moties VAO Zwangerschap en Geboorte

2 maart 2021

Tijdens het VAO Zwangerschap en Geboorte van 25 februari 2021 is in rap tempo een aantal voor de geboortezorg relevante moties behandeld. In onze politieke monitor zijn de moties allemaal opgenomen en kun je ook zien wie de betreffende motie heeft ingediend.

Uiteraard kwam de eigen bijdrage aan de orde. De moties voor het afschaffen van eigen bijdrage op de poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak) en het instellen van een inkomensgrens voor de eigen bijdrage op kraamzorg werden verworpen. Wel kon een motie met een verzoek om onderzoek naar de mogelijkheid tot extra kraamzorg voor de meest kwetsbare gezinnen op de steun van de kamer rekenen.

Met een aantal moties werd ingegaan op het voornemen van de minister om een aanwijzing te geven aan de NZa om het experiment integrale bekostiging om te zetten naar reguliere bekostiging. Een motie waarin werd gesteld dat het experiment integrale bekostiging beter met een jaar verlengd kan worden, kon op een meerderheid rekenen. Ook werd een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op een nauwgezette monitoring van het experiment integrale bekostiging. Een motie waarin de regering (ism NZa) wordt verzocht om partijen nadrukkelijk te wijzen op andere vormen van bekostiging leverde voldoende bijval op.

Een motie waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of prenatale screening onder reguliere medische zorg moet vallen, werd eveneens aangenomen.


Lees ook

3 juni 2024
Cliëntparticipatie

Aanvraag nieuw advies Vitamine K

Staatssecretaris Van Ooijen heeft de Gezondheidsraad gevraagd opnieuw te bezien wat de beste toedieningsvorm zou zijn van vitamine K bij...
8 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Kamerbrief stand van zaken landelijke geboortezorg voorjaar 2024

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft op 22 april de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken in de...
1 mei 2024
CPZ algemeen nieuws

Minister van VWS informeert Kamer over voortgang IZA en IZA-congres

In de brief geeft minister Helder aan dat het congres het succes van het IZA illustreert. Volgens de ministers gaat...