Stand van zaken VALID studie

30 september 2021

De VALID studie onderzoekt praktijkvariatie tussen verloskundige samenwerkingsverbanden in de mate waarin de bevalling wordt ingeleid en welke factoren hierbij een rol spelen. Door meer inzicht te krijgen in deze factoren, kan eventuele ongewenste praktijkvariatie in de toekomst verminderd worden. Dit draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland. De VALID studie is in 2020 van start gegaan en loopt tot 2024.

Achtergrond VALID-studie

In de Nederlandse geboortezorg bestaat er aanzienlijke praktijkvariatie in interventies. Er is beperkte kennis over de mechanismen die tot deze variatie leiden en in hoeverre deze variatie mogelijk ongewenst is. In het najaar van 2020 is de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) in nauwe samenwerking met het Nivel, gestart met de VALID studie: Variation in Labour Induction. Dit onderzoeksproject krijgt subsidie van ZonMw in het programma ‘Zwangerschap en Geboorte’.

De multidisciplinaire projectgroep van de VALID-studie bestaat uit vertegenwoordigers van AVM, het Nivel, de Federatie van VSV’s, de afdeling Midwifery Science-Amsterdam UMC, Perined en het Limburgs Obstetric Quality System (LOQS). Ook cliënten zijn vertegenwoordigd door Cliëntenorganisatie Het Buikencollectief.

Doel

Uit recent onderzoek is bekend dat er grote regionale verschillen bestaan in het aantal inleidingen. De VALID-studie onderzoekt variatie tussen VSV’s in de mate waarin de baring wordt ingeleid bij nullipare vrouwen met een a terme eenlingzwangerschap met een kind in hoofdligging (NTSV-groep) en welke factoren hierbij een rol spelen. Door meer inzicht te krijgen in deze factoren, kan eventuele ongewenste praktijkvariatie verminderd worden. Dit draagt bij aan het bevorderen van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland.

Fasen VALID studie

  1. Landelijke Perined analyse om VSV-variatie inleidingen in kaart te brengen (afgerond): het percentage varieert van 14% – 42% in de NTSV-groep.
  2. Case studie 6 VSV’s: 3 VSV’s met een relatief hoog aantal inleidingen en 3 VSV’s met een relatief laag aantal inleidingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Binnen deze case studie wordt zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van praktijkvariatie met behulp van het sociologisch model voor praktijkvariatie (Nivel). (2021-2023)
  3. Landelijke expertmeeting op basis van de resultaten van de case studie, waar in gezamenlijkheid met de deelnemers wordt vastgesteld welke variatie ongewenst is en waarom. (2023)
  4. Opstarten en ondersteunen deelnemende VSV’s met integratie van de resultaten in het eigen, bestaande kwaliteitsprogramma om ongewenste variatie terug te dringen. (2023-2024)
  5. Evaluatie project en kennissynthese waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling van een toolkit voor het in kaart brengen van praktijkvariatie en het aanpakken van ongewenste variatie. (2024).

Stand van zaken

Voor de VALID studie is een landelijke Perined analyse gedaan naar de verschillen in percentages van inleiden tussen VSV’s. Gegevens van 184.422 vrouwen die tussen 2016 en 2018 hun eerste kind kregen na minimaal 37 weken zwangerschap, zijn geanalyseerd. Daarin is een aanzienlijke praktijkvariatie  te zien in het inleiden van de bevalling tussen verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s), van 14% tot 41%, met een gemiddelde van 24%.

Daarna is binnen de case studie in de zes deelnemende VSV’s (drie met een laag en drie met een hoog inleidpercentage) onderzoek gedaan naar mechanismen op microniveau (patiënt en zorgverlener) en mesoniveau (o.a. het VSV). De voorlopige resultaten zijn in november 2023 besproken tijdens een landelijke expert-bijeenkomst. In het voorjaar van 2024 zal aan de deelnemende VSV’s terugkoppeling worden gegeven over de bevindingen in hun eigen VSV.

In 2024 wordt de VALID studie afgerond. Binnen de deze afronding wordt gewerkt aan het rapporteren en publiceren van de opgedane kennis en het aanreiken van tools voor VSV’s. Daarmee kunnen zij een start maken met het optimaliseren van zorg naar aanleiding van praktijkvariatie.

Meer weten over de VALID studie? Kijk op de website of neem contact op met één van de onderzoekers via validstudie@av-m.nl.


Lees ook

7 mei 2024
Kwaliteit

Aanleveren indicatoren 2022/2024, hoe nu verder?

Zoals eerder aangekondigd, gaat Perined in de toekomst aansluiten bij de gegevensuitwisseling zoals die nu gerealiseerd wordt in de verschillende...
29 april 2024
Kwaliteit

Subsidieoproep voor versterking VSV’s geopend

Vanaf vandaag kunnen Verloskundige Samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om verder te werken aan het versterken van hun kwaliteit en samenwerking. Doel...
20 maart 2024
Capaciteit & toegankelijkheid

Webinar triage in de geboortezorg terugkijken

Dinsdagmiddag 19 maart organiseerde het CPZ een webinar over het thema triage in de geboortezorg. Wat is triage nu precies...