moties VAO Zwangerschap en Geboorte

Overzicht
Home > nieuws > moties VAO Zwangerschap en Geboorte

Tijdens het VAO Zwangerschap en Geboorte van 25 februari 2021 is in rap tempo een aantal voor de geboortezorg relevante moties behandeld. In onze politieke monitor zijn de moties allemaal opgenomen en kun je ook zien wie de betreffende motie heeft ingediend.

Uiteraard kwam de eigen bijdrage aan de orde. De moties voor het afschaffen van eigen bijdrage op de poliklinische bevalling (zonder medische noodzaak) en het instellen van een inkomensgrens voor de eigen bijdrage op kraamzorg werden verworpen. Wel kon een motie met een verzoek om onderzoek naar de mogelijkheid tot extra kraamzorg voor de meest kwetsbare gezinnen op de steun van de kamer rekenen.

Met een aantal moties werd ingegaan op het voornemen van de minister om een aanwijzing te geven aan de NZa om het experiment integrale bekostiging om te zetten naar reguliere bekostiging. Een motie waarin werd gesteld dat het experiment integrale bekostiging beter met een jaar verlengd kan worden, kon op een meerderheid rekenen. Ook werd een motie aangenomen waarin werd aangedrongen op een nauwgezette monitoring van het experiment integrale bekostiging. Een motie waarin de regering (ism NZa) wordt verzocht om partijen nadrukkelijk te wijzen op andere vormen van bekostiging leverde voldoende bijval op.

Een motie waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken of prenatale screening onder reguliere medische zorg moet vallen, werd eveneens aangenomen.