Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

8 mei 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de geboortezorg. In deze Kamerbrief informeert de minister de Tweede Kamer over de status van verschillende projecten en actuele thema’s rond de verbeteraanpak integrale geboortezorg.

Samenwerking in de geboortezorg en met andere domeinen

De minister gaat in haar brief in op de samenwerking in de geboortezorg, het versterken van de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en de samenwerking met andere domeinen. Hierbij wordt specifiek ingegaan op het belang van de samenwerking met de publieke gezondheidszorg en het sociaal domein, waaronder de jeugdgezondheidszorg.

Uitdagingen in toegankelijkheid

De minister gaat daarna in op de uitdagingen in de toegankelijkheid van de geboortezorg. Een zorgbreed vraagstuk waaraan onder meer gewerkt wordt in het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) en in het toekomstbestendig maken van de kraamzorg. Een belangrijke ontwikkeling is daarin de ontwikkeling van de Kraamzorg Landelijke Indicatie Systematiek (KLIM) als opvolger van het LIP.  Ook geeft ze aan dat de gezamenlijke geboortezorgpartijen, met ondersteuning van het CPZ, aan de slag zijn met een plan van aanpak om de beschikbare capaciteit beter te kunnen benutten.

Randvoorwaarden voor goede integrale zorg

Verder benoemt de minister het belang van verschillende randvoorwaarden voor goede integrale geboortezorg, waaronder gegevensuitwisseling, secundair datagebruik, kennis en onderzoek, landelijke governance en bekostiging. De minister gaat in haar brief in op de ontwikkelingen en monitoring van het proces naar beter passende bekostiging van de geboortezorg. Ook de resultaten en adviezen uit  het RIVM-onderzoek naar vijf jaar integrale bekostiging komen aan bod.

Tot besluit benoemt de minister dat de geboortezorg  vooroploopt in de integrale samenwerking, zowel binnen het curatieve zorgdomein als met de publieke gezondheidszorg, waaronder de jeugdgezondheidszorg. Belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet, maar het veld is primair aan zet, waarbij de minister zich richt op het mogelijk maken van de randvoorwaarden voor verdergaande samenwerking en kwaliteitsverbetering.

Evaluatie CPZ

In de brief komen de evaluaties van Perined en het CPZ aan de orde. In het evaluatie van het CPZ concludeert KPMG dat het veld kritisch en verdeeld is wat betreft de effectiviteit en doelmatigheid van het CPZ. De minister geeft in haar brief aan de uitkomsten te herkennen, maar schrijft daarbij dat het CPZ zo effectief en doelmatig kan zijn als de deelnemende geboortezorgpartijen toelaten. De beoordeling wordt beïnvloed door de uiteenlopende belangen van partijen en visies van deze partijen op de zorg. KPMG komt met concrete aanbevelingen voor verbeteren van de effectiviteit en de doelmatigheid van het CPZ, zoals het formuleren van een landelijk gedragen visie en strategie voor de gehele integrale geboortezorg. De opdracht voor het CPZ kan vervolgens afgeleid worden vanuit deze gemeenschappelijke visie en doelstelling. Ook wordt aanbevolen om in te zetten op meer landelijke sturing en om de inzet van het CPZ in te richten op basis van de gemeenschappelijke doelstelling met – waar mogelijk – bijbehorend mandaat. Ten slotte wordt aanbevolen om ook de huidige governance van het CPZ, vanuit de integrale geboortezorg en de benodigde verbetercyclus, te herevalueren.

Reactie bestuur CPZ op evaluatie CPZ

Het bestuur van het CPZ herkent en omarmt de adviezen die in het rapport gegeven zijn. Samen met de betrokken geboortezorgpartijen en VWS zijn de geboortezorgpartijen aan de slag met de aanbevelingen uit de evaluatie van KPMG in het traject Herziening landelijke tafels integrale geboortezorg. Twee kwartiermakers (de bestuursvoorzitters van de Federatie van VSV’s en CPZ) zijn op persoonlijke titel en op verzoek van de geboortezorgpartijen gestart met de opvolging van deze adviezen. Samen met de betrokken geboortezorgpartijen en VWS worden in het traject Herziening landelijke tafel integrale geboortezorg de gemeenschappelijke doelstellingen (opnieuw) vastgesteld en de landelijke governance van de geboortezorg herzien. Vervolgens kan daarvan afgeleid de governance van het CPZ worden aangepast. Voorop staat dat het CPZ een krachtige impact kan hebben als de deelnemende partijen, ondersteund door het CPZ, samen, vanuit een gezamenlijke doelstelling en gedragen landelijke strategie, de handen in elkaar slaan.

De complete kamerbrief, RIVM-rapport evaluatie vijf  jaar Integrale bekostiging en het evaluatierapport Perined en CPZ vind je hier.


Lees ook

1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...