Voorstel reductie indicatorenset

23 april 2020

De werkgroep indicatoren Integrale Geboortezorg, waarin alle betrokken partijen[1] zitting hebben, heeft een voorstel voor een sterk gereduceerde indicatorenset Integrale geboortezorg voor verslagjaar 2020 en 2021 voorgelegd aan het Zorginstituut Nederland (ZiN).

De werkgroep heeft hiermee invulling gegeven aan de opdracht van ZiN. Caroline van Weert (CPZ): “De werkgroep indicatoren werkt goed en gedegen samen. Het proces is duidelijk. Uiteindelijk streven we naar een set waarmee alle geboortezorgprofessionals goed kunnen werken. Een set, die hen op een heldere manier inzicht geeft over hun mijlpalen en verbeterpunten.”

Het ZiN zal deze set nu toetsen. De reductie bestaat uit het terugbrengen van het aantal zorginhoudelijke indicatoren. Het streven is om zoveel mogelijk met uitkomstindicatoren te werken en daarbij ook het interne gebruik van deze indicatoren voor verbetermanagement met de PDCA-cyclus meer te gaan ondersteunen. Een mooi voorbeeld daarvan is het project van de NVOG samen met Perined en de KNOV over fluxus (zie voor meer informatie hieronder).

Daarnaast is afgesproken dat de “klantpreferenties Ziekenhuizen” vanaf verslagjaar 2020 niet meer via de openbare set zullen worden aangeleverd maar direct aan de Patiëntenfederatie Nederland. De Patiëntenfederatie gebruikt deze preferenties voor de ontwikkeling van keuzehulpen. De werkgroep zal de komende tijd nagaan of dit ook voor de klantpreferentie Verloskunde en Kraam kan gaan gelden.


[1] KNOV, NVOG, NVK, Bo, Federatie VSV’s, NVZ, ZN, Patiëntenfederatie NL en Stichting Kind en Ziekenhuis, voorgezeten door het CPZ en met advieszetel van Perined

Project Ontwikkeling instrument uitschieters uitkomstinformatie t.o.v. PDCA-cyclus

Om zorgprocessen te verbeteren wordt gebruik van de PDCA-cyclus aanbevolen. Daar waar de P (plan) en de D (do) in de geboortezorg over het algemeen goed geborgd is, is er vaak minder aandacht voor de C (check) en de A (act). Spiegelinformatie over de uitkomsten van het eigen handelen binnen een VSV worden vanuit Perined teruggekoppeld naar het VSV maar het is onduidelijk wat er daarna op lokaal niveau mee gebeurt.

Om dit hiaat te adresseren gaat de NVOG binnenkort starten met het SKMS- (Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten) project ‘Ontwikkeling instrument uitschieters uitkomstinformatie t.o.v. PDCA-cyclus’, het zogenaamde “Uitschieterproject”. Het doel van dit project is het verbeteren van de uitkomsten van de geboortezorg door middel van feedback op kwaliteitsmeting. De initieel te onderzoeken indicator zal hemorragia postpartum (HPP/fluxus) zijn, aangezien dit

  • frequent voorkomt,
  • het een verplichte indicator is (o.a. Transparantiekalender ZIN),
  • adequaat geregistreerd wordt,
  • een enorme impact heeft op de gezondheid(sbeleving) van de patiënte
  • en zich bij uitstek leent voor verbeterprocessen.

Daarnaast is het door het frequent voorkomen hiervan ook mogelijk om daadwerkelijk verbetering te meten binnen de looptijd van het project. Door de uitkomsten van VSV’s op deze indicator landelijk met elkaar te vergelijken kan bepaald worden welke VSV’s  buiten de ‘normale’ range vallen, een zogenaamde ‘uitschieter’. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin. Het doel van dit project is om: 1) de positieve uitschieters te benaderen en succesfactoren te analyseren en 2) de negatieve uitschieters te benaderen en te ondersteunen bij het verbeteren van de uitkomsten.

Zodra de werkgroep van start gaat zal in eerste instantie een analyse vanuit Perined plaatsvinden om de VSV’s te identificeren die op de indicator fluxus buiten de bandbreedte vallen. Deze VSV’s zullen benaderd worden om deel te nemen aan het project. Uiteraard kan een dergelijk project net als iedere vorm van audit alleen plaatsvinden in een veilige omgeving. Het is niet zo dat de cijfers van uw VSV herleidbaar publiek worden gemaakt indien u deelneemt. Het doel van het project is nadrukkelijk om uw eigen zorg op de werkvloer te verbeteren, niet om afgerekend te worden op uw cijfers.


Lees ook

23 mei 2023
CPZ algemeen nieuws

Webinar Passende zorg en geboortezorg terugkijken

Bekijk het gesprek met Jan Kremer terug over passende geboortezorg. Waarom is het nodig en wat kunnen we doen? Een inspirerend gesprek
6 april 2023
Kwaliteit

Indicatorscores Integrale geboortezorg 2021 beschikbaar

De indicatorenset integrale geboortezorg over verslagjaar 2021 is gepubliceerd door het Zorg Instituut.
6 april 2023
Kwaliteit

Verzoek tot uitstel aanlevering indicatoren Integrale geboortezorg 2022

De leden van de werkgroep indicatoren integrale geboortezorg (KNOV, Bo geboortezorg, NVOG, NVK, Federatie van VSV’s, Patiëntenfederatie Nederland, ZN en...