Nulmeting en tussentijdse rapportage integrale bekostiging door RIVM

Overzicht
Home > nieuws > Nulmeting en tussentijdse rapportage integrale bekostiging door RIVM

Zes integrale geboortezorgorganisaties (IGO’s) hebben sinds 1 januari 2017 een integraal bekostigingscontract gesloten met zorgverzekeraars.

Het RIVM monitort tot medio 2020, in opdracht van het ministerie van VWS, ontwikkelingen in de geboortezorg over integrale bekostiging. Het doel is om inzicht te krijgen in het proces en de ervaringen van betrokkenen, en in het effect van integrale bekostiging op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geboortezorg.

Deze tussentijdse rapportage beschrijft de gezondheidsuitkomsten, kwaliteit van zorg en zorguitgaven van de vsv’s die in 2017 zijn overgestapt op integrale bekostiging en de overige vsv’s in de periode voorafgaand aan de invoering van integrale bekostiging. Ook zijn de eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging beschreven.

In het RIVM rapport ‘Geboortezorg in beeld : een nulmeting en eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging’ komen onder andere de volgende punten naar voren:

  • Tussen de VSV’s die in 2017 overgestapt zijn op integrale bekostiging (pre-IGO’s) en de overige VSV’s zijn geen aanwijsbare verschillen te zien in de zorguitkomsten.
  • Alle pre-IGO’s die zijn overgestapt op IB hadden allemaal al een behoorlijk hoge organisatiegraad.
  • IGOs geven aan dat het overstappen op IB heeft geleide tot een nog intensievere, beter gestructureerde en minder vrijblijvende samenwerking

Om het volledige rapport te lezen, kijk dan op de site van RIVM.