Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

3 mei 2024

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In 2023 hebben de geboortezorgpartijen gewerkt aan een plan van aanpak capaciteitsproblematiek om deze problemen gezamenlijk aan te pakken. Het plan van aanpak richt zich op mogelijke oplossingen binnen het huidige systeem. Er is gekeken naar: wat kunnen we zelf doen, bij voorkeur integraal of in gezamenlijkheid, en waar hebben we elkaar voor nodig? 

Vragenlijst onderzoek onder cliënten/patiënten

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in wat deze tekorten betekenen voor de cliënten/patiënten. Daarom heeft de Patiëntenfederatie een vragenlijst uitgezet met als doel om zo veel mogelijk vrouwen te bevragen naar hun ervaringen. Op deze manier wordt ernaar gestreefd de impact op de cliënten/patiënten inzichtelijk te maken.

De centrale vraag hierbij is:

  • Hebben zwangere – en recent bevallen vrouwen – tekorten ervaren bij zorgverleners in de geboortezorg en wat zijn de ervaren gevolgen hiervan?
  • Heeft men tekorten aan zorgmedewerkers in de geboortezorg ervaren?
  • Waar en wanneer en bij welke zorgverlener heeft men deze tekorten ervaren?
  • Wat waren de gevolgen op de hoeveelheid zorg of de invulling van de zorg?
  • Hoe was de informatievoorziening rondom deze tekorten?
Help je mee de vragenlijst te verspreiden?

Om een goed landelijk en regionaal inzicht te verkrijgen is het belangrijk dat de vragenlijst zo breed mogelijk word ingevuld. Daarom vragen we je de vragenlijst onder de aandacht te brengen van vrouwen die zwanger zijn en of recent bevallen zijn. Voor de verspreiding kun je gebruik maken van deze tekst en afbeeldingen.

Uitkomsten van de vragenlijst

De uitkomsten zullen worden gedeeld met patiënten- en cliëntenorganisaties, via de website: Cliëntenpanel Geboortezorg en worden ingebracht in het overleg Capaciteitsproblematiek van de geboortezorgpartijen.

Voor meer informatie over de vragenlijst, kun je contact opnemen met geboortezorgpanel@patientenfederatie.nl.

Hartelijk dank voor je hulp bij de verspreiding!


Lees ook

7 april 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

LPZ NICU dashboard is Live!

De afgelopen periode hebben de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9...
18 december 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...