Wat is kwaliteit? 

Kwaliteit van zorg wordt verschillend omschreven, maar is bijna altijd gebaseerd op de domeinen van kwaliteit zoals beschreven door de IOM (2009): effectiviteit, doelmatigheid, veiligheid, tijdigheid, toegankelijkheid en persoonsgerichtheid. Kwaliteit van zorg betekent eigenlijk het leveren van goede zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, door de juiste persoon met de best mogelijke resultaten die voldoen aan de noden en wensen van de cliënt.  

De overheid heeft wettelijke kaders opgesteld voor kwaliteit van zorg. In de Nederlandse grondwet (artikel 22) staat dat de overheid zorg moet dragen voor een kwalitatief goed stelsel van zorg dat voor alle burgers toegankelijk is (zowel financieel als geografisch). In de wet staat dat er kwaliteitsnormen en kwaliteitssystemen moeten zijn, maar welke dat zijn, laat de wetgever over aan het veld (o.a. zorgprofessionals en beroepsorganisaties).  De beroepsgroepen bepalen waaraan de individuele zorgverleners moeten voldoen (zogenaamde professionele kwaliteitsstandaarden). Zorgverleners hebben hun individuele professionele verantwoordelijkheid om deskundigheid in hun vakgebied op peil te houden (naast de eisen die de beroepsgroepen stellen aan bv BIG registratie).  

Individuele zorgverleners binnen een VSV of IGO hebben ook te maken met professionele verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. In het kader van integrale geboortezorg neem je als VSV of IGO met elkaar verantwoordelijkheid voor het leveren van kwalitatief goede zorg aan de cliënten die zorg van het samenwerkingsverband ontvangen. De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg is hiervoor de basis (en dient als basis voor een geboortezorgplan van de cliënt). 

Werken aan kwaliteit heeft te maken met het regelmatig kritisch kijken naar je eigen handelen: zowel als individuele zorgverlener alsook als VSV of IGO. Hierbij helpt het om regelmatig stilstaan bij de manier waarop je zorg levert en hoe je dit op een nog hoger niveau kunt tillen: een steeds terugkerende cyclus van leren en verbeteren. Er zijn verschillende methodieken om dit op een structurele manier te doen: allen hebben op een of andere manier te maken met het doorlopen van een kwaliteitscyclus.