Nieuws ROAZ-voorzitters reageren positief ...

ROAZ-voorzitters reageren positief op capaciteitsoproep CPZ

20 januari 2022

In de verschillende ROAZ-regio’s is positief gereageerd op de brief die het CPZ op 17 januari jl verstuurde. Met de brief, die namens alle geboortezorgpartijen is verzonden, vraagt het CPZ aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg om nadrukkelijke aandacht voor de nijpende capaciteitsproblematiek in de (acute) verloskunde. Alles moet erop gericht zijn dat we in Nederland zowel de planbare als acute verloskunde beschikbaar houden voor eenieder die dat nodig heeft. Het hebben van (realtime) inzicht in de capaciteit kan hierbij helpend zijn.

Het CPZ heeft in afstemming met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het initiatief genomen om met de landelijke geboortezorgpartijen te onderzoeken of er draagvlak is voor het landelijk implementeren van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) geboortezorg dashboard. Dit dashboard geeft inzicht in de beddencapaciteit op de ziekenhuisafdelingen verloskunde en neonatologie.

In regio Zuid-West is het LPZ dashboard doorontwikkeld voor de acute geboortezorg en inmiddels succesvol bij tien ziekenhuizen in deze regio geïmplementeerd. De landelijke geboortezorgpartijen zijn onder de indruk van dit dashboard en zijn het erover eens dat dit dashboard een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van zowel regionaal als bovenregionaal realtime inzicht in de beschikbare capaciteit voor de acute verloskunde. Dit helpt de huidige beschikbare capaciteit optimaal te benutten. Het scheelt tijd wanneer het ‘rondbellen’ door verloskundigen/artsen minder nodig is. Daarmee voorkomen we ook onnodige ongerustheid bij barende vrouwen. Hoewel dit dashboard geen oplossing biedt voor de nijpende tekorten in de geboortezorg, met name onder de gespecialiseerde verpleegkundigen, en er ook nog de nodige vragen leven bij de geboortezorgpartijen, zijn diezelfde geboortezorgpartijen enthousiast over de voordelen voor het krijgen van inzicht in capaciteit, steunen het initiatief voor (landelijke) implementatie en willen hier ook aan bijdragen. 


Lees ook

8 oktober 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

CPZ vraagt aandacht voor capaciteitsproblematiek

Met een brief aan de voorzitters van de ROAZ-en heeft het CPZ op 4 oktober 2021 aandacht gevraagd voor de...
30 september 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

LPZ Capaciteitsdashboard helpt geboortezorg

De berichten over capaciteitstekorten in de zorg zijn alom aanwezig helaas. Ook in de geboortezorg is de problematiek bekend. Het...
16 februari 2021
Capaciteit & toegankelijkheid

Inbreng internetconsultatie 'Zorg voor de Toekomst'

De nota Zorg voor de Toekomst wordt door het ministerie gezien als een discussienota bedoeld om het gesprek met partijen...