Prinsjesdag 2023: aandacht voor bestaanszekerheid en armoedebestrijding

20 september 2023

Met een demissionair kabinet was het qua beleid een ‘lichte’ Prinsjesdag. Een afgetreden kabinet neemt geen ingrijpende besluiten en handelt alleen lopende zaken af is het gebruik. Toch wordt er komend begrotingsjaar wel 2 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen voor mensen met een laag of middeninkomen. Demissionair minister van financiën Sigrid Kaag sprak over een begroting met “oog voor de mensen die het moeilijk hebben”. De begroting van VWS leert ons dat er voor de geboortezorg komend jaar minder budget beschikbaar is dan in 2023.

Passende zorg en betaalbaarheid

De stijgende zorgvraag maakt dat zorg onder druk komt te staan. En net als vorig jaar is de gezondheidszorg de grootste kostenpost in de miljoenennota. De totale uitgaven volgens de rijksbegroting komen op € 433,6 miljard, en€ 111,3 daarvan gaat naar de zorg.

“Om te zorgen dat iedereen kan rekenen op beschikbare en betaalbare zorg en ondersteuning, werken we aan het beter organiseren hiervan. Maar het begint bij het afremmen van de zorgvraag door in te zetten op een stevig preventiebeleid. Deze verandering wordt geholpen door verschillende trajecten. Deze trajecten zijn het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de toekomstbestendigheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Nationale Dementiestrategie, de Hervormingsagenda Jeugd, de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Nationaal preventieakkoord.” aldus de toelichting in de begroting van VWS van 2024 die dinsdag is gepresenteerd op Prinsjesdag. De grote opgave die VWS ziet om Nederland gezonder te maken en de zorgvraag beter op te vangen in de toekomst is afhankelijk van al deze trajecten. Over de domeinen heen samenwerken en inzet van alle veld partijen en medeoverheden is volgens VWS daarbij van groot belang.

Begroting VWS 2023: minder beschikbaar voor geboortezorg

Voor geboortezorg is in 2024 in totaal € 4,9 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen, met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte en morbiditeit en het bevorderen van een goede start van moeder en kind. Dat is een afname van € 200.000 ten opzichte van dit jaar. Er wordt ingezet op:

Het koppelen van afzonderlijke registraties (van de verschillende beroepsgroepen) waardoor een sectorbrede perinataleregistratie ontstaat, die mogelijkheden biedt voor onderzoek, vergelijkingen en indicatoren op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

  • Het verder ontwikkelen van de perinatale audituitvoering, mede door het analyseren van uitgevoerde audits, het formuleren van verbeterpunten voor regio’s, actief inzetten op kennisdeling en rapporteren over auditthema’s.
  • Visieontwikkeling, verbinden, agenderen, adresseren, faciliteren en regievoeren op het gebied van preventie, kwaliteitsontwikkeling, Zwangere Centraal en verbeteren integrale geboortezorg op basis van de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een goed begin (2010), de agenda geboortezorg 2018–2022 (Kamerstukken II 2017/18, 32279, nr. 119) en het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’.
  • Het ondersteunen van regio’s die stappen willen zetten richting passende bekostiging voor integrale geboortezorg.
  • Ondersteunen van kraamzorg op maat. Dit betekent het meer flexibel inzetten van kraamzorg zodat het goed aansluit op de vraag per gezin.

Lees ook

2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

CPZ-directeur Dineke Moerman maakt overstap naar TOPGGz

Dineke Moerman start op 1 februari 2024 als directeur bij TOPGGz. Ze was bijna 7 jaar directeur van het College...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV's

In april 2023 is het Basiskader voor Verloskundig Samenwerkingsverbanden bestuurlijk vastgesteld door alle landelijke geboortezorgpartijen. Inmiddels heeft het ministerie van...
2 november 2023
CPZ algemeen nieuws

NZa: Stand van geboortezorg 2023

In het rapport de Stand van de zorg schetst de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa) wat belangrijk is om de groeiende gezondheidsverschillen te...