe werkt het op het moment dat een zwangere onder behandeling is in de 2e lijn en daar ook bevalt? Dan moeten afspraken worden gemaakt in het VSV dat het ziekenhuis dan hun emailadres afgeeft of dat de verloskundige dat bij de nacontrole blijft doen.

Kunnen VSV’s die eerder meededen aan de validatie ook nog eerder beginnen met PREM uitvraag? jazeker!

Wanneer wordt door wie welke onderdelen uitgevraagd en hoe krijgt een VSV inzicht in de resultaten
De verloskundige uploadt de emailadressen 2 tot 8 weken na de bevalling via mijnPerined, van waaruit de vragenlijsten worden verstuurd. De data worden ontvangen door Perined. In het dashboard van mijnPerined zijn (na minstens 10 respondenten) de gegevens continu inzichtelijk voor de VSVs en individuele zorgaanbieders.

Kan iemand iets uitleggen over de mogelijke digitale systemen om de PREM uit te gaan vragen? komt/is er een online portal? is het nodig/wenselijk om dit in te bouwen in een electronisch dossier? kan dit (beter) eerst op papier?
De PREM wordt uitgevraagd via Perined/Mediquest.

Komt er een advies welk moment je dit doet? Nacontrole is een evaluatiemoment maar lang niet al onze zwangeren komen op deze controle.
Het is het meest logische om te vragen of de client geen bezwaar heeft bij de intake. Bij de implementatie van het meten met de PREM is het waarschijnlijk noodzakelijk om dit bij de eerste groep zwangeren dit bij de nacontrole te doen. Zo kan de inhaalslag gemaakt worden.

Nu is het zo dat wij zelf de NPS kunnen uitvragen bij de client en de uitkomsten delen met Perined. Klopt het dat nu de vragen enkel via Perined gaan?
Ja dat klopt.

Hebben wij aan onze “verplichting” voldaan als wij adressen hebben aangeleverd?
Ja, dat klopt, als het ziekenhuis namens het VSV vervolgens ook de Indicatorscores accordeert en ze aangeleverd worden aan het Zorginsituut heeft het VSV voldaan aan de verplichting voor transparantie. Voor de zorg is het een goede zaak om op basis van de rapportage te kijken naar verbeterpunten samen met de praktijk / organisatie en het VSV.

Is een kleine uitvraag voldoende? Nee, het is verplicht dat alle vrouwen die aan de inclusiecriteria voldoen uitgenodigd worden. Dus een kleine uitvraag is niet mogelijk

Welke gegevens moet je precies uploaden bij Perined?
Het gaat om het invoeren van een LVR-nummer, e-mailadres van net bevallen vrouw (van levensvatbaar kind) en ‘geen bezwaar’.

Wanneer moet je precies wat doen?
Je informeert de client over de PREM en over het feit dat haar e-mailadres wordt gebruikt bij de intake. (Of bij de nacontrole – als de zwangerschap eerder startte dan de PREM geïmplementeerd werd). Als de client bevallen is, upload je het bestand met e-mailadressen, LVR en ‘geen bezwaar’naar Perined. De cliënt moet 2 tot 8 weken na de bevalling de PREM ontvangen. Door elke maand het excel-bestand te uploaden weet je zeker dat het goed gaat. Je ziet dan ook maandelijks direct je rapportage op MijnPerined.

Moet je de gegevens handmatig intypen?
Nee, je kunt een export maken vanuit het eigen systeem. Hoe je de gegevens kunt uploaden, zie je hier

Wordt er wel meegenomen in de vragenlijst wat de tijd tussen de bevalling en het invullen is? (Maw is datum van bevallen onderdeel van de vragenlijst)
Ja dit is een vraag in de vragenlijst.

Wordt het emailadres na invullen van vragenlijst verwijderd?
Ja het email-adres wordt na het invullen van de vragenlijst verwijderd of na de herinnering.

Als je kunt fliteren dan moeten de mensen toch veel meer vragen invullen dan die 14 die er getoond zijn?
Er zijn 14 ervaringsvragen, de rest zijn achtergrondvragen waarop gefilterd of gesorteerd kan worden.

Hoe wordt voorkomen dat er een selectie wordt toegepast op de aangeleverde email adressen?
Er wordt geen selectie toegepast!

Is het mogelijk om bij uitvraag via Perined drie extra vragen toe te voegen? Nee, dat is niet mogelijk. Als je een eigen vragenlijst uitstuurt dan kun je hier eventueel de PREM-vragen aan toevoegen (hier moet je dan zelf voor zorgen, inclusief de kosten). In 2023 komt dan een mogelijkheid om de antwoorden op de PREM-vragen bij Perined te uploaden. Deze moeten dan wel exact hetzelfde zijn als de PREM-vragen die bij Perined gesteld worden.

