Kuipers: Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg

16 november 2022

Minister Kuipers heeft onlangs de beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op 9/11/2022 is er in de kamer gedebatteerd over de agenda.

Het grootste punt is de zorg van de oppositie (en CDA) over concentratie van spoedzorg. Partijen zijn bang dat kleine ziekenhuizen dan omvallen. Nabijheid is volgens het CDA en de oppositie een belangrijk kwaliteitsaspect van acute zorg. Kuipers maakt juist onderscheid tussen hoogcomplexe en laagcomplexe spoed (en vervolg)zorg. En Kuipers benadrukt dat de kwaliteit van de acute zorg nu wel dichtbij maar niet goed is. Dat moet anders.

Er is in het debat een aantal maal over de acute verloskunde gesproken. Ook hier hebben verschillende kamerleden ingebracht dat de bevalling in een ziekenhuis dichtbij mogelijk moet blijven.

De kern van de beleidsagenda

De beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg kent drie kernpunten en zes uitgangspunten:

Kernpunten

De beleidsagenda bevat acties op 3 kernpunten:

  • 1 . kwaliteit
  • 2. zorgcoördinatie
  • 3. samenwerking

Ad 1: Kwaliteit

  • Kwaliteit van acute zorg moet voor iedereen goed zijn
  • Niet haalbaar om alle vormen van acute zorg op elke plek in Nederland aan te bieden

Ad 2: Zorg coördinatie

  • Partijen worden gevraagd om vanaf het derde kwartaal 2023 zorgcoördinatie landsdekkend in te richten
  • Structurele inbedding regionaal en landelijk inzicht in zorgcapaciteit
  • Vroegtijdig signaleren/afwenden/opvangen van topdrukte, patientenspreiding

Ad 3: Samenwerking

  • Elke ROAZ-regio stelt een regiobeeld op. En obv regiobeeld een regioplan voor toekomstbestendig organiseren van de acute zorg in de regio


Lees ook

25 januari 2024
CPZ algemeen nieuws

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s)

Stand van zaken stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) In november 2023 is er een bericht verstuurd over het stimuleringsprogramma Versterking...
18 december 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Flexibiliseren aanspraak kraamzorg

In 2024 wordt er een wijziging doorgevoerd in het basispakket van de Zorgverzekeringswet 2023 op het gebied van kraamzorg. In...
27 november 2023
Capaciteit & toegankelijkheid

Geboortezorgpartijen gaan aan de slag met gezamenlijk plan van aanpak capaciteitsproblematiek

Het is al langere tijd duidelijk dat de toegankelijkheid van de geboortezorg onder druk staat vanwege capaciteitsproblemen. In het najaar...