• Toolkit

Waardegedreven integrale geboortezorg

Met uitkomstgerichte zorg kijken we naar persoonsgerichte verbeterprogramma’s gebaseerd op value based healthcare en waardegedreven zorg. Deze programma’s zijn gericht op leren van elkaar (interprofessioneel) en verbeteren van de zorg in nauwe samenwerking en goed gesprek met de patiënt om kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitkomsten van zorg, met oog voor de kosten. In deze toolkit vind je praktische handvatten en voorbeelden uit de praktijk om uitkomstgerichte/waardegedreven zorg  te gaan toepassen in jouw VSV.

In deze toolkit is te vinden:

Over deze toolkit 

Hoe kun je de toolkit leren en verbeteren gebruiken? 
Praktische hulpmiddelen en voorbeelden: Ben je op zoek naar praktische handvatten en voorbeelden uit de praktijk om uitkomstgerichte/waardegedreven zorg  te gaan toepassen in jouw VSV: neem dan een kijkje in deze toolkit. Je vindt er een waardegedreven zorg programma, links naar diverse websites over uitkomstgerichte/waardegedreven zorg, handleiding van VSV data naar VSV-doen etc..

Hulpmiddelen

De handleiding voor “VSV-data naar VSV-doen” helpt VSV’s met het opzetten van interprofessionele leer- en verbetersessies op basis van uitkomstdata. Deze handleiding bevat methodiek beschrijving, praktische ondersteuning en contactgegevens van trainers.

Van VSV-data naar VSV-doen

Het is een werkwijze bestaande uit een voorbereidingsbijeenkomst, voorbereiding en een uitvraag bij deelnemers, gevolgd door breed uitgenodigde werksessie.
Het eerste doel van de werksessie is om een gedeeld beeld te krijgen van de VSV-populatie o.b.v. uitkomstinformatie én kennis en ervaring van de zorgverleners.
Een tweede doel is vormgeven hoe we op VSV-niveau de uitkomst informatie in gaan zetten om structureel samen te leren en verbeteren. De werksessie wordt voorbereid in samenwerking met enkele kartrekkers in het VSV, zodat de sessie zo goed mogelijk aansluit bij de lokale setting én dat het VSV er na afloop van de studie zelfstandig mee verder kan.

Voor wie is het?

De doelgroep zijn in eerste instantie alle professionals in de geboortezorg, werkzaam in verschillende organisaties van een VSV (o.a. ziekenhuis, verloskundigen praktijken, kraamzorgorganisaties en JGZ).
Wanneer gewenst, zouden er ook patiënten aan kunnen haken: zowel bij het kiezen van de focus vanuit de gepresenteerde data, als bij het genereren van verbeterideeën. 

Hoe werkt het? 

Ter voorbereiding van de sessie brengen we met enkele kartrekkers (bijv. de kwaliteitswerkgroep van het VSV) in kaart welke data er beschikbaar zijn. Een selectie van deze data bundelen we in een presentatie en de deelnemers krijgen een survey over de belangrijkste uitdagingen in de regio. In de sessie zelf is de eerste stap het krijgen van een gedeeld beeld van de populatie. Dit doe je door een korte presentatie van de beschikbare data (ICHOM-vragenlijsten, maar ook andere beschikbare data), in combinatie met het beeld van zorgverleners over de populatie (online survey vooraf aan de meeting).
Hieruit kies je gezamenlijk de belangrijkste thema’s/problemen die spelen: bijvoorbeeld bekkenbodem problematiek, of autonomie. Deze verwerk je in persona’s (casus): de persona’s geven een gezicht aan opvallende uitkomsten, zodat het makkelijker is om met elkaar in gesprek te gaan over een doelgroep. Iedere persona wordt door een subgroep van de deelnemers (liefst zo veel mogelijk interdisciplinair) besproken a.d.h.v. enkele vaste vragen.
Daarna is er een plenaire terugkoppeling en wordt gezamenlijk gekozen welke acties de komende tijd worden ingezet en door wie. Via de kartrekkers uit de voorbereidingsmeeting wordt geborgd dat de acties opgevolgd worden.
Een VSV kan aan de slag met de sessies als ze een paar maanden bezig zijn met de ICHOM-implementatie, zodat er een redelijke hoeveelheid vragenlijsten verzameld is.
Vervolgens kunnen ze de sessie zo’n 2 tot 3 keer per jaar herhalen, waarbij de vorige verbeter acties aan de hand van de data ook geëvalueerd kunnen worden.

