Focusgroep Samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg

3 september 2020

Het belang van ontmoeten

Op donderdag 20 augustus vond een digitale focusgroep plaats met als thema Samenwerking tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg.

De focusgroep werd georganiseerd door Lennart van Zellem, Maaike van der Heide en Anne Katrien Ausems. Lennart en Maaike zijn beiden arts in opleiding tot arts Maatschappij & Gezondheid, profiel Jeugdgezondheidszorg. Lennart en Maaike lopen stage bij het CPZ, ondersteund door VWS en richten zich op het thema Samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg. Anne-Katrien Ausems is projectmanager Kansrijke Ontmoetingen van het CPZ.

Het belang van structurele samenwerking tussen partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg

Structurele samenwerking tussen partijen uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg is een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start. Lennart en Maaike zijn een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in wat er tot nu toe is geschreven en onderzocht over de samenwerking tussen kraamzorg en 1e-lijns verloskundigen enerzijds en jeugdgezondheidszorg anderzijds, en de succes- en belemmerende factoren hierin.

Met de verkregen inzichten uit de beschikbare literatuur en focusgroep(en) zal er een inhoudelijk advies uitgebracht worden voor het ontwikkelen van verdere stappen voor een betere samenwerking tussen betrokken partijen.

Dat het thema leeft onder de partijen bleek uit de vele aanmeldingen voor deze focusgroep. Deelnemers afkomstig uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg hebben veel ervaringen/ideeën met betrekking tot de samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg gedeeld en opgehaald.

De focusgroep startte met een inleidende presentatie door Lennart en Maaike. Zij presenteerden hun bevindingen tot nu toe ten aanzien van de beschikbare literatuur met als thema Samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg. De vijf belangrijkste punten die uit deze literatuur naar voren komen zijn:

  • Het belang van elkaar ontmoeten,
  • elkaar en elkaars expertise kennen,
  • onderling vertrouwen hebben en een gezamenlijk doel formuleren,
  • over het eigen echelon heen durven kijken
  • en het scheppen van overkoepelende randvoorwaarden.

De thema’s in de presentatie sloten o.a. aan op de vragen die aan de deelnemers van de focusgroep gesteld werden. Wat zijn je beste en slechtste ervaringen in de samenwerking geboortezorg-jeugdgezondheidszorg? en wat hebben de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg nodig van elkaar voor samenwerking?

Het belang van ontmoeten

Ten aanzien van het belang van ontmoeten en elkaar kennen kwamen de bereikbaarheid van de jeugdgezondheidszorgorganisatie voor geboortezorg, een aandachtfunctionaris vanuit de jeugdgezondheidszorgorganisatie voor de geboortezorg en het organiseren van een netwerkbijeenkomst voor beide partijen naar voren.

Onderling vertrouwen hebben en een gezamenlijk doel formuleren

Het onderlinge vertrouwen en het formuleren van een gezamenlijk doel hoorden we terug in de wil om een doorlopende keten te creëren waarin geboortezorg en jeugdgezondheidszorg samen optrekken, elkaar zien als collegae en dit naar de client toe uitdragen. Ook de (warme) overdracht vanuit de geboortezorg naar de jeugdgezondheidszorg kan bijdragen aan goede samenwerking.  Daarnaast werden in het kader van belangrijke  overkoepelende randvoorwaarden de regio indeling, de sociale kaart en de digitale gegevens uitwisseling genoemd. Deze laatst genoemde punten zullen onder andere worden meegenomen in het verdere vervolg van het onderzoek en binnen Kansrijke Ontmoetingen.

Betrokkenheid van de (aanstaande) ouder(s) in de samenwerking

Een belangrijk punt dat tijdens de focusgroep ter sprake kwam, was de betrokkenheid van de (aanstaande) ouder(s) in de samenwerking, zoals:

  • Het centraal zetten van de (aanstaande) ouder(s),
  • de samenwerkingsvoorwaarden af stemmen op de behoefte van de (aanstaande) ouder(s)
  • en duidelijke informatie voor de (aanstaande) ouder over de organisatie van de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg .

Deze factoren hebben mogelijk een positieve invloed op de samenwerking geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. In de tot nu toe bestudeerde literatuur gericht op de samenwerking tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg, wordt de rol van de (aanstaande) ouder(s) echter minder expliciet beschreven. Dit verdient mogelijk meer aandacht in de toekomst.

Onze dank gaat uit naar alle deelnemers aan de focusgroep. Samen komen we weer een stapje verder in de richting van een steeds betere samenwerking tussen de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg.

Wil je meer weten over de inhoud van deze focusgroep of zelf een keer deelnemen?

Neem contact op met Anne-Katrien Ausems (annekatrienausems@collegepz.nl)


Lees ook

20 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwe video’s Rookvrije Start voor zorgprofessionals

Wil je in een paar minuten je kennis bijspijkeren? Rookvrije Start legt in drie nieuwe video’s uit wat een verslaving...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Nieuwsbrief Kansrijke Start januari 2024

In de eerste nieuwsbrief Kansrijke Start van 2024 vijf mooie artikelen met o.a. een oproep om je aan te melden...
6 februari 2024
Kansrijke Start

Rapportage ZiN- Verzekerd van een Kansrijke Start

Welke zorg in de eerste 1000 dagen van een leven is verzekerd uit het basispakket van de zorgverzekering? Zorginstituut maakte...