Nieuws Stand van zaken VALID studie

Stand van zaken VALID studie

30 september 2021

De VALID studie onderzoekt praktijkvariatie tussen verloskundige samenwerkingsverbanden in de mate waarin de bevalling wordt ingeleid en welke factoren hierbij een rol spelen. Door meer inzicht te krijgen in deze factoren, kan eventuele ongewenste praktijkvariatie in de toekomst verminderd worden. Dit draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. De VALID studie is in 2020 van start gegaan en loopt tot 2024.

Achtergrond VALID-studie

In de Nederlandse geboortezorg bestaat er aanzienlijke praktijkvariatie in interventies. Er is beperkte kennis over de mechanismen die tot deze variatie leiden en in hoeverre deze variatie mogelijk ongewenst is. In het najaar van 2020 is de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) in nauwe samenwerking met het Nivel, gestart met de VALID studie: Variation in Labour Induction. Dit onderzoeksproject krijgt subsidie van ZonMw in het programma ‘Zwangerschap en Geboorte’.

De multidisciplinaire projectgroep van de VALID-studie bestaat uit vertegenwoordigers van AVM, het Nivel, de Federatie van VSV’s, de afdeling Midwifery Science-Amsterdam UMC, Perined en het Limburgs Obstetric Quality System (LOQS). Ook cliënten zijn vertegenwoordigd door de Stichting Zelfbewustzwanger.

Doel

Uit recent onderzoek is bekend dat er grote regionale verschillen bestaan in het aantal inleidingen. De VALID-studie onderzoekt variatie tussen VSV’s in de mate waarin de baring wordt ingeleid bij nullipare vrouwen met een a terme eenlingzwangerschap met een kind in hoofdligging (NTSV-groep) en welke factoren hierbij een rol spelen. Door meer inzicht te krijgen in deze factoren, kan eventuele ongewenste praktijkvariatie verminderd worden. Dit draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland.

Fasen VALID studie

  1. Landelijke Perined analyse om VSV-variatie inleidingen in kaart te brengen (afgerond): het percentage varieert van 14% – 42% in de NTSV-groep.
  2. Case studie 6 VSV’s: 3 VSV’s met een relatief hoog aantal inleidingen en 3 VSV’s met een relatief laag aantal inleidingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Binnen deze case studie wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van praktijkvariatie met behulp van het sociologisch model voor praktijkvariatie (Nivel). (2021-2023)
  3. Landelijke expertmeeting op basis van de resultaten van de case studie, waar in gezamenlijkheid met de deelnemers wordt vastgesteld welke variatie ongewenst is en waarom. (2023)
  4. Opstarten en ondersteunen deelnemende VSV’s met integratie van de resultaten in het eigen, bestaande kwaliteitsprogramma om ongewenste variatie terug te dringen. (2023-2024)
  5. Evaluatie project en kennissynthese waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling van een toolkit voor het in kaart brengen van praktijkvariatie en het aanpakken van ongewenste variatie. (2024).

Stand van zaken

Per juli 2021 zijn 6 VSV’s geïncludeerd voor deelname aan de case studie. In onderstaand figuur geven de rode bolletjes de deelnemende VSV’s aan: 3 VSV’s met een hoger aantal inleidingen dan verwacht en 3 VSV’s met een lager aantal inleidingen dan verwacht. Onder deze VSV’s wordt onderzocht welke factoren bijdragen aan praktijkvariatie.

Zorgprofessionals vanuit eerste en tweede lijn zijn beiden betrokken bij de besluitvorming met cliënten over een eventuele inleiding. Het VALID onderzoek kijkt daarom niet alleen naar cliënten, maar ook naar de dynamiek en samenwerking tussen professionals binnen een VSV, inclusief de ontwikkeling van lokale richtlijnen en protocollen en de inbreng van cliënten. De resultaten van de case studie worden in de loop van 2023 verwacht.

Meer weten over de VALID studie? Kijk op de website of neem contact op met één van de onderzoekers via validstudie@av-m.nl.


Lees ook

31 maart 2022
Kwaliteit

Geboortezorgpartijen akkoord met PREM vragenlijst Integrale geboortezorg

Op 29 maart zijn alle geboortezorgpartijen in de werkgroep indicatoren Integrale geboortezorg akkoord gegaan met de vervanging van de NPS+...
31 maart 2022
Kwaliteit

Uitstel aanlevering indicatoren verslagjaar 2021 tot 6 juni

De CPZ Werkgroep Indicatoren heeft geconcludeerd dat door technische problemen bij de aanlevering door de 1e lijn en een aantal ziekenhuizen aan Perined sommige indicatorenscores op dit moment niet geschikt zijn voor doorlevering aan het Zorginstituut Nederland.
9 maart 2022
Cliëntparticipatie

Kennis uit ZonMw programma Zwangerschap en geboorte

Het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte levert sinds 2011 kennis voor betere integrale zorg voor moeder en kind. In deze publicatie een overzicht van opgedane kennis en een overzicht van de verschillende projecten.