• werkgroep

de Goede Start Tafel

Binnen de Preventieagenda voor de geboortezorg 2018 – 2022 ‘Samen aan de start voor een beter Nederland’ hebben de geboortezorgpartijen afgesproken zich maximaal in te zetten om de verbinding te zoeken met het sociaal domein en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Omdat er vele thema’s zijn die zowel de geboortezorg als de Jeugdgezondheidszorg aangaan in relatie tot de goede start, heeft het CPZ het initiatief genomen voor een landelijke beleidstafel Goede Start met de landelijke geboortezorg- en JGZ-partijen.

Ga snel naar:

Het doel van de Goede Start Tafel

Het doel is om beleidsthema’s die zowel de geboortezorg en de JGZ aangaan te agenderen, te verkennen wie welke rol en expertise op deze thema’s heeft en hoe we hierop elkaar versterken. Altijd blijft hierin de focus om als landelijke partijen te kijken hoe we het veld kunnen ondersteunen in beleid en informatie in het belang van de goede start voor elk kind in Nederland. Eenduidige communicatie hierover naar onze wederzijdse achterbannen is hierin een belangrijke afgeleide.

Aan deze beleidstafel nemen beleidsmedewerkers van KNOV, NVOG, NVK, Patiëntenfederatie Nederland en Bo Geboortezorg en NCJ, ActiZ Jeugd, V&VN Jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland en GGD/GHOR deel. Met ZN en NVZ is afgesproken hen op de hoogte te houden. Zo nodig kunnen thema’s en onderwerpen vanuit deze beleidstafel bestuurlijk worden geagendeerd met de landelijk geboortezorg en JGZ-partijen. Vanuit deze Goede Starttafel wordt ook nadrukkelijk de verbinding met het Actieprogramma Kansrijke Start gemaakt.

Publicaties namens de Goede Start Tafel

Werkagenda: Adviezen “Beter signaleren van gezinnen in kwetsbare situaties”

In december 2020 is vanuit het actieprogramma Kansrijke Start in opdracht van VWS door onderzoeksbureau D&B onderzocht in hoeverre eerstelijns verloskundigen en jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen sociale en psychische risicofactoren en beschermende factoren signaleren. Welke drijfveren en obstakels ze ervaren ze hierbij, welke aanknopingspunten er zijn om kwetsbaarheid beter te signaleren en hoe de cliënten van deze professionals zich bij het signaleren voelen. De resultaten en aanbevelingen zijn opgenomen in het rapport “Drijfveren, obstakels en Kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen”. De uitkomsten van het onderzoek in opdracht van de leden van de Goede Start Tafel (GST) zijn door de subwerkgroep “Beter signaleren” geordend, uitgewerkt en omgezet in adviezen en concrete actiepunten in de werkagenda “Beter signaleren”. De adviezen/activiteiten in de werkagenda bieden inhoudelijke aanknopingspunten/adviezen waarmee we lokale/regionale coalities en andere belangstellenden kunnen ondersteunen.


Communicatie uitingen namens de Goede Start Tafel

rookvrije start rookvrije generatie
Zorg voor een rookvrije start: Laat de kans niet liggen om het gesprek over roken aan te gaan!

“Onze kinderen gezond laten opgroeien is mijn eerste prioriteit. En jullie kunnen het verschil maken”, aldus staatssecretaris Maarten van Ooijen, die op 9 maart jl. het congres ‘Rookvrije Start: van dromen naar doen’ opende. Een congres van de Taskforce Rookvrije Start, waarin het rookvrij opgroeien van het (ongeboren) kind en het belang van ons werk als professionals in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein centraal stond. Lees het hele bericht>>

Deelnemers

 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ministerie van VWS)
 • GGD GHOR Nederland
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Brancheorganisatie Geboortezorg (BO geboortezorg)
 • College Perinatale Zorg (CPZ)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
 • Federatie van VSV’s
 • Jeugdartsen Nederland (AJN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Pharos
 • Kansrijke Start
 • Actiz-jeugd
 • de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)