Data, audit en registratie: openbare les Ageeth Rosman

20 april 2021

Op dinsdag 13 april van 15:30 – 16:45 uur vond de openbare les van Ageeth Rosman, lector Audit en Registratie, plaats via livestream. Tijdens deze les presenteerde Ageeth haar onderzoeksprogramma voor de komende jaren.

Het lectoraat richt zich op de verbinding tussen onderwijs, het professionele werkveld en Audit en Registratie, in het bijzonder toegepast in de perinatale zorg. Ageeth Rosman vindt het van groot belang dat (aankomende) professionals in de verloskunde en docent-onderzoekers op de hoogte zijn van de waarde van betrouwbare data. Binnen het lectoraat gaat zij met alle betrokkenen uit het werkveld de kwaliteit van de perinatale zorg meten en bespreken, om zo te komen tot een meer integrale samenwerking. Om zo uiteindelijk samen de geboortezorg te verbeteren. Dit lectoraat is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Perined. Het lectoraat is tevens verbonden aan de Verloskunde Academie Rotterdam, een uniek samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC voor wat betreft verloskunde onderwijs en onderzoek.

De openbare les is terug te kijken via de website van de Hogeschool van Rotterdam

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/openbare-lessen/openbare-les-ageeth-rosman/

Het vraagt een halfuurtje van je tijd en voedt je met informatie en inzichten. Een aanrader dus. Ook vind je via deze link een link naar de publicatie bij deze les; het levert je een zeer goed leesbare reader over de ins & outs van het lectoraat en vooral ook over de opbrengsten van het kijken naar data. In het artikel hieronder herhalen we een aantal highlights uit de reader; om je ofwel aan te moedigen de reader zelf te downloaden ofwel om je in vogelvlucht een blik te bieden op het werkveld van Ageeth Rosman:

Perinatale audit en perinatale registraties

De perinatale audit en perinatale registratie ontwikkelen zich steeds verder maar leggen in ook knelpunten, zwakke punten en barrières bloot waar oplossingen voor gezocht moeten worden. Het onlangs verschenen rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Beter Weten:  Een Beter Begin onderschrijft het belang van adequaat vastleggen en uitwisselen van uitkomsten van zorg om daarmee te komen tot het verbeteren van de geboortezorg. Goed en nauwgezet registreren en auditeren vraagt inspanning en kost tijd en geld.

Het belang voor de zorgverlener – het belang van eenheid van taal

Kijkt u als zorgverlener wel eens naar uw eigen cijfers? Hebt u toegang tot uw eigen cijfers? Zo ja, hoe hebt u dat geregeld en zo nee, waarom niet? Als u uw dossier invult, op welk moment doet u dat dan in? Hanteert u dezelfde definitie voor een primaire keizersnede als uw collega’s in de praktijk? Is er bijvoorbeeld sprake van een primaire keizersnede als de vliezen gebroken zijn vóór het moment waarop de keizersnede uitgevoerd zou worden? Dit zijn zomaar een aantal vragen die direct gelinkt zijn aan registratie aan de bron. Want die bron, dat zijn verloskundigen, arts-assistenten, gynaecologen of eigenlijk iedereen die op de een of andere manier gegevens over geboortezorg vastlegt. Op basis van die geregistreerde gegevens uit de geboortezorg ontstaan jaarboeken voor de zorg, ontstaan wetenschappelijke publicaties en wordt onderwijs vorm gegeven, door gebruik te maken van gegevens uit de geregistreerde geboortezorg. Dus hoe dan ook is iedere professional in de geboortezorg op de een of andere manier verbonden met onderzoek, onderwijs en beleid. Daarom is het belangrijk om eenduidige taal te gebruiken in de perinatale registratie. De door Perined ondersteunde Expertgroep Eenheid van Taal, waarin verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraam – verzorgenden zitten, houdt zich hier mee bezig. Zij stellen definities op, passen deze aan naar de nieuwste wetenschappelijke inzichten, en publiceren deze kennis, vastgesteld door een door Perined voorgezeten Autorisatieraad Geboortezorg, via en met het Nictiz. Helaas is dit pad bij velen onbekend.

Samenwerking verbeteren binnen VSV op basis van indicatoren

Het gezamenlijk kijken naar cijfers en naar kwaliteitsindicatoren die op basis van geregistreerde gegevens worden ingevuld en het samen onderzoek doen, bevordert samenwerking. Samenwerking binnen verloskundige praktijken, maar zeer zeker ook tussen verloskundigen en gynaecologen op kleine schaal en op grote schaal binnen VSV’s. Het samen meten en bespreken van uitkomsten van geleverde zorg, leidt tot verbinding, tot elkaar beter begrijpen en mogelijk tot elkaar aanspreken op de geleverde zorg. Waar had het beter gekund en waar deden we het goed? Integrale geboortezorg kan door een zorgvuldige registratie op de juiste manier uitgevoerd worden. Het belang van nauwkeurig registreren aan de bron, werkt door en soms verder dan men zich realiseert.

De perinatale audit

In een VSV wordt minimaal twee keer per jaar een auditbijeenkomst georganiseerd voor alle leden van het VSV. Tijdens deze audits worden per keer minimaal twee casus besproken, die passen binnen de geldende thema’s voor een perinatale audit (Perined, z.d.a.). Iedere drie jaar stelt Perined in samenwerking met het veld, een viertal overkoepelende thema’s vast voor de perinatale audit. Voor de periode 2017-2019 waren dit de thema’s uterusruptuur (scheuren van de baarmoederwand), perinatale asfyxie (benauwdheid van de foetus of pasgeborene door een te gebrekkige zuurstofopname in het bloed), laat-premature sterfte (gedefinieerd als sterfte van het kind tussen 32+0 en 36+6 weken zwangerschapsduur) en hyperbilirubinemie waarbij er sprake is van een te grote afbraak van de stof bilirubine in het bloed van de pasgeborene die leidt tot overmatige geelzucht.

ACTion-methode om te verbeteren

Al tien jaar lang worden bij perinatale auditbijeenkomsten verbeterpunten en verbeteracties geformuleerd die aanleiding moeten zijn om zorgprocessen te verbeteren. Maar ook al tien jaar lang komen dezelfde verbeterpunten en verbeteracties voorbij. Het lijkt alsof steeds het wiel opnieuw uitgevonden wordt. Dat roept vragen op of het niet beter of anders kan. De ACTion-methode, ontworpen en getest door het Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland lijkt een passende methodiek te zijn om verbeterpunten om te zetten in duurzame verbeteringen. De ACTion-methodiek bestaat uit een zevenstappenmodel.

Zelf aan de slag met de perinatale registratie

De perinatale registratie draagt bij aan het ontwikkelen van beleid en is geschikt voor benchmarking, voor het beantwoorden van kwantitatieve onderzoeksvragen en voor het verkrijgen van inzicht in kwaliteitsindicatoren en in het eigen handelen binnen de praktijk en binnen VSV’s. De Perined-database bevat meer dan vijfhonderd mogelijke variabelen waarop onderzoek gedaan kan worden.

Wil je meer weten over het werken met data en het verbeteren van kwaliteit? Kijk dan op https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kwaliteit/wegwijzer-inrichting-kwaliteitssysteem/

Of kijk hier de les van Ageeth Rosman terug: (inclusief de reader!): https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/samenhang-in-zorg/openbare-lessen/openbare-les-ageeth-rosman/


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...