Input CPZ begrotingsbehandeling VWS 2020

17 oktober 2019

In het kader van de begrotingsbehandeling VWS begroting 2020 bepleiten wij toegang tot goede geboortezorg voor elke zwangere, elk kind en elk gezin in Nederland.

De toegang tot goede geboortezorg in Nederland is nog steeds niet vanzelfsprekend. Vanuit het CPZ [1] werken de geboortezorgpartijen intensief samen om de ambities die zijn vastgelegd in de Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022 en de Preventieagenda voor de Geboortezorg 2018-2022 te verwezenlijken.

Eigen betalingen mogen geen barrière zijn voor de juiste zorg op de juiste plek

In het kader van de begrotingsbehandeling vragen wij uw aandacht voor twee punten die goede, integrale geboortezorg frustreren en die de geboortezorgpartijen niet zelf kunnen wegnemen

  • De eigen bijdrage in de kraamzorg
  • De eigen betalingen voor poliklinische bevallingen

Al in de aanbevelingen van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte is betoogd dat er geen financiële barrières zouden mogen zijn voor goede zorg rond de geboorte (Stuurgroepadvies ‘Een goed begin…’, december 2009)[2]. Ook het Zorginstituut Nederland (ZiN) geeft aan dat een eigen betaling hierbij geen rol mag spelen (ZIN, brief d.d. 28 juli 2016)[3]

Eigen bijdrage kraamzorguren afschaffen

Juist nu is er met het actieprogramma Kansrijke Start brede aandacht voor een goede start van een kind en ook specifiek voor de kwetsbare zwangeren in onze samenleving. Kraamzorg is noodzakelijke zorg en helpt bij de zo belangrijke kansrijke start voor elk kind. Echter, voor veel kwetsbare zwangeren is de eigen bijdrage voor kraamzorguren een belangrijke financiële barrière. Voor de moeders en kinderen in onze samenleving die deze noodzakelijke zorg het hardst nodig hebben is deze barrière het hoogst. Wij pleiten daarom voor het afschaffen van de eigen bijdrage op kraamzorguren, zéker voor de meest kwetsbaren. Het afschaffen van deze eigen bijdrage levert toegang tot noodzakelijke zorg, een goede start voor moeder en kind – óók binnen de kwetsbare groepen in de samenleving – en het voorkomen van dure zorg nu en later.

Eigen betaling poliklinisch bevallen op gespannen voet met de juiste zorg op de juiste plek

Het is goed dat er sinds 2014 sociale indicaties bestaan voor het poliklinisch bevallen. Naast medische factoren kunnen er immers ook andere factoren zijn waardoor een thuisbevalling niet mogelijk of niet wenselijk is. Bij medische of sociale indicaties komt de eigen betaling voor een poliklinische bevalling te vervallen. Dit betekent dat het al dan niet hebben van een indicatie leidt tot bepaalde zorg op een bepaalde plek en niet perse tot de juiste zorg op de juiste plek. De eigen betaling voor het poliklinisch bevallen, zonder formele sociale of medische indicatie, staat op gespannen voet met de keuzevrijheid voor de cliënt (met een smalle beurs).

Wij pleiten daarom voor het afschaffen van de eigen betaling op poliklinisch bevallen: Een toegankelijke geboortezorg met de juiste zorg op de juiste plek is cruciaal voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

Een goede start van elk kind in Nederland is een maatschappelijk belang en een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij vragen u namens de geboortezorgpartijen om de genoemde financiële drempels die de toegankelijkheid en de juiste zorg op de juiste plek in de Nederlandse geboortezorg frustreren, weg te nemen.


[1] Over CPZ: Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. We zetten ons in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Samen werken we aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

[2] https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/stuurgroepadvies-een-goed-begin-2/

[3] https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2016/07/28/afschaffen-eigen-betaling-bij-poliklinische-bevalling-zonder-indicatie


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...