Aanpak herijking Verloskundige Indicatielijst (VIL)

16 juni 2020

De geboortezorgpartijen hebben het CPZ gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het herijken van de VIL. In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) heeft de zorgsector namelijk de opdracht gekregen ‘de VIL stapsgewijs om te vormen met de betrokken beroepsgroepen naar samenwerkingsafspraken ondersteunend aan de zorgstandaard en waarbij zo mogelijk multidisciplinaire richtlijnen als basis dienen voor de zorgpaden op lokaal niveau’.

Inventarisatie

Om het plan van aanpak te kunnen opstellen heeft het CPZ veel informatie opgehaald bij de VSV’s, de landelijke geboortezorgpartijen en de zwangeren. De VIL met daarin de Landelijke Samenwerkingsafspraken vraagt om meer dan een actualisatie. Het vraagt om een herijking: het anders inrichten van de afspraken dan volgens de huidige VIL uit 2003. Herijking van de Samenwerkingsafspraken doet recht aan de nieuwe vorm van samenwerking en de ZIG, passend binnen de integrale zorg. De integrale zorg waarin het niet gaat over de verwijzing van patiënten maar over het verdelen van de zorg voor deze patiënten: welk deel van de zorg past het best bij welke zorgverlener (rekening houdend met de wensen van de patiënt, de bevoegdheid en bekwaamheid van de zorgverlener) waarbij het voor patiënten helder is welke hulpverlener bekwaam en aansprakelijk is voor welk deel van de zorg.

Aanpak

Uit de inventarisatie van het CPZ is gebleken dat het veld behoefte heeft aan het landelijk vastleggen wat (zo mogelijk evidence based) goede zorg is en om de ruimte te krijgen hier regionaal afspraken over te maken. Daaruit voortvloeiend is er een door partijen geaccordeerde plan van aanpak opgesteld.  Dit plan bevat de kernvraag: Wat kunnen we landelijk vaststellenwat goede zorg is, hoe gaat deze zorg verleend worden en welke organisatorische afspraken moeten de regio’s hierover maken.  

Onderstaand stroomdiagram is in samenspraak met de geboortezorgpartijen opgesteld als plan van aanpak.

Als eerste zullen we omschrijven wat een integrale richtlijn is. Wat is bijvoorbeeld het verschil met een multidisciplinaire richtlijn of een monodisciplinaire richtlijn? Binnen een integrale richtlijn wordt beschreven wat goede zorg is. Aansluitend op een integrale richtlijn volgen de samenwerkingsafspraken. Daarin wordt beschreven hoe de zorg verleend wordt waarna via een regionaal zorgpad uiteengezet gaat worden wie de zorg gaat verlenen uiteraard binnen de grenzen van de bevoegd- en bekwaamheden van de professionals. Gezien het verleden van meerdere niet geslaagde overleggen over de VIL vraagt het construeren van nieuwe samenwerkingsafspraken een zorgvuldig proces. Dit proces zal onder leiding van het CPZ plaatsvinden. Mogelijk zullen we je benaderen om dit onderwerp verder uit te werken.

We gaan jullie de komende tijd op de hoogte houden van alle vorderingen.  Mocht je zelf contact willen opnemen over dit onderwerp dan ben je  u van harte welkom!  Jolijn Betlem is de programmaleider en bereikbaar op jolijnbetlem@collegepz.nl.


Lees ook

1 maart 2024
Preventie

Pas op de plaats Vitamine K profylaxe beleid

De beoogde invoering van de injectie Vitamine K voor pasgeborene van 1 januari 2025 gaat niet door. Daarover heeft staatssecretaris...
22 februari 2024
Zorgstandaard

Consultatie conceptversie ZIG 2.0 van start

Op 9 februari 2024 heeft het College Perinatale Zorg de conceptversie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg 2.0 ter consultatie aangeboden...
23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek