Stappenplan Leren en Verbeteren

Op basis van de handreiking PDCA-cyclus opgesteld door de KNOV, in samenwerking met de NVOG en Bo Geboortezorg, is een iets uitgewerkt stappenplan opgesteld, dat ondersteunend kan zijn bij het werken aan leren en verbeteren. 

PLAN 

Stap 1: Kies onderwerp 

Op verschillende manieren worden uitkomsten van zorg zichtbaar gemaakt en kunnen onderwerpen bepaald worden waarop een VSV zou kunnen verbeteren. Bepaal als VSV wat je wil verbeteren, aan de hand van een van onderstaande onderwerpen: 

 1. Kwaliteitsindicatoren 
  a. MijnPerined 
  b. Landelijke indicatorenset integrale geboortezorg 
  c. ICHOM Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte 
  d. Perinatale audit 
  e. Clientervaringen 
 1. (Transmurale) VIM melding 
 1. Klachtenafhandeling 
 1. Zorgprocessen 
  a. Procotollen 
  b. Zorgpaden 
 1. Organisatorische zaken 
  a. Beleidsplan 
  b. Documentbeheer 

Stap 2: Formuleer doelstelling 

Formuleer de doelstelling dat het VSV wil bereiken met de verbetering (zo SMART mogelijk). Bepaal met elkaar wanneer bepaald wordt of het doel bereikt is.  

Stap 3a: Onderzoek werkwijze en bepaal verbeter mogelijkheden  

Onderzoek als VSV waarom er verbetering op dit onderwerp noodzakelijk is. Wat zit hierachter? Hoe kan dit opgelost worden?  

Vragen die hierbij gesteld kunnen worden: 

 1. Zijn de data betrouwbaar? 
  • Zijn de data compleet? 
  • Zijn de gegevens goed ingevoerd? 
  • Voert iedereen op dezelfde wijze de gegevens in? 

Indien de data betrouwbaar zijn, kan vervolgens gekeken worden naar het huidige handelen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn: 

 1. Hoe kunnen we onze huidige werkwijze veranderen?  
 1. Zijn er best practices?  
  • Het VSV zou bijvoorbeeld eens kunnen spreken met een VSV waarbij de resultaten beter zijn dan het landelijke gemiddelde: wat kunnen wij van hen leren? Wat doen zij anders dan wij? Hoe zien hun zorgpaden eruit? 
 1. Hoe ziet onze huidige zorgpaden eruit?  
  • Zijn er afspraken, werkwijzen etc. in het zorgpad die aanpassen verdienen?  
 1. Waar liggen risico’s binnen ons VSV?  

Stap 3b: Schrijf een plan van aanpak tot verbetering  

Vervolgens zal afgesproken moeten worden wat er moet gebeuren om de doelstelling te kunnen behalen.  Wie gaat wat, wanneer doen en hoeveel tijd, geld en middelen is hiervoor nodig? Op basis hiervan wordt vervolgens een verbeterplan (of plan van aanpak) geschreven. 

DO 

Stap 4: Voer het verbeterplan uit 

Voer het plan uit zoals met elkaar is afgesproken. Maak iemand verantwoordelijk dat de voortgang van de invoering in de gaten gehouden wordt en dat dit regelmatig tijdens VSV vergaderingen aan de orde komt. Indien bijvoorbeeld het zorgpad moet worden aangepast of werkzaamheden op een andere manier moeten worden uitgevoerd, zullen de nieuwe afspraken bij alle betrokken zorgverleners (regelmatig) onder de aandacht gebracht worden.  

CHECK 

Stap 5: Evalueer regelmatig 

De nieuwe werkwijze zal regelmatig in bijeenkomsten van het VSV aan de orde dienen te komen om tijdig problemen waartegen aangelopen wordt te kunnen bespreken (en eventueel oplossen). Bespreek dit minimaal ieder kwartaal.  

Vragen die hierbij behulpzaam kunnen zijn: 

 1. In welke mate is het doel bereikt? 
 1. Wat ging goed en wat kon beter? 
 1. Is alles volgens planning verlopen? 
 1. Wat is goed gegaan en moet worden vastgehouden voor de volgende keer? 
 1. Wat zou de volgende keer anders/ niet gedaan moeten worden? 
 1. Welke stappen moeten nog worden genomen? 

ACT 

Herhaal stap 4 en 5, tot de doelstelling bereikt is of formuleer een nieuwe doelstelling op basis van nieuwe inzichten. Herhaal dan de cyclus.  Indien doelstelling bereikt is: evalueer zorgpad na 1-2 jaar opnieuw.  

Zie ook
Stappenplan Leren en Verbeteren in pdf 
Sjabloon voor Verbeterplan 
Sjabloon PDCA-cyclus