Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

27 november 2023

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar van 2021 is er in het kader van de verbeteraanpak door VWS besloten dat er landelijke inzet met regionale uitwerking en impact op het thema capaciteit in de geboortezorg nodig is. Op verzoek van VWS en de partijen heeft het CPZ de landelijke geboortezorgpartijen vervolgens uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de steeds maar toenemende capaciteitsproblematiek. Sindsdien hebben KNOV, NVOG, Bo Geboortezorg, Federatie van VSV’s, NVZ, NVK, V&VN, LNAZ en de Patiëntenfederatie Nederland in het ‘breed capaciteitsoverleg’ met elkaar gewerkt aan een plan van aanpak. Dit overleg wordt gefaciliteerd door het CPZ, VWS en NZa zijn toehoorders in dit traject.

Plan van aanpak

Dit jaar hebben de geboortezorgpartijen, onder leiding van twee projectleiders, gewerkt aan een plan van aanpak om de capaciteitsproblematiek aan te pakken. Hiervoor is een zorgvuldig traject doorlopen: samen met het CPZ hebben de projectleiders interviews afgenomen bij alle betrokken geboortezorgpartijen, VWS en de NZa om input op te halen. Vervolgens hebben er nog twee inspirerende werksessies plaatsgevonden, dit heeft geresulteerd in een breed gedragen plan van aanpak. In dit traject kwam vooral naar voren dat capaciteitsproblematiek een samenwerkingsvraagstuk is dat met name regionaal moet worden aangepakt. Het plan van aanpak richt zich op alles wat mogelijk is om te doen binnen het huidige systeem. Er is gekeken naar: wat kunnen we zelf doen, bij voorkeur integraal of in gezamenlijkheid, en waar hebben we elkaar voor nodig? Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen en uitgangspunten binnen het zorgprogramma IZA.

Actieteams

Het plan van aanpak is opgedeeld in vier thema’s waarbij de geboortezorgpartijen de komende tijd in actieteams mee aan de slag gaan: 

  1. Data & inzichten
  2. Beroepenstructuur & taakherschikking
  3. (Anders) organiseren
  4. Leren van elkaar
Volgende stappen

Ben je benieuwd naar de volgende stappen in de ontwikkeling en uitvoering van het plan van aanpak capaciteit? Houd www.kennisnetgeboortezorg.nl in de gaten voor de ontwikkelingen. Je kunt hier de informatiebijeenkomst voor VSV bestuurders terugkijken waarin onze collega Marlies Buurman en Lian Siebelt (Federatie van VSV’s) meer vertellen over de aanpak van de capaciteitsproblematiek.

Betrokken partijen ten behoeve van dit plan van aanpak zijn: Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, CPZ, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Federatie van VSV’s, V&VN, LNAZ, NZa en VWS.


Lees ook

3 mei 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Cliëntenonderzoek naar tekorten aan zorgverleners in de geboortezorg: help je mee?

Inmiddels is het onderzoek gesloten. Het was tot 26 mei mogelijk om deel te nemen. Het is al langere tijd...
7 april 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

LPZ NICU dashboard is Live!

De afgelopen periode hebben de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde) en het LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg) samen met de 9...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...