VSV Bestuurdersbijeenkomst

Op donderdag 27 mei vond de digitale bijeenkomst voor VSV’s plaats. In rap tempo werden de deelnemers bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in de geboortezorg.

Wat moeten we als VSV met Kansrijke Start?

Wat gebeurt er vanuit het landelijke actieprogramma en wat is stand van zaken rond de lokale coalities waarin de verbinding tussen het sociale domein en de geboortezorg wordt gemaakt? Welke hulpmiddelen zijn er ontwikkeld en waar kun je die vinden? Marlies Buurman neemt je in vogelvlucht mee naar de laatste stand van zaken.

Proces VIL

De VIL zal herijkt worden. Onder leiding van het CPZ is dit proces opgestart. In 4 stappen werkt een expertadviesgroep toe naar een nieuwe VIL. Jolijn Betlem vertelt hoe dit proces eruit ziet, welke stappen tot nu toe zijn gezet en wanneer we denken klaar te zijn.

Korte update PREM validatie

Alle landelijke geboortezorgpartijen zijn aan de slag met de ontwikkeling van een landelijke PREM-vragenlijst (Patiënt reported experience measure) om de verplichte NPS+ meting te vervangen. Met deze compacte cliëntenvragenlijst kunnen we VSV’s meer handvatten bieden voor het verbeteren van de cliëntgerichtheid van de zorg. Momenteel loopt de validatiemeting van deze vragenlijst. De vragenlijst is ook afgestemd met de ICHOM vragenlijsten van waardegedreven zorg. Caroline van Weert presenteert de concept-vragenlijst en licht het traject van ontwikkeling toe.

RIVM aanbevelingen en het vervolg VWS

Sabine van Aken gaat in gesprek met Laura Steentjes over het vervolg op de aanbevelingen van het RIVM rapport ‘Beter weten, een beter begin’ van december vorig jaar. Waar en hoe gaan deze ontwikkelingen de VSV’s raken? Welke lijnen zijn nu uitgezet? Hoe loopt het tijdspad en welk traject vindt nu plaats rond organisatie en bekostiging?