En is dat account dan bruikbaar voor meerdere VSV’s, oftewel zijn dan de gegevens van alle PREM’s van betrokken VSV’s in te zien. En voor iedere regio op VSV- en organisatieniveau? Ja, mits die VSV’s hebben aangegeven dat de betrokken kraamzorgorganisatie bij het VSV hoort. Meer informatie over hoe het VSV dat kan aangeven, volgt binnenkort.
mijnPerined werkt niet per regio, alleen op VSV- en op organisatieniveau.

Wie ontvangt de contactgegevens van Perined om de PREM resultaten in mijnPerined in te zien? Iedere praktijk of organisatie heeft een (organisatie)beheerder van het Perined account. Vraag binnen uw praktijk/organisatie na wie dat is.

Is het de bedoeling dat er per VSV 1 verloskundepraktijk de e-mailadressen moet doorgeven, of dat elke verloskundepraktijk die is aangesloten bij het VSV dat kan doen? Elke verloskundigepraktijk aangesloten bij een VSV.

Per VSV wordt voor het openbaar databestand 13 PREM Geboortezorg scores aangeleverd. De 3 naar moeder en kind uitgesplitste vragen worden t.b.v. de ODB samengevoegd. Is dit juist niet zonde om deze uitkomsten samen te voegen? En zijn deze dan nog wel in te zien in het systeem? Het aantal PREM indicator scores moest tot een tot minimum beperkt blijven. Ze zijn wel separaat terug te zien in het dashboard.

Zijn programmeurs van  verloskundige software programma’s hier al mee bezig om de processen te automatiseren? Ja, deze zijn bezig om een lijst met e-mailadressen te genereren vanuit hun systemen. Sommigen zijn daar al mee klaar, anderen nog niet. Deze lijst hoeft dan alleen nog in het Excelbestand gekopieerd worden door de verloskundigen. Het vervolgens uploaden in mijnPerined gaat heel snel. Als je dat één keer in de maand doet dan kun je ervoor zorgen dat de termijn van 2 tot 8 weken post partus altijd goed zit.

Hebben jullie over het uploaden al evaluaties over ontvangen van zorgaanbieders die al begonnen zijn met het implementeren van de PREM uitvragen? Uit de validatiestudie die eerder is gedaan is dit niet als probleem naar voren gekomen.

Wanneer mag de Kraamzorg meer info verwachten omtrent aanmelden Perined? Begrepen dat deze nog verstuurd zou worden door Bo. Klopt dat? Het is op dit moment nog niet mogelijk om de kraamzorg de rol van ‘Uploader van e-mailadressen t.b.v. de PREM’ toe te kennen. Hier wordt aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Perined en Bo Geboortezorg zijn hiermee bezig.

Het uitvragen via verloskundige praktijken lijkt op wat problemen te stuiten. In  sommige regio’s zouden kraamzorg organisaties  de mailadressen willen uploaden maar dit blijkt niet mogelijk te zijn via Perined, omdat zij geen toegang hebben. Is hiervoor een oplossing. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de kraamzorg de rol van ‘Uploader van e-mailadressen t.b.v. de PREM’ toe te kennen. Hier wordt aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Perined en Bo Geboortezorg zijn hiermee bezig.

Hoe exporteer je de e-mailadressen uit het Verloskundig Informatiesysteem (VIS)? De infographic van de KNOV met daarin alle informatie op een rij download je hier.

Instructies exporteren mailingslijsten PREM per VIS:

Vrumun: Instructie exporteren mailingslijst PREM

Orfeus: Instructie exporteren mailingslijst PREM

HIX: Instructie exporteren mailingslijst PREM

Onatal: Instructie exporteren mailingslijst PREM

Krijgen er meerdere personen in een VSV de up load rol krijgen? Iedere verloskundige praktijk voor zijn eigen cliënten? Ja, het klopt dat meerdere personen in een VSV  of zelfs per praktijk de upload krijgen. Iedere praktijk voor de eigen clienten. De gekozen zorgdiscipline (vaak de verloskundigen) neemt de ‘upload-‘rol in Perined. De huidige organisatiebeheerder kan in mijnPerined (mijnperined.nl) zichzelf (en/of anderen) de rol ‘Upload t.b.v. PREM’ toekennen. Vanaf dat moment kunnen alle zorgverleners in je organisatie die de rol ‘upload t.b.v. PREM’ hebben gekregen de e-mailadressen van de cliënten uploaden. Zie ook het werkproces op Kennisnetgeboortezorg.nl