Wat heb je nodig? 

 • Uitnodiging VSV leden
 • Survey deelnemers
 • Data: Perined Insight, ICHOM vragenlijsten, ReproQ (eigendom van het VSV zelf)
 • Vast format van bespreken persona’s

De uitnodiging, survey en het vaste format voor het bespreken een persona zijn geüpload als product op projectnet.

Ervaringen

Deelnemers waren erg positief over de werksessie: de verbinding die er ontstaat en het werken in kleine groepjes aan de persona’s. Het levert enerzijds verbeterpunten op, en tegelijk zorgt het gesprek over wat er al goed gaat voor uitwisseling van werkwijze, waardoor men ook direct al van elkaar leert.
Quote uit focusgroep aan einde van de werksessie: 

“ik vind het format wel heel leuk, heel concreet en je gaat heel snel naar resultaten en verbeterpunten […] vanuit wat je hebt geanalyseerd, ga je meteen naar de praktijk en dat past wel bij onze beroepsgroep”

Onderbouwing

De methodiek is practice based (Van Wijkdata naar Wijkdoen), waarbij gebruik werd gemaakt van de core comeptencies for InterProfessional Collaborative Practice (IPEC). Een samenwerking die de patiënt centraal stelt en gericht is op de populatie. De werksessie richt zich vooral op de competenties in het gebied van teamwork en teambased practice.

Voorbeelden

USER study

In de USER studie hebben drie VSVs ervaring opgedaan met waardegedreven geboortezorg.
In een actieonderzoek implementeerden zij de PROM en PREM vragenlijsten uit de ICHOM set Zwangerschap en Geboorte in de praktijk: individuele antwoorden werden direct in de spreekkamer ingezet om zorg op maat te leveren.
Daarnaast werden VSV brede leer- en verbetersessies ontwikkeld waarin ze groepsniveau uitkomsten gebruikten voor kwaliteitsverbetering. Deze sessies sloten zo veel mogelijk aan op beschikbare data en bestaande kwaliteitsverbetering door intensieve samenwerking met zorgverleners.

Samen beslissen met uitkomstinformatie vraagt om een andere werkwijze. Om zorgprofessionals hierbij te ondersteunen is een e-learning ontwikkeld.

VSV-data naar VSV-doen

Leer- en verbetersessies gebaseerd op beschikbare uitkomstinformatie (klinische gegevens, PROM/PREMs) en zorgverlener perspectieven op de belangrijkste problemen in een VSV. De belangrijkste thema’s uit de data worden vertaald in persona’s: fictieve, herkenbare casuïstiek. De persona’s geven gezicht aan de belangrijke uitdagingen in het VSV, waardoor men makkelijker in gesprek kan gaan over de geleverde zorg: wat doen we al goed en welke uitdagingen zien we nog?
Na discussies in interdisciplinaire groepjes worden met alle betrokken zorgverleners de speerpunten en acties voor de komende periode bepaald. 

Handleiding VSV-data naar VSV-doen

download hier de handleiding van VSV-data naar VSV-doen.
Korte uitleg over de inhoud van de handleiding

E-learning uitkomstgerichte zorg

Deze e-learning duurt een uur en bestaat uit 3 modules:

 1. Introductie in gezamenlijke besluitvorming
  a. Verschillende stappen in gezamenlijke besluitvorming
  b. Praten over risico’s
  c. Keuzehulpen
 2. Cliëntenperspectief op het proces van gezamenlijke besluitvorming
  a. Ervaringen van cliënten met gezamenlijke besluitvorming
  b. De 3 Goede vragen
 3. Gezamenlijke besluitvorming bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  a. Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden?
  b. Waarom is het belangrijk om rekening te houden met de gezondheidsvaardigheden van je cliënt?
  c. De terugvraagmethode

Lees meer op de website van waardegedreven zorg

Start de e-learning

Samen beslissen met uitkomstinformatie vraagt om een andere werkwijze.
Om zorgprofessionals hierbij te ondersteunen is deze e-learning ontwikkeld.