Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

22 februari 2024

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden aan verschillende partijen. Deze organisaties in de zorg worden uitgenodigd om hun inzichten te delen en feedback te geven op de conceptversie van de ZIG 2.0. De partijen die worden geconsulteerd zijn zelf verantwoordelijk voor het afstemmen van de conceptversie van de ZIG 2.0 met hun achterban. De consultatiefase van de ZIG 2.0 sluit op 5 april 2024.

De consultatie van de Nieuwe Samenwerkingsafspraken Geboortezorg volgt later dit jaar. Er wordt momenteel nog gewerkt aan deze samenwerkingsafspraken.

Vervolg consultatiefase

De feedback van partijen wordt verzameld en inzichtelijk gemaakt in een document. De werkgroep actualisatie ZIG beoordeelt en verwerkt de feedback. Het overzicht van alle feedback evenals de reactie en verwerking door de werkgroep actualisatie ZIG wordt openbaar gemaakt.

Na verwerking van alle feedback wordt de aangepaste Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 voor akkoord naar partijen gestuurd. De geaccordeerde ZIG 2.0 wordt vervolgens aangeboden aan het Zorginstituut Nederland ter vaststelling en opname in het Register voor kwaliteitsstandaarden.

  • Totstandkoming ZIG 2.0
  • De werkgroep actualisatie ZIG heeft de herziening van de ZIG uitgevoerd. In deze werkgroep zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: de Patiëntenfederatie Nederland, Bo geboortezorg, de NVK, de KNOV, de NVOG, de Federatie van VSV’s, NCJ en de AJN.  De leden van de werkgroep zijn gemandateerd door hun achterban. Het College Perinatale Zorg (CPZ) heeft de werkgroep voorgezeten.

Wat is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De ZIG is een kwaliteitskader van en voor de geboortezorg vanuit het perspectief van de cliënt. De ZIG beschrijft de norm waaraan de inhoud en de organisatiestructuur van de Nederlandse geboortezorg moeten voldoen. De ZIG 1.0 is in 2016 vastgesteld en in het register van het Zorginstituut Nederland (ZiN) opgenomen. De ZIG 2.0, die nu ter consultatie wordt aangeboden, zal de ZIG 1.0 vervangen. De ZIG 2.0 is opgesteld op basis van aanbevelingen uit het ZIG evaluatierapport uit 2021 (Evaluatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg CPZ, 27 sept 2021). 

Meer lezen over proces herijking van de ZIG: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/op-naar-de-zig-2-0/


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
26 januari 2023
Zorgstandaard

Op naar de ZIG 2.0!

Een update van het proces rond de herijking van de ZIG De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) wordt herijkt door veldpartijen...