Wij hebben diverse opties besproken maar komen eigenlijk steeds weer uit bij het aanleveren van de emailadressen door de 1e lijn. Het praktisch invoeren hiervan is niet goed uitgedacht. Uit de pilot binnen 7 VSV’s is niet naar voren dat deze werkwijze administratief belastend is voor het veld. Er moet inderdaad een lijst met emailadressen worden gemaakt van de vrouwen die geen bezwaar hebben om de PREM te ontvangen. Er zijn instructies en filmpjes beschikbaar hoe je deze emailadressen vervolgens uit de VISSEN exporteert en deze uploadt in mijn Perined.

Krijgen bevallen moeders dan 3 vragenlijsten als ze zowel bij de verloskundige, kraamzorg en gynaecoloog zijn geweest? Omdat je van tevoren binnen het VSV afspreekt, welke zorgdiscipline de cliënten informeert en de e-mailadressen uploadt in mijn Perined, voorkom je dat vrouwen dubbele vragenlijsten krijgen. De cliënten ontvangen 1 vragenlijst en vullen daarin de vragen in voor elk van de zorgdiscipline waarvan ze zorg hebben ontvangen. Van wie dat is, wordt als eerste gevraagd.

Is de verloskundige eindverantwoordelijk voor het versturen van de lijst? en wat als de zwangere geen toestemming geeft voor het verstrekken van het email gegevens . Wat als de client niet kan lezen? Nee, de verloskundige is niet verantwoordelijk voor het versturen van de vragenlijst. Dat gebeurt automatisch vanuit Perined als de emailadressen zijn geüpload. Als de cliënt bezwaar heeft tegen het gebruik van haar emailadres hiervoor, wordt hiervan een aantekening gemaakt (of een vinkje gezet in het systeem), en wordt haar emailadres niet geëxporteerd en bij mijn Perined geüpload.

Is de vragenlijst ook via de smartphone goed in te vullen? Ja, de vragenlijst is ook geschikt voor smartphone en tablet.

Het is op dit moment nog niet mogelijk dat de e-mailadressen door de kraamzorgorganisaties aangeleverd worden. Dit heeft te maken met het ontbreken van toegang tot mijnPerined van de kraamzorg. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Tot die tijd is het meest praktisch, gezien hun spilfunctie, dat de eerstelijnsverloskundigen de e-mailadressen aanleveren. De cliënten die gedurende de zwangerschap of tijdens/na de bevalling niet in contact zijn geweest met een eerstelijnsverloskundige moeten ook uitgenodigd worden voor deelname aan de PREM Geboortezorg. De emailadressen van deze cliënten dienen dus door een andere zorgverlener met toegang tot Perined aangeleverd te worden. Maak hierover duidelijke afspraken in je VSV.

Heb ik het goed begrepen dat deelname aan PREM volledig gesubsidieerd is door de overheid? Ofwel: kosteloos is voor VSV’s/IGO’s?
Ja. Het optioneel meten van de PREM Geboortezorg via Perined is in 2022 ook kosteloos. Voor de standaard uitvraag vanaf 2023 zal Perined de kosten van deze meting meenemen in hun instellingssubsidie volgens afspraak met VWS. Dit betekent dat in vergelijking met de uitvraag van de NPS+ er niet per se meerkosten zijn voor het VSV.

Mogen de emailadressen zonder expliciete toestemming gedeeld worden met Perined als je naar de AVG kijkt?
Toestemming vragen is niet nodig omdat het emailadres gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering, maar een client moet hierover wel geïnformeerd worden. Client mag wel weigeren dat haar e-mailadres hiervoor gebruikt wordt.

Is het vinkje dat staat voor een gegeven toestemming van een cliënt VSV-breed inzichtelijk? Incl emailadres? Er zou maar 1 ‘inklopper’ van emailadressen per VSV dienen te zijn naar ik heb begrepen.
Je informeert de cliënt over de PREM. Je hoeft geen expliciete toestemming te vragen. Bij de verzending van de vragenlijst zelf wordt er om toestemming gevraagd. Het vinkje is niet VSV-breed inzichtelijk. Iedere praktijk heeft een eigen uploader.

