Prinsjesdag 2020 en de rijksbegroting 2021

16 september 2020

Op dinsdag 15 september bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Een heel andere Prinsjesdag dan normaal…

In deze samenvatting zijn de belangrijkste highlights te vinden. Corona heeft het leven op veel manieren ingrijpend veranderd. De pandemie zorgt wereldwijd voor grote schade. Het kabinet kondigt aan naar de lessen van de pandemie te gaan kijken om het zorgstelsel en de samenleving als geheel voor te bereiden op een tweede golf of toekomstige pandemie. De gezondheidszorg staat ook los van corona gesteld voor grote uitdagingen. Alleen bij het vergroten van de effectiviteit en doelmatigheid is de zorg in de toekomst organiseerbaar en betaalbaar.

Het komend jaar is er voor de zorg 86,7 miljard beschikbaar. In 2020 was er 88 miljard beschikbaar.

Verbeteringen in de geboortezorg

Naast het regulier budget voor het leveren van de geboortezorg door de verschillende zorgaanbieders, stelt VWS in 2021 circa € 3,7 miljoen beschikbaar voor het doorvoeren van verdere verbeteringen met als doel het terugdringen van de perinatale sterfte en het bevorderen van een goede start van moeder en kind. Dit budget is gelijk aan het budget van vorig jaar. Met deze middelen wordt ingezet op:

  • Het koppelen van afzonderlijke registraties (van de verschillende beroepsgroepen) waardoor een sectorbrede perinatale registratie ontstaat, die mogelijkheden biedt voor onderzoek, vergelijkingen en indicatoren op basis waarvan verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.
  • Het verder ontwikkelingen van de perinatale audituitvoering mede door het analyseren van uitgevoerde audits, het formuleren van verbeterpunten voor regio’s, actief inzetten op kennisdeling en rapporteren over auditthema’s.
  • Visieontwikkeling, verbinden, agenderen, adresseren, faciliteren en regievoeren op het gebied van preventie, kwaliteitsontwikkeling, zwangere centraal en verbeteren integrale geboortezorg op basis van de adviezen van de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een goed begin (2010) en de agenda geboortezorg 2018–2022
  • Het ondersteunen van regio’s die stappen willen zetten richting integrale bekostiging geboortezorg.
  • Ondersteunen van kraamzorg op maat. Dit betekent het meer flexibel inzetten van kraamzorg zodat het goed aansluit op de vraag per gezin.

Daarnaast is er € 2,4 miljoen beschikbaar voor de voortzetting van het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte op basis van de nieuwe onderzoeksagenda Een gezonde start voor moeder en kind; Integrale zorg rondom zwangerschap

Kansrijke Start

Met het programma Kansrijke Start wil het kabinet ervoor zorgen dat kinderen een stevige basis krijgen tijdens de cruciale eerste 1.000 dagen van het leven. Dat doen we door voorlichting en passende begeleiding te geven aan risicogroepen tijdens de zwangerschap. Daarvoor moeten de professionals in de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg goed met elkaar samenwerken. Het actieprogramma zet vanaf het begin in op het bouwen en versterken van lokale coalities en doet dat op twee manieren: via een financiële impuls en via een stimuleringsprogramma voor gemeenten. Op dit moment werken 275 gemeenten mee aan het bouwen en versterken van een lokale coalitie Kansrijke Start. Hier gaat € 4,7 miljoen naartoe.

Binnen het programma Kansrijke Start voert het CPZ het project Kansrijke Ontmoetingen uit. Dat is specifiek gericht op het verbinden van de geboortezorg aan het jeugd- en sociaal domein op landelijk, regionaal en lokaal niveau.


Lees ook

14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Maandag 29 april 2024 wordt de subsidieaanvraag voor het stimuleringsprogramma versterking VSV's opengesteld. In dit bericht informeren wij jullie over de voortgang.
14 maart 2024
CPZ algemeen nieuws

Veronique Esman (NVZ) nieuw bestuurslid CPZ

Het CPZ bestuur heeft per 1 januari 2024 Veronique Esman benoemd als bestuurslid op voordracht van de NVZ. Veronique volgt...
25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...