Netwerkkaart kansrijke Start belangrijk instrument binnen de lokale coalities

13 juli 2022

Nog niet alle beschikbare tools worden even goed gevonden

Behulpzame tools en instrumenten beschikbaar

In het kader van het Actieprogramma Kansrijke Start zijn verschillende tools (of: ‘instrumenten’) ontwikkeld. Deze tools hebben tot doel lokale coalities te ondersteunen in hun samenwerking en in het neerzetten van een lokale aanpak.

Enquête naar bekendheid tools uitgezet

Eind 2021 is er in opdracht van VWS een enquête uitgevoerd onder de leden van de lokale coalities over de bekendheid en het gebruik van deze tools. Gelijktijdig met de uitvraag onder de leden van de lokale coalities heeft het College Perinatale Zorg (CPZ) in samenwerking met Netwerk Regionaal Consortia Geboortezorg (NRCG) een enquête uitgezet onder alle Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Nederland. Naast vragen over de bekendheid en het gebruik van de tools is er een aantal aanvullende vragen gesteld.

De enquête is uitgezet onder de 71 VSV’s in Nederland. In totaal hebben 84 VSV-leden uit in totaal 42 VSV’s gereageerd. Deze vertegenwoordigen 58% van het totaal aantal VSV’s.

Netwerkkaart meest bekend

Uit de enquête blijkt dat de bekendheid met en het gebruik van de tools binnen de VSV’s nog beperkt is. Van alle tools is de ’Netwerkkaart’ het meest bekend, namelijk bij 42% van de respondenten. De Netwerkkaart is een hulpmiddel om het netwerk van (aanstaande) ouder(s) in beeld te brengen. Het is een praktisch en doorlopend inzetbaar hulpmiddel.

De wegwijzer ‘Kansrijke Ontmoetingen’ krijgt de hoogste waardering.

De ‘Wegwijzer financiering integrale aanpak Kansrijke Start’ en de ‘Zelfscan’ zijn het minst bekend (17%). Dit kan mogelijk verklaard worden omdat de meeste tools zijn ontwikkeld voor gemeenten en projectleiders Kansrijke Start.

Hulp bij inzet tools gewenst

Op onze vraag of men behoefte heeft aan uitbreiding van de bestaande tools geven de respondenten aan dat hier geen behoefte aan is. De respondenten hebben wel behoefte aan een beter overzicht van de beschikbare tools. Daarnaast vraagt men om tips hoe de tools ingezet zouden kunnen worden in het VSV.

Kansrijke Start binnen de VSV’s goed op weg

Uit de enquête blijkt dat van deze 42 VSV’s echt goed op weg zijn met Kansrijke Start. Inmiddels

  • Heeft 88% een werkgroep gericht op zwangeren in kwetsbare situaties ingericht;
  • Werkt 83% werkt met een POP-poli;
  • Heeft 70% de samenwerking met de JGZ binnen het VSV structureel georganiseerd;
  • En is 75% betrokken bij een regionale en/of lokale coalitie Kansrijke Start.

De input die we via deze enquête hebben gekregen vanuit de VSV’s is heel waardevol en heeft geleid tot gerichte acties waar we de komende tijd mee aan de slag gaan.

Wij willen de deelnemende VSV’s enorm bedanken voor hun waardevolle bijdrage!


Lees ook

18 april 2024
Kansrijke Start

Zevende voortgangsrapportage Kansrijke Start

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...
18 april 2024
Kansrijke Start

Leertraject Sociale geboortezorg in het ziekenhuis (en eruit!)

Verschillende samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, eerstelijnsverloskundigen, jeugdgezondheidszorg, kraamzorgverleners en instanties binnen het sociaal domein zetten zich in voor integrale zorg en...
11 april 2024
Kansrijke Start

Terugblik ‘Regiotour 2024 Samen voor een Kansrijke Start’

De regiotour "Samen voor een Kansrijke Start" sloot afgelopen dinsdag 9 april af met een geslaagde bijeenkomst in Den Bosch,...