Hoe kunnen cliënten zien wat van hen bekend is bij Perined? Zie Perined | Wat is de registratie? (voor uitleg van de klinische registratie). Een cliënte mag haar eigen gegevens altijd in komen zien bij Perined. Zie: Perined | Privacy Statement (voor alle issues rondom privacy en alle rechten van cliënten)

Hoe blijft het e-mailadres van de vrouwen bewaard wordt (voor de herinnering?) E-mailadressen t.b.v. uitnodigingen en herinneringen worden in een database opgeslagen maar dit opslaan wordt wel versleuteld gedaan. Er is vervolgens geconfigureerd dat een e-mailadres 28 dagen na de eerste registratie wordt verwijderd. E-mailadressen komen hiermee niet in de datamart terecht en worden daarbij niet gekoppeld aan respons.

Bij hoofdstuk 3, Juridische kader lees ik dat er een paragraaf zit in de vragenlijst waar er aanvullende toestemming gevraagd wordt voor nader gebruik van haar gegevens. Hierin heeft zij 3 keuzes, bij de 1e optie kan zij toestemming geven voor het koppelen van haar antwoorden aan de gegevens die al bekend zijn bij Perined. Begrijp ik het goed dat dit haar geboortedatum en postcode is?  Inderdaad. Voor de klinische gegevens leveren de zorgverleners die zelf aan aan Perined. Voor de PREM vragen we die als een cliënte toestemming geeft voor koppelen (dan pas komt de vraag tevoorschijn). 

Wat creëert het verschil tussen het koppelen aan de gegevens die al bekend zijn enerzijds en zonder herleidbare persoonsgegevens anderzijds? Als een cliënte de vragenlijst invult en verstuurt dan worden de antwoorden gebruikt voor een dashboard in mijnPerined en voor het maken van indicatoren. Daarnaast kan ze toestemming geven voor het koppelen met de gegevens die bij Perined al bekend zijn (optie 1) en voor het gebruik van de antwoorden voor wetenschappelijk onderzoek (dat is dus meer dan alleen een dashboard). Juridisch gezien zijn we verplicht om beiden apart te vragen, ook al zijn de resultaten uiteindelijk anoniem. En alleen bij optie 1 wordt de cliënte gevraagd om haar postcode en geboortedatum op te geven.

Er is op het moment veel te doen over de privacy. Misschien een open deur, maar is dat allemaal goed conform privacy? wetgeving? Toestemming vragen is niet nodig omdat het emailadres gebruikt wordt voor kwaliteitsverbetering, maar een client moet hierover wel geïnformeerd worden. Cliënt mag wel weigeren dat haar e-mailadres hiervoor gebruikt wordt.

Kunnen we als VSV afzien van de PREM Geboortezorg als wij de BUZZ vragenlijst al gebruiken?
Nee, de aanlevering van de PREM Geboortezorg op VSV-niveau is verplicht, maar probeer het te integreren. De BUZZ-regio’s kunnen de landelijke PREM-vragen Geboortezorg in hun eigen systeem uitvragen. Voor deelname aan de landelijke benchmark en de verplichting van het Zorginstituut in de indicatorenset kunnen zij een resultatenbestand aanleveren via de specificaties van Perined.

Waarom hebben jullie gekozen om aparte PREM-vragen voor verloskundige zorg in Nederland i.p.v. gebruik te maken van ICHOM vragenlijsten die gebruikt worden in buitenland? Je wilt ook internationaal kunnen benchmarken.
In de internationale ICHOM-set zit een aantal PREM-vragen, maar niet zo uitgebreid als in de Nederlandse versie. De ICHOM-vragen gaan over uitkomsten en ervaringen. In de Nederlandse Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte zijn een paar extra PREM-vragen toegevoegd.  Bij de ontwikkeling van de landelijke PREM Geboortezorg is op basis van cliënteninput en zorgverlenerswensen gekozen voor iets anders geformuleerde vragen. Het streven is dat deze landelijke PREM t.z.t. wordt geïntegreerd in de ICHOM-BUZZ vragenlijst.

Wat is er landelijk afgesproken over interferentie met PREM’s die ziekenhuizen uitsturen, de BUZZ vragenlijsten en de vragenlijsten van de kraamzorg? Probeer het te integreren. De BUZZ-regio’s kunnen de landelijke PREM-vragen Geboortezorg in hun eigen systeem uitvragen. Voor deelname aan de landelijke benchmark en de verplichting van het Zorginstituut in de indicatorenset kunnen zij een resultatenbestand aanleveren via de specificaties van Perined.