Vraag en Antwoorden!
vragen Kansrijke Start
Er zijn gemeenten in ons VSV die niet deelnemen aan Kansrijke Start. Hoe zouden wij deze gemeenten kunnen overtuigen van deelname?Tip is om met cijfers onder de arm over je gemeente binnen te stappen, cijfers uit: www.waarstaatjegemeente.nl. Daarmee kun je in kaart brengen welke (sociale) problematiek je als geboortezprgprofessioanls EN als gemeente samen mee te kampen hebt.
Wat zijn de ontwikkelingen mbt financiering voor centering pregnancy? Centering Pregnancy wordt momenteel met name vanuit het abonnementstarief van de verloskundige bekostigd. Het CPZ vraagt hier ook binnen Kansrijke Start aandacht voor. 
Heb je een tip waar je deze kosten kunt verhalen als VSV?Er zijn beperkte gelden beschikbaar voor gemeenten om Kansrijke Start verder te brengen. Informeer hiervoor bij je gemeente of neem contact op met de Pharosadviseur. Op de interactieve landkaart in de wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen vind je contactgegevens van gemeenten en de desbetreffende Pharosadviseur.
Vragen over de PREM
Wij hebben problemen met het hele jaar door vragenlijsten rondmailen. Waarom niet gewoon maar 1 kwartaal per jaar? De PREM is een compacte vragenlijst, die door respondenten maar 1x hoeft te worden ingevuld. Voor zorgverleners is het van belang dat de verwerking van de ingevulde vragenlijsten gebruiksvriendelijk worden gerapporteerd zodat door het gehele jaar heen het verloop van de cliëntenervaringen te volgen is op Mijn Perined. Bij eventuele dalingen kan dan direct actie worden ondernomen. De zorgverlener hoeft hier verder niets meer aan te doen dan standaard toestemming vragen aan de cliënt en het emailadres door te geven.
Zal de toolkit praktische handreikingen bevatten om een PCDA cyclus te kunnen doorlopen?CPZ is de toolkit “Leren en Verbeteren” aan het herzien. Ook bij de implementatie van de PREM zullen hievoor tools worden toegeevoegd.
Dus 3x vragenlijsten voor cliënt voor kraamzorg, 1e lijn vk en 2e lijn?Nee, de PREM is 1 lijst. 1 compacte vragenlijst op 1 moment. En de vragen over de  verschillende zorgverleners staan gebundeld in deze lijst.
Wanneer wordt PREM ‘verplicht’ als vervanger van de NPS uitvraag?  Moeten we implementatie van NPS uitvraag via een tool nog wel doen op dit moment?Uitvraag van de NPS+ is vanaf 2017 verplicht en stopt als de PREM wordt ingevoerd. Waarschijnlijk is verslagjaar 2022 niet meer haalbaar en wordt dit verslagjaar 2023. In het najaar wordt hierover gecommuniceerd na de validatiemeting.
Vragen over de VIL
Wat is het verwachte tijdspad voor de VIL? De planning is dat in 2021 het grootste deel van de nieuwe VIL in structuur er staat. 
Wat is de consequentie van de nieuwe VIL voor bv verzekeraarsHet zijn samenwerkingsafspraken tussen zorgprofessionals, wie gaat wat doen. Mogelijk dat de mono bekosting knelt met de nieuwe afspraken wie wat gaat doen. 
Moeten we bij een nieuwe VIL al onze zorgpaden herschrijven?Niet of nauwelijks. Een zorgpad beschrijft wie wat doet, vaak gebaseerd op een landelijke richtlijn die beschrijft wat voor zorg er gedaan moet worden. Als deze zorgpaden er al zijn is de stap dus al gezet van de vraag hoe de zorg moet naar wie de zorg gaat geven. 
Vervolgtraject RIVM en NZa
Bekostiging is één van de vier thema’s van het geboortezorgmasterplan. Hoe heeft de pijler bekostiging invloed op de invoering van de integrale bekostiging (hoe, termijn, enz)? Er komt een spoorboekje waarin de knelpunten beschreven staan waar igo’s tegenaan lopen binnen het experiment. Met daarbij concrete acties en tijdlijnen zodat deze kunnen worden opgelost. Het spoorboekje wordt verwacht in de loop van de zomer. Het goede, constructieve gesprek tussen de partijen is van belang om tot – een bij voorkeur gedeelde – stip op de horizon te komen voor passende bekostiging van de integrale geboortezorg. Momenteel vinden gesprekken plaats tussen de KNOV, NVOG, Bo geboortezorg en Patiëntenfederatie Nederland met betrekking tot deze stip. Dit noemen we het Common Eye traject. Daarnaast zijn overleggen gestart met de betrokken branche- en beroepsverenigingen uit de geboortezorg om gezamenlijk te komen tot een voortzetting en verdere aanscherping van beleid. Dit wil de minister zorgvuldig doen zodat we gezamenlijk komen tot een samenhangend pakket van maatregelen. Hier zijn zowel zorginhoud, organisatie als bekostiging onderdeel van. De uitkomsten van de bovengenoemde gesprekken over de stip op de horizon zijn hiervoor van belang. Daarom neemt VWS meer tijd om in samenspraak met de partijen te komen tot een gedragen plan als vervolg op het RIVM-rapport.
Zijn er medewerkers bij CPZ aan wie VSV’s specifiek vragen kunnen stellen over hun eigen vsv?Op de webiste van kennisnet geboortezorg zijn de beleidsmedewerkers per thema opgenomen. Via de knop “kan ik je helpen?”, kom je in contact met de betreffende persoon. De thema’s zijn: kwaliteit, organisatie en bekostiging, capaciteit en toegankelijkheid, cliëntparticipatie, zorgstandaard, kansrijke start en gegevensuitwisseling.