Santeon- en BUZZervaringen met waardegedreven zorg

20 oktober 2021

Update! inmiddels staan de (nog niet) beantwoorde chatvragen ook op deze pagina. Je kunt ze onderaan dit artikel bekijken.

Caroline van Weert (CPZ) en Arie Franx (Erasmus MC, Linnean Initiatief) bespraken tijdens het webinar van 28 september de belangrijkste ontwikkelingen rond waardegedreven zorg. Hiske Ernst presenteerde de resultaten van het BUZZ-project, waarin ‘samen beslissen’ centraal staan. Verloskundige Ieke Witte vertelde met verve over haar ervaringen met uitkomstgerichte zorg. Vervolgens deelden Coco Levendag (Santeon) en Mariëlle van Pampus (OLVG) hun learnings en ervaringen rond het Santeonprogramma ‘Samen Beter’, een programma waarbij de focus ligt op leren en verbeteren.

De sprekers gingen in op het belang van data, op het belang van het gebruik(!) van die data en de verbinding tussen de eerste en de tweede lijn. Al met al een mooie, inhoudelijke discussie, die niet alleen stilstond bij leren en verbeteren op basis van de input van de client, maar ook van elkaar!

Zeker de moeite van het terugkijken waard! Dat kan hier:

De presentaties van de sprekers kun je downloaden via onderstaande button:

Vragen uit de Chat:

VRAAGantwoord
waarom is waardegedreven zorg belangrijk?We moeten ons meer richten op dat wat de patient belangrijk vindt. Dat is breder dan het bestrijding van een aandoening. Het gaat om het bespreken van waarden die ertoe doen voor de cliënt. 
wat zijn succesfactoren en wat zijn de valkuilen om aan de slag te gaan met de vragenlijsten?Kijk op waardegedrevengeboortezorg.nl voor alle tools en hulpmiddelen. De vragenlijsten die speciaal voor Nederland zijn ontwikkeld zijn daar ook te vinden. Goede digitale ondersteuning is essentieel. (uiteraard kan een vragenlijst op papier wel maar het is niet aan te bevelen). Je hebt daarnaast ook een projectleider nodig voor succes. 
mooi om met vragenlijsten te werken maar moeilijk bij taalbarriéres,  hoe dat te doen?Vragenlijsten zijn nu alleen in Nederlands. Daarop zullen verbeteringen aangebracht worden. Later vertalen. Het is nu eenvoudig taalgebruik, maar voor mensen met een lage taalvaardigheid zullen er nog aanpassingen moeten komen. 
Hoe om te gaan met ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken die werken met verschillende patiëntendossiers?Nog niet alle softwarepakketten van patiëntendossiers kunnen vragenlijsten versturen en de antwoorden opnemen in het dossier en laten zien in een dashboard. Tijdens het BUZZ-project hebben we met het programma VIPP-Babyconnect onderzocht hoe patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende zorgverleners. Dit heeft geleid tot het coderen van vragenlijsten en de antwoorden op de vragen, zodat deze door verschillende applicaties ontvangen en gelezen kunnen
Welke belangrijkste tip geef je nieuwe VSV’s mee die willen starten met digitale vragenlijsten? (lessons learned)Met elkaar nadenken hoe je dat gaat oppakken. Het hangt heel erg af van het soort EPD dat je nu gebruikt. 
Hoe is het met de taalvaardigheid van de zorgverleners?Tijdens de implementatie van de applicaties die vragenlijsten kunnen versturen, bleek dat zorgverleners het soms ook lastig vinden om bekend te raken met nieuwe digitale applicaties. Zorgverleners hebben duidelijke instructie en makkelijk toegankelijke applicaties nodig en goede voorlichtingsmaterialen om hun patiënten te kunnen informeren over de werkwijze.Voor zorgverleners is een e-learning ontwikkeld om hun deskundigheid t.a.v. gezamenlijke besluitvorming te vergroten. Tevens is er een training gegeven om gespreksvaardigheden, vooral met mensen die lage gezondheidsvaardigheden hebben, te trainen. Zie https://waardegedrevengeboortezorg.nl/aan-de-slag/volg-de-training/ 
Is er ingezet op training voor zorgverleners om het goed gesprek te voeren op basis van de uitkomsten?er zijn twee trainingen ontwikkeld. Een e-learning over samen beslissen op basis van uitkomsten. En er is een training met Pharos over effectief communiceren met cliënten met lage gezondheidsvaardigheden. Zie ook: https://waardegedrevengeboortezorg.nl/aan-de-slag/volg-de-training/
In de 1e lijn zijn we ook gestart met implementatie van positieve gezondheid. We gebruiken het spinnenweb om naar boven te halen wat de vrouw belangrijk vindt en nodigen haar uit om regie te nemen. Hoe verhoudt deze methodiek zich tot BUZZ?het mooie van de BUZZ vragenlijsten is dat het een lijst genereert om basis van de tijdslijn. Daarmee kun je een zwangere echt volgen door de tijd heen.
Hoe bekijken jullie de uitkomsten van de verschillende vragen, in een score systeem met een afkapwaarde waarboven het gesprek wordt gevoerd en wordt doorverwezen, of kijken jullie ook naar de individuele uitkomsten van vragen?De zorgverlener ziet welke antwoorden de cliënt heeft gegeven in het dashboard. Als de score op een of een aantal vragen boven of onder een bepaalde afkapwaarde scoort, is dit duidelijk zichtbaar. De zorgverlener en cliënt bespreken tijdens het consult deze uitkomsten en indien nodig verwijst de zorgverlener de cliënt voor passende zorg.  Het kan ook zijn dat de cliënt uitkomsten wil bespreken die zij belangrijk vindt, maar die niet hebben geleid tot een alert. De zorgverlener nodigt daarom de cliënt uit om die onderwerpen te bespreken die zij het meest belangrijk vindt.
hoe verhouden deze vragenlijsten zich tot een screeningstool zoals R4U?R4U is echt ingestoken op kwetsbaarheid. Kan zeker relevant zijn. Maar BUZZ is een ander type instrument.
Zou het niet toch beter zijn om vragenlijsten als R4U en Alpha NL te integreren in de vragenlijsten van het BUZZ project in plaats van verschillende naast elkaar?De Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte en de risicosignaleringsinstrumenten, zoals R4U, AlphaNL en Mind2Care, zijn twee verschillende soorten instrumenten die aanvullend en daarmee naast elkaar gebruikt kunnen worden. Bij de risicosignaleringsinstrumenten gaat het om het (veelal eenmalig, vroeg in de zwangerschap) vroegtijdig signaleren van (psycho)sociale risicofactoren. In de Uitkomstenset wordt op meerdere momenten uitgevraagd hoe de vrouw haar leven, gezondheid en welzijn ervaart en wat haar ervaringen met de zorg zijn.
Het is belangrijk te voorkomen dat cliënten overvraagd worden, vragenlijsten te lang worden of dat dezelfde (soort) vragen gesteld worden. Wij hebben gekeken naar het naast elkaar gebruiken van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte en de Mind2Care, omdat in beide instrumenten de EPDS wordt uitgevraagd, zie https://waardegedrevengeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2021/09/Voorstel-gebruik-PROMs-PREMs-icm-Mind2Care.pdf
In de praktijk zal ervaring opgedaan moeten worden hoe de instrumenten naast elkaar gebruikt kunnen worden en wat de ervaringen van zowel cliënten als zorgverleners hiermee zijn.
Is er landelijk al zicht op een vervolgfinanciering na deze impuls? Om die benodigde projectmanagers of kwaliteitsmedewerker te bekostigen als VSV?Santeon investeert met het ‘leren en verbeteren-project’ in zichzelf. BUZZ heeft subsidie gekregen. We zijn echter met elkaar op weg naar een andere vorm van zorg. Uitkomstgericht zorg. Deze vorm zal op een bepaald moment moeten worden geborgd in financiering
De santeon ziekenhuizen hebben ws allemaal hetzelfde systeem of de vragenlijsten ingebouwd. Maar wat als iemand van 1e naar 2e lijn verwezen wordt? Worden de vragenlijsten vanuit de 1e lijn dan gedeeld?De uitkomsten worden van de 1e lijn naar de 2e lijn overgedragen. Maar dit is zeker een punt van aandacht voor de toekomst. 
Hebben de Santeon ziekenhuizen de ambitie de waardegedreven zorg vorm te gaan geven in samenwerking met de eerstelijn/ binnen het VSV?zeker
In hoeverre is de cliënt behoefte en cliënt beleving meegenomen binnen het waardegedreven zorg project van de Santeon ziekenhuizen?In principe hebben we in elk verbeterteam een patiënt betrokken (d.m.v. focusgroepen, interviews, verbeterteams, moederraad, patiëntenpanels). Verder zijn we bezig met het meten van PROMs. Hiermee wordt er meer en meer toegewerkt naar samen beslissen in de spreek- en huiskamer. Enkele Santeon ziekenhuizen zijn ook gestart met de PREMs om patiënten ervaringen te meten. Bij de opstart van het geboortezorg traject waren patiënten (verenigingen) betrokken bij het opstellen van de scorekaart waar alle indicatoren op staan die gemeten worden. 

Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Kwaliteit

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...