Prem lijst wordt op vsv niveau uitgevraagd. Hoe worden de gegevens op vsv niveau gekoppeld en hoe komen ze op vsv niveau terug. En hoe gaat dat als zwangeren in de zwangerschap van meerdere ziekenhuizen gebruik maken?
Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV. Op mijn Perined worden zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven

Hoe sluit de PREM vragenlijst aan bij integrale geboortezorg? Waarmee ik bedoel; als je zodanig geintegreerd bent dat je niet meer spreekt van de ‘verloskundige praktijk’ en ‘het ziekenhuis’? Dan past de vragenlijst niet.
De resultaten van de PREM Integrale Geboortezorg komen op VSV niveau beschikbaar en dat is het niveau waarop de gesprek over de kwaliteit van zorg moet plaatsvinden. De uitsplitsing naar zorgaanbieder biedt een handvat voor dit gesprek maar ook voor de verdiepende gesprekken.

Hoe kunnen wij onze client vragen bij welke verloskundige praktijk ze was? Ze is bij ons niet bij een verloskundige praktijk. Het gaat er niet om dat we de informatie wellicht anders moeten interpreteren maar wij kunnen die vraag niet stellen. Hoe kunnen wij deze lijst dan gebruiken?
In de vragenlijst wordt aan de cliënt gevraagd waar ze zorg heeft ontvangen, in welke praktijk en in welk ziekenhuis. Binnen een IGO is een vrouw toch nog steeds bij een praktijk, deze kan ze dan aanvinken

NFU vragenlijsten (PEM) vragen ook naar de ervaringen met de zorg. Wat voor advies geven jullie aan ziekenhuizen over gebruik van PEM vs PREM, zodat de patiënt niet overgevraagd wordt.
De PREM geboortezorg is specifieker voor de Geboortezorg. De PEM is meer algemeen. Dus ze zouden naast elkaar uitgevraagd kunnen worden of het ziekenhuis besluit bij bevallingen gebruik te maken van de metingen van de PREM-geboortezorg.

Als je als verloskundige praktijk bij meerdere vsv’s bent aangesloten. Hoe wordt dan bepaald welke uitkomsten bij welk VSV horen?
Op basis van de antwoorden over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt een vragenlijst/pas bevallen vrouw toegerekend aan een VSV door Perined

Het komt ook voor dat patiënten voor consulten naar ene ziekenhuis gaan, maar ivm volmeldingen ergens anders bevallen.
Dat klopt. Het ziekenhuis van bevalling is dan niet het ziekenhuis van het VSV waaraan de cliënt wordt toegewezen. Daarom staat de vraag over gewenst ziekenhuis van bevalling in de vragenlijst. de werkwijze geen statisch geheel is en we jaarlijks op basis van de uitkomsten/respons zullen evalueren of aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit kan ook de wijze van toerekenen betreffen

Er wordt gevraagd naar wat het gewenste ziekenhuis is, maar het komt ook regelmatig voor dat het gewenste ziekenhuis niet beschikbaar is. Wordt er ook gevraagd waar iemand uiteindelijk bevallen is? Vanwege de capaciteitsproblemen moet je soms uitwijken naar andere ziekenhuizen en daarmee vsv’s. Wordt hier nog een onderscheid in gemaakt? De wens van plek van bevalling en daadwerkelijke plek van bevalling?
Zeker, de vragen worden hierover gesteld: Waar ben je bevallen? (Thuis of ziekenhuis); In welk ziekenhuis ben je bevallen?; Was dat het ziekenhuis van jouw keuze? (Ja of nee); Naar welk ziekenhuis wilde je dan gaan?

Soms kiezen de cliënten ook voor een ziekenhuis dat niet “officieel” in hun vsv zit. Dan is de vraag: in welke zkh had u willen bevallen niet representatief voor de vsv waarin zij behoren?
Dat klopt dan wordt de cliënt toegewezen aan het VSV van het gewenste ziekenhuis.

Maar het toekennen aan het wens-ziekenhuis helpt toch niet om obv de feedback vd cliente de zorg te verbeteren?
Uitgangspunt is dat de cliënt tijdens de zwangerschap, naast de zorg door haar verloskundige ook al met het gewenste ziekenhuis te maken heeft gehad. Die zorg wordt geëvalueerd

Maar het is ook mogelijk dat iemand dan kiest voor een ziekenhuis die niet valt binnen het VSV…
Dat klopt. Het ziekenhuis van bevalling is dan niet het ziekenhuis van het VSV waaraan de cliënt wordt toegewezen. Daarom staat de vraag over gewenst ziekenhuis van bevalling in de vragenlijst.

