Capaciteitsdashboard naar nieuwe fase?

13 juli 2022

Geboortezorgpartijen vragen de LNAZ het capaciteitsdashboard door te ontwikkelen op het registreren van “weigeringen” en instroomcijfers

Het LPZ dashboard geeft realtime inzicht in de beschikbare beddencapaciteit, maar niet of deze beschikbare bedden tot problemen leiden. Hiervoor is het nodig om ook te registreren hoeveel patiënten niet terecht kunnen in een ziekenhuis, de zogenoemde weigeringen. Gezien de ervaren capaciteitsproblematiek in veel regio’s in Nederland, waarbij zwangere of pas bevallen vrouwen en hun kind niet in het ziekenhuis van voorkeur terecht kunnen en/of verplaatst moeten worden naar een ander ziekenhuis, willen zowel de ziekenhuizen als de verloskundigen inzicht in hoe vaak dit voorkomt en in welke situaties. Zorgaanbieders hebben ook inzicht in het aantal te verwachten bevallingen, de te verwachten instroom, nodig zodat zij daarop in de benodigde personele capaciteit kunnen anticiperen. Uit een verkenning blijkt dat voor instroom van a terme vrouwen data uit het informatiesysteem van verloskundigen kan worden gebruikt.

Huidige capaciteitsdashboard registreert beddencapaciteit

Het LPZ dashboard maakt de capaciteit van de ziekenhuizen in Nederland realtime inzichtelijk. De landelijke geboortezorgpartijen zijn onder de indruk van de mogelijkheden van dit dashboard. Het LPZ maakt
nadrukkelijk geen gebruik van patiëntgegevens, maar van beddencapaciteitsgegevens. Met behulp van deze data wordt de schaarse personele capaciteit van de acute geboortezorgketen beter benut. Het scheelt tijd
wanneer het onnodig ‘rondbellen’ door verloskundigen/artsen minder nodig is en de daarbij gepaard gaande ongerustheid van de barende vrouwen wordt hiermee voor een groot deel voorkomen. Van de elf ROAZ-regio’s hebben twee dit dashboard inmiddels in gebruik en in zes regio’s loopt de implementatie hiervan. De overige regio’s hebben de implementatie van het dashboard nog in beraad.

AVG-toets doorstaan

Voor het gebruik van de instroomcijfers heeft het CPZ eerst een AVG-toets gedaan. In deze toets stond de vraag of de gegevens van een a terme zwangere (gecombineerd met haar ziekenhuis van voorkeur) gebruikt mogen worden centraal. Het antwoord is positief: zowel AVG-technisch als in het licht van de regelgeving van de ACM mogen de gegevens gebruikt worden, mits de data op weekniveau en per ziekenhuis worden geaggregeerd.

Capaciteitsproblematiek noopt tot snelle doorontwikkeling

Voor zowel de registratie van weigeringen als het tonen van de instroom hebben de geboortezorgpartijen inclusief de Federatie van VSV’s en de beroepsvereniging V&VN, het LNAZ sterk de voorkeur dat e.e.a. in het LPZ dashboard geboortezorg wordt opgenomen. Het gebruik van één applicatie zorgt voor overzicht, bevordert het gebruik en vergemakkelijkt het opstellen van rapportages.
Het CPZ heeft namens de geboortezorgpartijen de LNAZ gevraagd om hier nu mee aan de slag te gaan. Dit heeft nog wel wat voeten in aarde, want dit vraagt een koppeling met de softwaresystemen van de verloskundigen. Marlies Buurman, CPZ: “Nijpende tekorten in de geboortezorg, met name onder de gespecialiseerde verpleegkundigen, vrágen om andere oplossingen. We zijn blij dat we constructief samenwerken met de verschillende partijen om tot constructieve nieuwe invullingen te komen.”

Ook aan de slag met het dashboard?

Op de LPZ kennisbank vind je zeer veel informatie, zowel over de functionele kant als de techniek. Met vragen kun je terecht bij support@lpz.nu.

Op 26 september organiseert het CPZ een webinar over het capaciteitsdashboard.

Meer informatie vind je op deze pagina>>

zie ook: ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl).


Lees ook

18 december 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...
5 juli 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Per direct tariefverhoging kraamzorg en toeslag CenteringZwangerschap in 2024

NZa helpt mee de kraamzorg toegankelijk te houden door per direct een extra toeslagprestatie 'integrale geboortezorg' voor kraamzorg mogelijk te maken.