Prinsjesdag 2022: onzekere tijden

21 september 2022

Prinsjesdag 2022 kenmerkt zich door onzekerheid en soberheid. Minister Sigrid Kaag (Financiën) heeft dinsdag de miljoenennota 2023 aan de Tweede Kamer overhandigd. De plannen voor het komende jaar staan vooral in het teken van koopkrachtreparatie. Het kabinet trekt ruim 17 miljard euro extra uit om de financiële positie van mensen het komende jaar te verbeteren. Door de torenhoge inflatie komen steeds meer huishoudens in de knel.

Gezondheidszorg: IZA leidt de weg

De gezondheidszorg is de grootste kostenpost in de Rijksbegroting. Die uitgaven dreigen de komende jaren verder te stijgen door met name de vergrijzing, waardoor de zorg uitgaven op andere terreinen kan verdringen. Het kabinet wil de zorgsector daarom echt anders organiseren. Niet alleen vanwege de rap stijgende uitgaven, maar ook omdat alle zorg straks niet meer zomaar te leveren is: de sector kampt nu al met een groot personeelstekort van ongeveer 50.000 werknemers. Onlangs tekenden alle onderhandelende partijen, op de huisartsen na, het Integraal Zorgakkoord. Met dit akkoord krijgen de belangrijkste zorgpartijen de komende jaren bijna 3 miljard euro extra om belangrijke veranderingen in gang te zetten. Kern van het akkoord is meer inzetten op preventie, het tegengaan van onnodige behandelingen in het ziekenhuis en het verplaatsen van zorg naar de ‘eerste lijn’ bij de huisarts of mensen thuis.

Geboortezorg: het doorvoeren van verbeteringen blijft belangrijk

Voor geboortezorg is in 2023 in totaal € 5,1 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen, met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte, morbiditeit en het bevorderen van een goede start van moeder en kind. Met deze middelen wordt ingezet op:

  • Het koppelen van afzonderlijke registraties (van de verschillende beroepsgroepen) waardoor een sectorbrede perinatale registratie ontstaat, die mogelijkheden biedt voor onderzoek, vergelijkingen en indicatoren op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
  • Het verder ontwikkelen van de perinatale audituitvoering, mede door het analyseren van uitgevoerde audits, het formuleren van verbeter punten voor regio’s, actief inzetten op kennisdeling en rapporteren over auditthema’s.
  • Visieontwikkeling, verbinden, agenderen, adresseren, faciliteren en regievoeren op het gebied van preventie, kwaliteitsontwikkeling, Zwangere Centraal en verbeteren integrale geboortezorg op basis van de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een goed begin (2010), de agenda geboortezorg 2018–2022 (Kamerstukken II 2017/18, 32279, nr. 119) en het RIVM-rapport ‘Beter weten: een beter begin’.
  • Het ondersteunen van regio’s die stappen willen zetten richting passende bekostiging voor integrale geboortezorg.
  • Het ondersteunen van regio’s bij het mogelijk maken van landelijke gegevensuitwisseling in de geboortezorg (VIPP-programma Babyconnect).
  • Ondersteunen van kraamzorg op maat. Dit betekent het meer flexibel inzetten van kraamzorg zodat het goed aansluit op de vraag per gezin.

Daarnaast is er € 2,4 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte, op basis van de nieuwe onderzoeksagenda ‘Een gezonde start voor moeder en kind; Integrale zorg rondom zwangerschap’.

Kansrijke Start: de komende jaren in meer gemeenten

In 2023 wordt het actieprogramma Kansrijke Start voortgezet. De ambitie van deze vervolgaanpak is dat in elke gemeente structureel een lokale Kansrijke Start-aanpak komt (inclusief de inzet van interventies), zodat (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte. Het RIVM monitort de voortgang van het actieprogramma en rapporteert hierover jaarlijks aan het ministerie.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...