De gewenste plaats van bevalling kan afwijken van werkelijke plaats bevalling, kan in verschillende VSV’s plaats vinden. hoe wordt die uitsplitsing gemaakt? Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV. Op mijn Perined worden zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven

De keuze van plek van bevalling is d.m.v. de capaciteits problemen wel echt een punt. En daardoor kom je als verloskundige soms ook in een heel andere regio terecht en hier ben je dan geen onderdeel van dat VSV. Hoe wordt daar dan rekening mee gehouden? Op basis van de antwoorden in de vragenlijst. Het ziekenhuis van bevalling is dan niet het ziekenhuis van het VSV waaraan de cliënt wordt toegewezen. Daarom staat de vraag over gewenst ziekenhuis van bevalling in de vragenlijst. De werkwijze is geen statisch geheel en we evalueren jaarlijks op basis van de uitkomsten/respons of aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit kan ook de wijze van toerekenen betreffen. Op mijn Perined worden zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven

Gaan de scores naar het gewenste ziekenhuis en niet naar de werkelijke plek? Dat klopt toch niet? Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV. Ervan uitgaand dat de cliënt de meeste zorg heeft ontvangen in het VSV van het ziekenhuis van de gewenste plek van de bevalling. Op mijn Perined worden echter zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven.

Wat als een VK praktijk bij meerdere VSV’s is aangesloten (dit is veelvuldig in Rijnmond)? Op basis van de antwoorden in de vragenlijst over de feitelijke én de gewenste plaats van bevalling wordt de bevallen vrouw toegerekend aan een VSV. Op mijn Perined worden zowel de resultaten op VSV-niveau als op zorgaanbiederniveau weergegeven

Worden mensen ook bevraagd als hun kind overleden is?
Alleen die clienten die zijn bevallen van een levendgeboren en levensvatbaar kind (-> 24 weken) worden hiervoor uitgenodigd.

Cliënten met een stilgeboren baby krijgen ook kraamzorg. Dus wel doen?
Voor nu is gekozen om dat niet te doen. Maar de werkwijze is geen statisch geheel. Jaarlijks zullen we op basis van de uitkomsten/respons evalueren of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Betekent dat dat je alle mailadressen van bevallen dames moet screenen voor het doorzetten?
Ja.

Bestaat er een standaard tekst die gebruikt kan worden om toestemming te vragen aan cliënten (bij voorkeur taalniveau B1)? Ja zie website, maar er hoeft geen toestemming gevraagd te worden, alleen bij bezwaar geen mailadres doorgeven.  https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2022/09/basistekst-voor-clienten-210922-def.pdf

Welk telefoonnummer is zichtbaar in de mail die cliënten krijgen? Er is geen telefoonnummer zichtbaar, alleen de naam van de zorgaanbieder die de client heeft geïnformeerd. Daaraan kan een mail gestuurd worden. Deze zorgaanbieder moet dus wel info over de PREM op de website hebben staan. Er wordt momenteel gewerkt aan een Q&A speciaal voor cliënten, een client info-folder, een cliëntenversie van de PREM animatie.

Een roodgekleurd balkje geeft aan dat het het ‘negatiefste’ antwoord is. Een blauwgekleurd balkje zegt dat het het ‘positiefste’ antwoord is. Toevallig zijn alle vragen in het PREM dashboard op eenzelfde wijze gesteld, waarbij score tien het meest positieve antwoord is.

In theorie kun je ook vraagstellingen hebben waarbij de score tien juist het meest negatief is, in dat geval zou de balk roodgekleurd zijn.

De PREM vragenlijst is uitgebreid getest in een validatiemeting bij zeven VSV’s voordat de PREM werd ingevoerd. Na het eerste meetjaar zal de vragenlijst nog verder worden gevalideerd op vergelijkend vermogen. De resultaten van deze onderzoeken zijn en zullen ook openbaar zijn. Ze zijn te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland.

Momenteel is de aanleverroute zo geregeld dat niet de VSV’s maar de ziekenhuizen namens de VSV’s akkoord geven voor het doorleveren van de indicatoren aan het Zorginstituut Nederland. De werkgroep indicatoren ontwikkelt momenteel een alternatieve route

De werkgroep Indicatoren integrale geboortezorg waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn (KNOV, NVOG, NvK, Bo Geboortezorg, Federatie VSV’s, NVZ, ZN, PFN) evalueert jaarlijks de indicatoren en stelt vast of de data voldoende betrouwbaar zijn voor doorlevering en ook welke disclaimer toegevoegd moet worden bij de publicatie voor de juiste interpretatie.

In de PREM-vragenlijst geeft de bevallen vrouw aan bij welke verloskundigepraktijk, ziekenhuis danwel kraamzorgorganisatie zij zorg heeft ontvangen.

Vervolgens geeft zij per organisatie aan door middel van verschillende vragen hoe zij de zorg daar heeft ervaren. Deze resultaten worden in mijnPerined direct aan die organisatie teruggekoppeld. Als de vrouw in ziekenhuis A zorg heeft ontvangen, ziet ziekenhuis A haar ervaringen terug in de scores op mijnPerined onder zorginstelling.

