Wegwijzer Leren (en) Verbeteren 

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg staat dat kwaliteitsbevordering en – bewaking planmatig en gestructureerd aangepakt moet worden binnen een VSV of IGO. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je? Wat doe je met de uitkomsten van de indicatoren en de cliëntervaringen? Hoe evalueer je regelmatig de zorgpaden? Hoe leer je van klachten en VIM/TIM meldingen?  Hoe kom je gezamenlijk tot verbeterplannen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? En hoe hou je vervolgens de vinger aan de pols? Hoe helpt een PDCA-cyclus hierbij? 
Allemaal vragen waarbij de Wegwijzer Leren (en) Verbeteren een praktisch hulpmiddel kan zijn voor VSV’s en IGO’s om aan de slag te gaan met werken aan verbeteren van kwaliteit.  
De leeswijzer maakt je wegwijs in hoe je de wegwijzer kunt gebruiken om in jouw regio aan de slag te gaan.   
Deze wegwijzer is in ontwikkeling. De eerste fase bevat het bij elkaar brengen van beschikbare en relevante informatie en hulpmiddelen. In de volgende fase wordt deze wegwijzer samengevoegd met de Wegwijzer Uitkomstgerichte en Waardegedreven Zorg.   

Heb je voorbeelden of hulpmiddelen die je in deze wegwijzer wilt delen? Stuur deze dan naar communicatie@collegepz.nl.