Vijfde voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

15 februari 2022

In 272 gemeenten wordt in lokale coalities gewerkt aan het verbeteren van de verbinding tussen medisch en sociaal domein. De inzet op Kansrijke Start heeft de afgelopen jaren gezorgd voor meer bewustwording van het belang van de 1e 1000 dagen en inbedding van vroegtijdige aanpak van problematiek bij gezinnen in kwetsbare situaties rond de zwangerschap en geboorte. Professionals uit verschillende beroepsgroepen zijn over domeinen heen gaan kijken en meer gaan samenwerken. Het actieprogramma heeft ingezet om professionals steeds beter toe te rusten, met kennis en tools om de samenwerking vorm te geven en zo daadwerkelijk eerder en beter te kunnen signaleren en te ondersteunen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er in elke gemeente een programma Kansrijke Start zal worden ingevoerd en zijn er structureel middelen beschikbaar gekomen. De monitor onderschrijft dat er met het actieprogramma de afgelopen 3 jaar veel in gang is gezet en bereikt is, maar dat er ook nog veel uitdagingen liggen om de impact van de kansrijke start te vergroten, professionals nog beter te ondersteunen, de aanpak te verbreden en duurzaam te borgen.

Hoe het programma er de komende kabinetsperiode precies uit zal gaan zien, wordt nu nader uitgewerkt en is voor de zomer 2022 gereed. Meer kinderen een kansrijke start geven blijft daarbij het uitgangspunt, waarbij de minister streeft naar zo concreet mogelijke resultaten in de regio, lokaal en in gezinnen zelf.

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurde de Tweede Kamer op 10 februari 2022 de 5e voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start en de factsheet met de resultaten van de 3e landelijke monitor van het RIVM. Bekijk de documenten in de politieke monitor op kennisnetgeboortezorg>>


Lees ook

1 juni 2023
Preventie

Toolkit Preventie postpartum depressie

Hoe kun je als professional helpen bij het voorkomen van depressie bij vrouwen die zwanger of net bevallen zijn? Hiervoor...
1 juni 2023
Kansrijke Start

Webinar 31 mei 'Een Kansrijke Start met GALA en SPUK' terugkijken

Wat je als professionals in Kansrijke Start over het GALA en SPUK moet weten Op vrijdag 3 februari 2023 is...
16 mei 2023
Kansrijke Start

Regiotour ‘Samen voor een Kansrijke Start’

Na de succesvolle conferentie 'Samen voor een Kansrijke Start' nu een vervolg met de Regiotour.