Daarnaast worden er ook scores op VSV-niveau berekend. Het is niet altijd duidelijk in welk VSV een vrouw de meeste zorg heeft ontvangen. Dit komt omdat de grenzen van een VSV niet altijd duidelijk zijn en een vrouw, voornamelijk in gebieden met meerdere ziekenhuizen dichtbij elkaar, haar zorg in meerdere VSV’s kan ontvangen. Om toch scores per VSV te kunnen berekenen en een goede vergelijking te kunnen maken tussen de VSV’s, is ervoor gekozen om een vrouw toe te kennen op basis van de gewenste ziekenhuisbaring. Dit zal niet voor elke individu de juiste keuze zijn, maar geeft voor de VSV-scores een goed beeld.

Voorbeelden:

 • Vrouw wil thuis bevallen, maar mocht het niet gaan wil ze naar ziekenhuis A. Ze krijgt haar zorg voornamelijk in de praktijk X die aangesloten is bij hetzelfde VSV als ziekenhuis A. Ook heeft ze een keer een consult in ziekenhuis A, maar ze kan haar zorg blijven ontvangen vanuit de praktijk. Halverwege de bevalling thuis zijn er complicaties waardoor ze toch naar het ziekenhuis moet. Helaas is ziekenhuis A vol en bevalt mevrouw uiteindelijk in ziekenhuis B. Haar scores van het VSV (gemiddelde van praktijk, kraamzorg en ziekenhuis) worden toegekend aan het VSV van praktijk X en ziekenhuis A.
 • Vrouw is in zorg in ziekenhuis A vanwege haar anamnese en haar bevalling zal ingeleid worden. Er is daarom een plekje voor haar in ziekenhuis A. Haar scores van het VSV (gemiddelde van kraamzorg en ziekenhuis) worden toegekend aan het VSV van ziekenhuis A.
 • Vrouw heeft eerste maanden van zwangerschap begeleiding van praktijk X, maar halverwege wordt ze overgedragen naar ziekenhuis A waar ze ook graag wil bevallen. Hier komt ze voor de resterende controles en zorg in de zwangerschap. Helaas komt haar kindje veel eerder dan gepland en is er dan geen plek in ziekenhuis A. Ze bevalt in ziekenhuis B. Haar scores van het VSV (gemiddelde van praktijk, kraamzorg en ziekenhuis) worden toegekend aan het VSV van praktijk X en ziekenhuis A.

Vertalingen PREM in Engels en Arabisch

In januari 2024 is de PREM-vragenlijst ook beschikbaar in het Engels en het Arabisch. Er wordt nog gewerkt aan de Turkse en de Poolse versie. Die worden in later in 2024 verwacht.

Naast de vragenlijsten zijn ook de uitnodigingsmail (voor deelname aan het cliëntervaringsonderzoek) en de herinneringsmail vertaald. De vertalingen zijn op B1 niveau vertaald en getest bij gebruikers, net als de Nederlandse versie van de PREM teksten.

Hieronder vind je de afbeeldingen van drie vragen uit het thema “Jouw ervaring met de zorg” in het Nederlands, Engels en Arabisch.

Klikken op icoon met vlag voor selecteren van de taal

Door te klikken op de icoontjes met de talen rechts bovenin de pagina kan de cliënt naar een andere taal. De instructies in de mailing worden nog aangepast om dit duidelijk te maken aan de cliënt.

 • Als de verloskundige de cliënt heeft voorgelicht over de PREM vragenlijst die ze (eenmalig) kan ontvangen kan de cliënt aangeven dat ze dit niet wil. Het is geen verplichting voor de cliënt om de vragenlijst in te vullen. De verloskundige geeft haar emailadres dan niet door aan Perined.
 • Als het emailadres wel is doorgegeven aan Perined ontvangt de cliënt een online vragenlijst.
 • Als de cliënt de vragenlijst niet invult dan krijgt ze automatisch na twee weken nog een eenmalige herinnering.
 • Als de cliënt de vragenlijst wederom niet invult krijgt zij geen berichten meer. Afmelden is dus niet nodig.

De link in de uitnodigingsmail is 30 dagen geldig. Na twee weken krijgt de cliënt een herinneringsmail. Mocht de termijn verlopen zijn, dan zijn er geen mogelijkheden om de cliënt de vragenlijst opnieuw te laten ontvangen.

