Wat betekent begroting VWS 2020 voor de geboortezorg?

27 september 2019

Op dinsdag 17 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Hierbij een overzicht van relevante zaken voor de geboortezorg:

Meer geld voor de zorg

Komend jaar is er 88 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is ruim 3 miljard meer dan in het jaar ervoor.  Er is 1,9 miljard voor de stijging van de lonen en prijzen, waarvan ruim 500 miljoen naar de ziekenhuizen gaat. Daarnaast is er 300 miljoen euro extra beschikbaar in 2020 voor investeringen in de jeugdzorg. In 2020 trekt het kabinet € 50 miljoen extra uit om mensen in de zorg op te leiden. En om te zorgen dat professionals in de zorg blijven werken. Dit geld komt boven op de € 370 miljoen die het kabinet al eerder beschikbaar stelde. Zo intensiveert het kabinet het programma ‘Werken in de zorg’.

Verbeteringen in de geboortezorg

Naast het regulier budget voor het leveren van de geboortezorg door de verschillende zorgaanbieders, stelt VWS in 2019 circa € 3,7 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen in de geboortezorg. Hieronder valt ook het koppelen van afzonderlijke beroepsgroep-registraties door Perined waardoor een sectorbrede perinatale registratie ontstaat en de uitvoering van onze CPZ agenda geboortezorg 2018 – 2022. Het door het CPZ  verbinden, agenderen, adresseren, faciliteren en regievoeren op het gebied van preventie, kwaliteitsontwikkeling, het centraal stellen van de zwangere en het verbeteren van de integrale geboortezorg blijft daarmee een belangrijk speerpunt.

Kansrijke Start

Het programma Kansrijke Start dat in 2018 is gestart wordt verder uitgerold. Om perinatale sterfte terug te dringen en een goede start te bevorderen is meer nodig dan goede samenwerking binnen de geboortezorg. Het programma Kansrijke Start moet ervoor zorgen dat alle kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van hun leven. Voor dit programma is voor de periode 2018-2021 € 41 miljoen uitgetrokken. Dit programma zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, maar vooral ook op verbinding tussen het medische, jeugd- en sociaal domein. Lokale coalities van gemeenten, verzekeraars, verloskundigen, jeugdartsen, huisartsen en wijkteams werken een ketenstandaard Kansrijke Start uit. Daarin worden afspraken over de uitvoering van de maatregelen en de samenwerking tussen partijen opgenomen. Een goede verbinding tussen geboortezorg, jeugd- en sociaal domein is essentieel.  

Binnen het programma Kansrijke Start voert het CPZ het project Kansrijke Ontmoetingen uit. Dat is specifiek gericht op het verbinden van de geboortezorg aan het jeugd- en sociaal domein op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Onderzoek

Voor de periode 2017–2021 stelt VWS € 20 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte op basis van de nieuwe onderzoeksagenda «Een gezonde start voor moeder en kind; Integrale zorg rondom zwangerschap».

Ondersteuning zorgstelsel

Voor het ontsluiten van patiëntgegevens in de medisch-specialistische zorg is er in 2020 in totaal € 45,7 miljoen beschikbaar waarvan € 3,7 miljoen voor het programma Babyconnect en € 42 miljoen voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken (VIPP).

De zorg in de toekomst

Het kabinet is er zich van bewust dat de zorgvraag zal blijven stijgen terwijl de arbeidsmarkt krapper wordt. Om het niveau van de zorg in Nederland hoog te houden ziet het kabinet de noodzaak om de zorg anders te organiseren. In samenspraak met betrokken partijen wordt bekeken hoe de zorg in de toekomst organiseerbaar gehouden kan worden. Dit ziet het kabinet als één van de belangrijkste uitdagingen van de komende jaren. De overtuiging bestaat bij hen dat dit vraagstuk vanuit de regio moet worden bezien. Voor de zomer van 2020 komt het kabinet met voorstellen voor een toekomstbestendige zorg.

Klik hier voor de VWS begroting voor 2020.


Lees ook

8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.