Er is bij het starten van de PREM voor deze 30 dagen gekozen omdat het de bedoeling is dat de vragenlijst 2 tot uiterlijk 8 weken na de bevalling wordt ingevuld. Als de verloskundige na 2 weken het mailadres upload en daar 30 dagen bijkomt is het inmiddels 6-7 weken na de bevalling. Als het mailadres na 6 weken wordt geüpload, is het nog steeds redelijk binnen die termijn van 2-8 weken na de bevalling. Het is dus wel belangrijk om niet te lang te wachten met het doorgeven van het mailadres aan Perined voor het uitsturen van de PREM-vragenlijst. In 2024 wordt de PREM geëvalueerd. Dit onderwerp wordt meegenomen in de evaluatie.

Ja, de 14 PREM vragen worden voor de verloskundige, 2e lijn en kraamzorg apart ingevuld. De resultaten zijn ook per beroepsgroep af te lezen. In de schermafbeeldingen hieronder zie je hoe de cliënt gevraagd wordt naar de zorgverlener

Contact met Perined omtrent verkrijgen inlog gegevens verloopt erg moeizaam, ook via het email adres wat net benoemd is. Is hier een tip voor? Het e-mailadres wordt 3 dagen per week gecheckt op vragen. Het kan dus 2 dagen voordat je antwoord krijgt.

15 mn werk per maand klinkt makkelijk aan de voorkant wordt ook tijd per cliënt gevraagd van ons allen, voorlichten, bezwaar inventariseren. Ik vind het sneu dat er wederom extra werk verricht moet worden zonder vergoeding. Dit is niet nieuw; ook bij de uitvraag van de NPS+ gold dit. Daarbij moest er nog zelf een systeem voor uitvraag worden ingehuurd/ gecontracteerd. Dit gebeurd nu gratis door Perined.

Aanleveren

Aanleveren van e-mailadressen

Per VSV is één zorgdiscipline verantwoordelijk voor de aanlevering van de e-mailgegevens van cliënten. Deze gegevens moet je uploaden in mijnPerined. Omdat de verloskundige het eerste aanspreekpunt is van de zwangere en haar begeleidt tijdens haar zwangerschap tot kraamtijd, is de verloskundige de meest logische discipline. Maar het kan per VSV verschillen. Spreek dit dus binnen je VSV goed af. Je kunt heel makkelijk uploaden… KIJK MAAR:

(let op: Waar hier staat : toestemming, moet je lezen: geen bezwaar)

Bestand voor het aanleveren naar mijnPerined

Werkinstructie voor het exporteren en aanleveren van e-mailadressen VIS

De KNOV heeft in hun handleiding precies beschreven wat je moet doen om de PREM te versturen. Ook vind je daar de werkinstructies voor het aanleveren van e-mailadressen uit de diverse Verloskundige Informatie Systemen. De instructies vind je hier

Het aanleveren van de e-mailadressen voor het uitvragen van de PREM-vragenlijst bij de cliënt vindt plaatst in 3 stappen (dit is stap 4 en 5 uit de handleiding van de KNOV):

 1. Download de mailadressen uit je computersysteem (VIS). Zie instructies voor jouw VIS in de handleiding van de KNOV.
 2. Exporteer de mailadressen naar het excel-bestand
 3. Upload het excel bestand naar perined. Bekijk de video voor instructies.

Heb je problemen met het kopiëren van de mailadressen naar afzonderlijke cellen in het excel bestand? Bekijk dan deze tips.

Webinar PREM

De 14 PREM-vragen

De 14 PREM Geboortezorg-vragen die aan de cliënt worden gesteld:

 • Luisterden de zorgverleners goed naar je?
 • Hadden de zorgverleners genoeg aandacht?
 • Kreeg je genoeg informatie om je te helpen keuzes te maken?
 • Vroegen de zorgverleners om jouw toestemming voordat er een onderzoek of (be)handeling werd uitgevoerd?
 • Bepaalde je samen met de zorgverleners welke zorg en behandeling jij en jouw kind kregen?
 • Hielden de zorgverleners rekening met jouw keuzes?
 • Wisten al je zorgverleners genoeg van de situatie?
 • Kon je partner meedenken en meepraten over de zorg die jullie kregen?
 • Kon je jouw zorgen of angsten bespreken met de zorgverleners? 
 • Had je vertrouwen in je zorgverleners?
 • Vind je dat jouw kind goed is behandeld na de geboorte?
 • Denk je dat jij en jouw kind goede zorg hebben ontvangen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd?
 • Hoe heb je jouw zwangerschap, bevalling en kraamtijd ervaren?
 • Heb je nog complimenten of tips voor verbetering van onze zorg?